คลังความรู้ทางวิชาการด้านสุขภาพจิตและจิตเวช กรมสุขภาพจิต http://www.klb.dmh.go.th/ คลังความรู้ทางวิชาการด้านสุขภาพจิตและจิตเวช กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เครือข่ายสุขภาพจิต http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS567 (Mental Health Network) ผู้ให้ความร่วมมือเกี่ยวกับการดำเนินงานสุขภาพจิต ทั้งในรูปแบบจัดบริการสุขภาพจิต พัฒนาข้อมูลสารสนเทศและองค์ความรู้สุขภาพจิต และถ่ายทอดความรู้สุขภาพจิตเพื่อการเรียนรู้ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งได้แก่ระดับหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รวมทั้งภาคประชาชน และระดับบุคคลที่เป็นผู้บริหาร นักวิชาการ ผู้ปฏิบัติบัติงานสุขภาพจิต และผู้เกี่ยวข้องสายงานอื่น ๆ จากหลากหลายวิชาชีพท... http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS567 เครือข่ายสุขภาพจิต http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS567 การประชุมปรึกษารายกรณี http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS566 (Case Conferences) แนวทางปฏิบัติหนึ่งด้วยการประชุมหารือร่วมกันระหว่างบุคลากรวิชาชีพต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยหรือกลุ่มตัวอย่าง เพื่อพิจารณาข้อเท็จจริงจากข้อมูลต่าง ๆ ที่รวบรวมได้มาวิเคราะห์ให้ได้ข้อสรุปที่จะนำไปใช้ในการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตของผู้ป่วยหรือกลุ่มตัวอย่างที่มีปัญหาหรือลักษณะพิเศษหรือน่าสนใจในทางวิชาการหรือการปฏิบัติงาน เรียบเรียงและขยายความจากเอกสารทางสุขภาพจิตและจิต... http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS566 การประชุมปรึกษารายกรณี http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS566 ทีมจิตเวชและทีมสุขภาพจิต http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS565 (Psychiatric/Mental Health Team) คณะบุคคลลักษณะสหวิชาชีพด้านจิตเวชหรือสุขภาพจิตที่มีหน้าที่การทำงานให้บรรลุเป้าหมายอย่างหนึ่งอย่างใด เช่น ทีมหนึ่งทําหน้าที่ประเมินหรือคัดกรอง ตรวจวินิจฉัย บําบัดรักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวชในสถานบริการสาธารณสุข อีกทีมหนึ่งทำหน้าที่ส่งเสริม ป้องกัน คัดกรอง บุคคลทั่วไปหรือผู้มีปัญหาสุขภาพจิตในชุมชน หรือสถานที่ที่เขาเหล่านั้นอยู่อาศัยหรือทำงาน โดยอาจส่งต่อไปยังสถ... http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS565 ทีมจิตเวชและทีมสุขภาพจิต http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS565 การรณรงค์ประชาสัมพันธ์สุขภาพจิต http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS564 (Mental Health Campaign and Public Relations) กลวิธีหรือวิธีการที่หน่วยงานหรือองค์กรสุขภาพจิตใช้สื่อสารในการกระตุ้นหรือผลักดันให้บรรลุเป้าหมายความสำเร็จของงานสุขภาพจิตเรื่องใดเรื่องหนึ่ง กับกลุ่มเป้าหมายหนึ่ง ๆ ในสถานที่หนึ่ง (setting) โดยผ่านสื่อหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นสาธารณะ หลากหลายรูปแบบ เพื่อรับทราบข้อมูลและความรู้สุขภาพจิต อันจะนำไปใช้ปฏิบัติงานหรือชีวิตประจำวันต่อไป โดยเฉพาะงานส่งเสริมและ... http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS564 การรณรงค์ประชาสัมพันธ์สุขภาพจิต http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS564 การออกหน่วยสุขภาพจิตและจิตเวชเคลื่อนที่ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS563 (Mobile Mental Health Unit) กระบวนการที่บุคลากรทีมสุขภาพจิตและจิตเวชออกให้บริการสุขภาพจิตหรือให้บริการบำบัดรักษาเบื้องต้นไปพร้อม ๆ กัน ของสหวิชาชีพ อาทิ เช่น จิตแพทย์ พยาบาล นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ นักกิจกรรมบำบัด และฝ่ายสนับสนุนต่าง ๆ เป็นต้น ที่เข้าไปให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ที่พบปัญหาสุขภาพจิตค่อนข้างรุนแรงขึ้นไป เป็นกำลังเสริมบุคลากรที่ดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวชในพื้นที่ที่ทำอย่างสุด... http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS563 การออกหน่วยสุขภาพจิตและจิตเวชเคลื่อนที่ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS563 การเยียวยาจิตใจ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS562 (Psychological Healing) กระบวนการที่บุคลากรทีมสุขภาพจิตและจิตเวชเข้าไปดูแล ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ หลังจากสถานการณ์รุนแรงได้ผ่านไประยะหนึ่ง หรือถึงระดับปกติแล้ว โดยอาจเป็นผู้สูญเสีย ผู้ได้รับบาดเจ็บ และผู้ที่รอดชีวิต ในลักษณะผู้ประสบภัยหรือเหยื่อความรุนแรง ซึ่งการให้ความช่วยเหลือนั้นต้องทำให้อาการเจ็บปวดทางจิตใจหายไปได้ในระดับที่เขาสามารถจะตั้งหลักการดำเนินชีวิตต่อไปได้ หลังจากได้รับการตอบสนองคว... http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS562 การเยียวยาจิตใจ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS562 การออกหน่วยเยี่ยมบ้าน (ผนวกสุขภาพจิตและจิตเวช) http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS561 (Home Mental Health Care) รูปแบบการบริการที่บุคลากรสหวิชาชีพอาจผนวกการจัดบริการสุขภาพจิตหรือบริการบำบัดรักษาฟื้นฟูไปพร้อมกับเยี่ยมบ้านผู้ป่วยหรือครอบครัว รายหนึ่ง ๆ อันเป็นส่วนหนึ่งของการบริการดูแลสุขภาพที่บ้าน โดยเริ่มตั้งแต่การประเมินสภาพความเจ็บป่วยของผู้ป่วย หรือสภาพความเป็นอยู่ของครอบครัวที่บ้าน การประสานงานกับทีมรักษาว่าจะรักษาที่บ้าน ที่โรงพยาบาล หรือส่งต่อ การมอบหมายให้หน่วยงานหรือแผนกที่เ... http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS561 การออกหน่วยเยี่ยมบ้าน (ผนวกสุขภาพจิตและจิตเวช) http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS561 การให้การศึกษาพิเศษ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS560 (Special Education) กระบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตอย่างหนึ่งด้วยการจัดการศึกษาให้สำหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ หรือผู้เรียนเป็นพิเศษ ที่มีปัญหาสุขภาพจิตร่วมด้วย ส่วนใหญ่เป็นเด็ก ได้แก่ เด็กปัญญาเลิศ เด็กที่มีความบกพร่องด้านสติปัญญา เด็กที่มีปัญหาด้านการเรียนรู้ เป็นต้น โดยเตรียมการทั้งวิธีการสอน การจัดดําเนินการวิธีการสอน การส่งต่อบำบัดรักษาด้วย อาจออกแบบให้สอดคล้องกับศักยภาพของเด็กแต่ละกลุ่มหรื... http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS560 การให้การศึกษาพิเศษ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS560 สังคมสงเคราะห์ทางจิตเวช http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS559 (Psychiatric Social Work) กระบวนการเข้าช่วยเหลือผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและผู้ป่วยจิตเวชอย่างหนึ่งที่ดำเนินการแบบแทรกแซงทางสังคม โดยมีขั้นตอนปฏิบัติ ได้แก่ การรวบรวมข้อมูลด้วยการศึกษาประวัติความเป็นมาของปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชจากพ่อแม่ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลหรือผู้เกี่ยวข้องเช่นเดียวกับปัญหาอื่น ๆ ทางสังคม อาศัยความเข้าใจและการรับรู้ความสำคัญกับวัฒนธรรมของวิถีชีวิตของกลุ่มคนที่แตกต่างกัน การให้คำแนะนำกับบ... http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS559 สังคมสงเคราะห์ทางจิตเวช http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS559 กิจกรรมบำบัด http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS558 (Occupational Therapy) กระบวนการบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตอย่างหนึ่งที่ช่วยปรับสภาพร่างกายและจิตใจ ด้วยการดึงศักยภาพที่มีอยู่ (เหลืออยู่) และฝึกฝนเพิ่มความสามารถของบุคคลที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย จิตใจ การเรียนรู้ และพัฒนาการ ให้กลับคืนมาใกล้เคียงระดับเดิมหรือเป็นปกติมากที่สุด โดยการตรวจประเมิน ส่งเสริม ป้องกัน บำบัด และฟื้นฟูสมรรถภาพ ให้สามารถทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้ เพื่อให้บุคคลดำเนินชีวิต ทำก... http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS558 กิจกรรมบำบัด http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS558 การพยาบาลจิตเวช http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS557 (Psychiatric Nursing) กระบวนการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวชอย่างหนึ่งด้วยการใช้สัมพันธภาพระหว่างพยาบาลจิตเวชกับผู้ป่วยจิตเวชตั้งแต่ดูแลควบคุมการรับประทานยา ช่วยเหลือจิตแพทย์ในการสนทนาและสังเกตอาการกับผู้ป่วยเพื่อการบำบัด ซึ่งใช้หลักวิทยาศาสตร์และศิลปการพยาบาล นอกจากนี้ยังทำงานด้านส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตด้วย ดำเนินการโดยพยาบาลจิตเวช และพยาบาลสาขาอื่นที่ได้รับการอบรมหลักสูตรพยา... http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS557 การพยาบาลจิตเวช http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS557 การให้ยาจิตเวช http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS556 (Psychiatric Drug) กระบวนการรักษาผู้ป่วยจิตเวชอย่างหนึ่งด้วยยากลุ่มที่ออกฤทธิ์ทางจิตที่ผ่านการตรวจวินิจฉัยว่าเป็นโรคหรือกลุ่มอาการทางจิตอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งกลุ่มยาที่ออกฤทธิ์ทางจิตและรบบประสาท ได้แก่ ยาต้านโรคจิต (Antipsychotic drugs) ยาต้านโรคซึมเศร้า (Antidepressant drugs) ยาต้านวิตกกังวล (Antianxiety drugs) ยานอนหลับ (Hypnotic drugs) ยาควบคุมอารมณ์ (Mood stabilizers) ยากันชัก (Anticonvulsive ... http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS556 การให้ยาจิตเวช http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS556 การให้การปรึกษา http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS555 (Counseling) กระบวนการให้ความช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิต อาศัยสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้ให้การปรึกษาและผู้รับการปรึกษาในการสื่อสารแบบสองทาง โดยผู้ให้การปรึกษาใช้เทคนิคและวิธีการทางจิตวิทยาช่วยให้ผู้รับการปรึกษาเกิดการสำรวจทำความเข้าใจเกี่ยวกับตนเอง สภาพแวดล้อม และปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่ เพื่อแสวงหาหนทางแก้ไขปัญหา และร่วมมือกันกับผู้ให้การปรึกษาเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหา และพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์... http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS555 การให้การปรึกษา http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS555 จิตบำบัด http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS554 จิตบำบัด (Psychotherapy) กระบวนการการรักษาผู้ป่วยในลักษณะการพูดคุยระหว่างผู้ป่วยกับผู้บำบัด โดยอาศัยการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของทั้งสองฝ่าย เป็นวิธีการหรือเทคนิคที่เน้นช่วยเหลือผู้มีปัญหาทางจิตใจ ความคิด ผู้ที่มีปัญหาทางอารมณ์ หรือมีแนวโน้มจะเป็นโรคจิตโรคประสาท รวมถึงผู้ที่เป็นโรคจิตหรือโรคประสาทแต่ยังรักษาไม่หายนั้น โดยมีแนวทางแก้ปัญหาให้กับผู้ป่วย ให้หายจากอาการ/โรคทางจิตเวช เพื่อให้เขามีความคิด... http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS554 จิตบำบัด http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS554 การทดสอบทางจิตวิทยา (สุขภาพจิตและจิตเวช) http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS553 (Mental Health/Psychiatric Test) กระบวนการยืนยันการตรวจวินิจฉัยอย่างหนึ่งที่อาศัยวิธีการเสนอสิ่งกระตุ้นหรือสิ่งเร้าหรือชุดคำถามหรือชุดเครื่องมือหรือสถานการณ์จำลองไว้ให้บุคคลแสดงพฤติกรรมตอบสนองด้วยการตัดสินหรือให้ค่าคำตอบหรือการแสดงออก ร่วมกับวิธีการทางจิตวิทยาอื่น เช่น การสังเกต การสัมภาษณ์ เพื่อนำมาประเมินทางจิตวิทยาใช้บ่งบอกลักษณะด้านต่าง ๆ หรือตรวจสอบองค์ประกอบต่าง ๆ ในตัวบุคคล อาทิ เชาวน์ปัญญา... http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS553 การทดสอบทางจิตวิทยา (สุขภาพจิตและจิตเวช) http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS553 การวินิจฉัยปัญหาสุขภาพจิต/โรคจิตเวช http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS552 (Mental Health/Psychiatric Diagnosis) กระบวนการตรวจและวิเคราะห์ความผิดปกติทางจิตใจ หาสาเหตุของโรคหรือปัญหาทางจิตเวช และประเมินความเสี่ยงต่อภาวะต่าง ๆ ที่สร้างความทุกข์ทางใจกับผู้ป่วยหรือผู้มีปัญหาสุขภาพจิตต้องการความช่วยเหลือ ให้ขจัดหรือผ่อนคลายความเดือดร้อน โดยการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดและมีความไว้วางใจซึ่งกันและกัน ช่วยให้ผู้ป่วยเปิดเผยสิ่งที่ทำให้เขาไม่สบายใจ เมื่อผู้ป่วยรับรู้ความไว้ใจกัน... http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS552 การวินิจฉัยปัญหาสุขภาพจิต/โรคจิตเวช http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS552 การคัดกรองปัญหาสุขภาพจิต/จิตเวช http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS551 (Risk Mental Health/Psychiatric Problem Screening) กระบวนการการคัดแยกผู้ที่มีปัญหาทางสุขภาพจิตหรือปัญหาทางจิตเวช ออกเป็นกลุ่ม ๆ คือ กลุ่มผู้ป่วย/กลุ่มที่มีปัญหา กลุ่มที่ต้องพัฒนา/กลุ่มเสี่ยง กลุ่มคนปกติทั่วไป เพื่อการส่งต่อผู้ป่วย/ผู้ที่มีปัญหา ตามขั้นตอนจนถึงตรวจวินิจฉัยหาความผิดปกติทางจิตใจต่อไป หรือแนะนำให้กลุ่มผู้ที่ต้องพัฒนา/กลุ่มเสี่ยงควรไปปรับปรุงแก้ไขพัฒนาตามขั้นตอนป้องกันปัญหาสุขภาพจิตและ... http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS551 การคัดกรองปัญหาสุขภาพจิต/จิตเวช http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS551 การปฐมพยาบาลด้านจิตใจ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS550 (Psychological First Aid) การให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์รุนแรง เช่น ผู้สูญเสีย ผู้ได้รับบาดเจ็บ และผู้ที่รอดชีวิต ทุกเพศ ทุกวัย ไม่เลือกชนชั้น และศาสนา โดยการเข้าไปให้ความช่วยเหลืออย่างเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อลดและบรรเทาอาการเจ็บปวดทางจิตใจ โดยตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐาน เสริมสร้างความรู้สึกปลอดภัยทั้งต่อตนเองและสิ่งแวดล้อมรอบตัว ตลอดจนสร้างทรัพยากรและติดต่อเครือข่ายทาง... http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS550 การปฐมพยาบาลด้านจิตใจ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS550 สายด่วนสุขภาพจิต http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS549 (Mental Health Hotline) บริการให้การปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชทางโทรศัพท์โดยเป็นการสื่อสารสองทางของผู้รับการปรึกษากับผู้ให้การปรึกษาที่ทั้งสองฝ่ายเข้าถึงบริการได้ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ก้าวหน้าและขยายไปอย่างแพร่หลาย รวมถึงให้บริการความรู้เรื่องสุขภาพจิตแง่มุมต่าง ๆ ซึ่งเป็นการสื่อสารทางเดียวด้วย เรียบเรียงจากคู่มือการให้การปรึกษาทางโทรศัพท์ เอกสาร 1667 1323 และการดำเนินงานสุขภาพจิตของผู้ปฏิ... http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS549 สายด่วนสุขภาพจิต http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS549 พลังสุขภาพจิต http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS548 (Resilience Quotient: RQ) ความสามารถของบุคคลในการปรับตัวและฟื้นตัวภายหลังที่พบกับเหตุการณ์วิกฤตหรือสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความยากลำบาก เป็นคุณสมบัติหนึ่งที่ช่วยให้บุคคลผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคและดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข เรียบเรียงจากคู่มือพลังสุขภาพจิต http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS548 พลังสุขภาพจิต http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS548 บุคลิกภาพ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS547 (Personality) กลุ่มลักษณะนิสัยจำเพาะ แบบแผนพฤติกรรมของบุคคล ที่ใช้วางเป็นแนวทางเฉพาะในการปรับตัวเข้ากับโลกภายนอกหรือสะท้อนพฤติกรรมทางสังคมนั่นเอง เรียบเรียงและขยายความจากพจนานุกรมศัพท์จิตวิทยาฉบับราชบัณฑิตยสถาน http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS547 บุคลิกภาพ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS547 ทักษะชีวิต http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS546 (Life Skill: LS) ความสามารถอันประกอบด้วย ความรู้ เจตคติ และความสามารถ ในอันที่จะจัดการกับปัญหารอบ ๆ ตัวในสภาพสังคมทั่วไป ณ ปัจจุบัน และเตรียมพร้อมสำหรับการปรับตัวในอนาคต สำหรับเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น เพศ สารเสพติด บทบาทชายหญิง ชีวิตครอบครัว สุขภาพ อิทธิพลสื่อ สิ่งแวดล้อม ปัญหาสังคม จริยธรรม ฯลฯ โดยพิจารณาองค์ประกอบเป็นสำคัญใน 3 ด้านข้างต้นตามพฤติกรรมการเรียนรู้ ด้านพุทธพิสัย - (ความคิดสร้า... http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS546 ทักษะชีวิต http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS546 ความถนัด http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS545 (Aptitude) ศักยภาพเฉพาะด้านของบุคคลที่ทำให้การฝึกฝนหรือการเรียนรู้เป็นไปได้เต็มตามความสามารถของบุคคลนั้น และยังเป็นความสามารถทางการรู้คิดใด ๆ ที่อาจทำนายความสามารถที่เรียนรู้ในความสำเร็จที่เป็นไปได้ในอนาคต เรียบเรียงและขยายความจากพจนานุกรมศัพท์จิตวิทยาฉบับราชบัณฑิตยสถาน http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS545 ความถนัด http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS545 มิติแห่งความสามารถ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS544 ความฉลาดด้านต่าง ๆ ที่มีอยู่ในตัวบุคคล (A-Z Quotient/Multiple Intelligence) ซึ่งมีผู้ที่ทะยอยศึกษาด้านต่าง ๆ ออกมา เป็นที่ยอมรับแล้วบ้าง กำลังศึกษาต่อเนื่องกันอยู่บ้าง จึงมีผู้คนสะท้อนให้เห็นว่าคนทั่วไปต้องการวัดความสามารถที่หลากหลายเหล่านั้นออกมาให้ได้ ตั้งแต่อักษรภาษาอังกฤษ A เรื่อยไปถึง Z นั่นเอง แต่หลักความจริงคือ วัดแล้วต้องนำผลไปพัฒนาเป็นสำคัญ มิใช่วัดผลแล้วนำมาเปรียบเทียบเพื่อคัดเลือก อันจะ... http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS544 มิติแห่งความสามารถ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS544 ความฉลาดทางจิตวิญญาณ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS543 (Spiritual Intelligence/Quotient: SQ) ความสามารถในการพัฒนาจิตใจเพื่อเตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงในชีวิต และช่วยให้คน ๆ นั้น เข้าใจอัจฉริยภาพสูงสุดของตนเอง จากการใช้สมองทุกส่วนในการทำงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด แม้คำว่า จิตวิญญาณ นั้นเป็นคำที่มีความครอบคลุมที่ใหญ่ มีมิติกว้าง-ลึก มีความชัดเจน-คลุมเครือ อยู่ใกล้-ไกลตัว จึงมีความเชื่อว่า สิ่งนี้ถือเป็นศูนย์กลางของเกี่ยวกับความสามารถด้านต่าง ๆ ซ... http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS543 ความฉลาดทางจิตวิญญาณ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS543 สติปัญญาทางศีลธรรม http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS542 (Moral Intelligence/Quotient: MQ) ความสามารถในการดึงจริยธรรมของตัวเอง มาใช้การควบคุมตนเอง สร้างความมีระเบียบวินัย สร้างความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม คงความซื่อสัตย์ มีความรู้ผิดรู้ถูก มีความอ่อนน้อมถ่อมตน และมีสัมมาคารวะ รู้จักกาลเทศะ โดยความสามารถนี้จำเป็นที่จะต้องการมีการศึกษาวิจัยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นต่อไป เรียบเรียงจากเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับสติปัญญาทางศีลธรรม http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS542 สติปัญญาทางศีลธรรม http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS542 ความฉลาดทางสังคม http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS541 (Social Intelligence/Quotient: SQ) ความสามารถในการวางตัวท่าที การสร้างสัมพันธภาพหรือมนุษยสัมพันธ์ การรู้บทบาทหน้าที่ การเข้าสังคม รวมถึงการใช้ภาษากายขณะพูดคุยกับผู้อื่น รวมถึงทักษะด้านอื่น ๆ อันเกี่ยวกับระเบียบวินัย เช่น ความตรงต่อเวลา ความซื่อสัตย์ ความจงรักภักดีต่อองค์กร เป็นต้น ซึ่งความสามารถนี้จะช่วยให้การปรับตัวเป็นไปด้วยดีในการอยู่ร่วมในสังคม แต่การศึกษาวิจัยเรื่องนี้ยังมีอยู่จำกัด ซึ่งควร... http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS541 ความฉลาดทางสังคม http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS541 ความฉลาดทางการละเล่น http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS540 (Play Intelligence/Quotient: PQ) ผลการพัฒนาตนเองจากการเล่น และความสามารถการริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ ระหว่างที่เล่นด้วยตนเอง ทั้งที่อาศัยอุปกรณ์การเล่นและไม่ใช้ ซึ่งการเล่นนี้ช่วยพัฒนาความสามารถของผู้เล่นได้หลายด้าน ทั้งสติปัญญา (การคิด) ภาษา ร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม โดยเฉพาะเด็ก ๆ ที่ต้องเจริญเติบโต และอาศัยผลการพัฒนาก้าวต่อไปตามขั้นพัฒนการในวัยต่าง ๆ ระหว่างที่เล่นนั้นจะเกิดการเรียนรู้ ได้... http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS540 ความฉลาดทางการละเล่น http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS540 ความสามารถฝ่าฝันอุปสรรค http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS539 (Adversity Intelligence/Quotient: AQ) ความสามารถของบุคคลในการเผชิญหน้ากับสถานการณ์ทางลบที่เกิดขึ้นกับตน ด้วยความอดทนทางกาย และความอดกลั้นทางจิตใจ เพื่อเผชิญและเอาชนะเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยอาจเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและไม่มีความแน่นอน สถานการณ์หรือปัญหานั้นอาจจะดูเล็กน้อย ปานกลาง หรือใหญ่โตซับซ้อนก็ได้ โดยอาจมองเป็นความสามารถทางสมองที่แสดงออกมาในรูปแบบพฤติกรรมตอบสนองต่อปัญหา/อ... http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS539 ความสามารถฝ่าฝันอุปสรรค http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS539 ความคิดสร้างสรรค์ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS538 (Creative Intelligence/Quotient: CQ) ความสามารถทางสมองอย่างหนึ่งที่เน้นกระบวนการคิด เช่น คิดริเริ่ม แปลกใหม่ คิดเชื่อมโยงความสัมพันธ์ต่าง ๆ ของสิ่งที่แตกต่างกัน คิดหลากหลาย คิดนอกกรอบ และคิดต่อยอด มีการแสดงออกในลักษณะเป็นคนช่างสังเกต อยากรู้อยากเห็น มองโลกในแง่ดี มีจินตนาการ และหาทางแก้ไปญหาได้หลากหลายรูปแบบ เมื่อคิดแล้วจะมีการลงมือกระทำ เพื่อให้เกิดผลผลิตที่เป็นประโยชน์ ให้ผลเชิงบวก นำไปสู่นวัตกร... http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS538 ความคิดสร้างสรรค์ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS538 ความฉลาดทางอารมณ์ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS537 (Emotional Intelligence/Quotient: EQ) ความสามารถทางอารมณ์ที่จะช่วยให้การดำเนินชีวิตเป็นไปอย่างสร้างสรรค์และมีความสุข เป็นความสามารถในการรับรู้และเข้าใจตนเองในทางสร้างสรรค์ สามารถบริหารจัดการอารมณ์ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถปรับอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม ส่งผลให้มีสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลอื่น โดยกรมสุขภาพจิตได้เน้นที่การจัดองค์ประกอบไว้ 3 ด้าน คือ ดี เก่ง สุข มากกว่ากระบวนการหรือผล เรียบเรียง... http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS537 ความฉลาดทางอารมณ์ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS537 พหุเชาวน์ปัญญา http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS536 (Multiple Intelligence) รูปแบบของหลายด้าน เชาวน์ปัญญามีอยู่กับทุก ๆ คน แต่ใครเด่นด้านใดบ้าง ขึ้นอยู่กับการพัฒนาตามทฤษฎีการเรียนรู้ ซึ่งโฮเวิร์ด การ์ดเนอร์ (Howard Gardner) ได้เสนอไว้แรกเริ่ม 7 ด้านด้วยกัน ได้แก่ 1. ความฉลาดทางด้านภาษา (Linguistic intelligence) ความสามารถในการเข้าใจความหมายและการใช้ภาษา การพูดและการเขียน การเรียนรู้ภาษา การใช้ภาษาสื่อสารให้ได้ผลตามเป้าหมาย สื่ออารมณ์ความรู้สึกให้คน... http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS536 พหุเชาวน์ปัญญา http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS536 เชาวน์ปัญญา http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS535 (Intelligence Quotient: IQ) ความฉลาด ความสามารถในการคิด คิดฉับไวหรือมีไหวพริบ คิดอย่างมีเหตุผล คิดแบบนามธรรม ความสามารถในการตัดสินใจ การแก้ปัญหา และการปรับตัวของบุคคลต่อสถานการณ์ หรือสิงแวดล้อมใหม่ ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงความสามารถในการเรียนรู้จากประสบการณ์ การแก้ปัญหา และใช้ความรู้ในการนำไปปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ใหม่ โดยสามารถพิจารณาได้สองนัย คือ องค์ประกอบทางการคิด และกระบวนการทางการคิ... http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS535 เชาวน์ปัญญา http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS535 สติปัญญา http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS534 การใช้ศักยภาพแห่งความฉลาดที่จะรู้ คิด รอบคอบ สำหรับวางแผนแก้ไขให้บรรลุตามความต้องการอย่างถูกต้องเหมาะสม ซึ่งเป็นภาพใหญ่กว่าความฉลาดที่คิดอย่างฉับไว มีปฏิภาณไหวพริบแก้ไข ซึ่งเรียกว่า เชาวน์ปัญญา นั่นเอง เรียบเรียงและขยายความจากพจนานุกรมและหนังสือที่เกี่ยวข้อง http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS534 สติปัญญา http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS534 ระดับความสามารถ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS533 การเปรียบเทียบอัตราส่วนศักยภาพในเรื่องหนึ่ง ๆ ว่าผู้นั้นอยู่ในช่วง/ระดับศักยภาพเท่าใดของเรื่องนั้น ๆ [ได้จากความสามารถที่ทำได้ (Score Ability) เทียบกับความสามารถจริง (True Ability) ตามหลักของทฤษฎีการวัด] ซึ่งนักวัดระดับความสามารถหลาย ๆ ท่านมักจะใช้คำว่า Quotient อันแปลอย่างตรงตัวว่า ผลลัพธ์ของการหาร มักจะถูกนำไปวางไว้หลังคำภาษาอังกฤษในเรื่องที่ใช้วัดความสามารถหรือความฉลาด ทั้งนี้เพื่อให้จดจำได้ง่า... http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS533 ระดับความสามารถ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS533 วุฒิภาวะ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS532 (Maturity) การบรรลุความพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ด้วยความเจริญสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคมของบุคคล ที่พัฒนาอย่างเต็มที่จนบรรลุถึงขั้นภาวะนั้น ๆ ตามศักยภาพของบุคคลแต่ละคน เรียบเรียงและขยายความจากพจนานุกรมศัพท์จิตวิทยาฉบับราชบัณฑิตยสถาน http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS532 วุฒิภาวะ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS532 พัฒนาการ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS531 (Development) กระบวนการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่ดเนินไปต่อเนื่อง ตามลำดับขั้นการพัฒนา ทั้งทางด้านรูปร่าง อวัยวะ การทำงานของของอินทรีย์ ตลอดช่วงวัย/อายุของคน ตามความแตกต่างกันของแต่ละบุคคล เรียบเรียงและขยายความจากพจนานุกรมศัพท์จิตวิทยาฉบับราชบัณฑิตยสถาน http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS531 พัฒนาการ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS531 สุขภาพจิตกลุ่มพิเศษ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS530 การดำเนินงานสุขภาพจิตทุก ๆ มิติงาน ในกลุ่มคนที่มีความเฉพาะตามสถานะหรือบทบาท ได้แก่ ผู้ป่วยเรื้อรัง เช่น เอดส์ มะเร็ง เบาหวาน หรือ ผู้พิการ ผู้ต้องขัง และผู้ประสบภัย เป็นต้น ซึ่งจะเน้นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะในการดำเนินงาน อีกทั้งโดยส่วนใหญ่แล้วจะมีผู้ที่คอยช่วยเหลือกลุ่มคนเหล่านั้นในการปรับตัวด้วย แน่นอนว่าจะต้องดำเนินงานกับกลุ่มผู้ที่ช่วยเหลือด้วย โดยมากจะเป็นญาติ เครือข่ายสุขภาพจิตในสายงานวิชาชีพและส... http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS530 สุขภาพจิตกลุ่มพิเศษ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS530 สุขภาพจิตตามพื้นที่พิเศษ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS529 การดำเนินงานสุขภาพจิตทุก ๆ มิติงาน ในสถานที่ที่มีความเฉพาะ อาทิเช่น สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนฯ เรือนจำ/ราชทัณฑ์ สถานสงเคราะห์ ศาลครอบครัว ศาลไกล่เกลี่ย รวมถึงพื้นที่เสียงภัย ประสบภัยพิบัติ หรือประสบเหตุจากการสู้รบ เป็นต้น ซึ่งสถานที่นั้นมีกลุ่มคนที่ต้องอาศัยความรู้ทางสุขภาพจิตเข้าช่วยเหลือเพื่อการปรับตัวให้ได้ในสถานที่นั้น และเมื่อออกไปจากสถานที่นั้น ๆ และโดยส่วนใหญ่แล้วจะมีผู้ที่คอยช่วยเห... http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS529 สุขภาพจิตตามพื้นที่พิเศษ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS529 สุขภาพจิตสถานบริการสาธารณสุข http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS528 การดำเนินงานสุขภาพจิตทุก ๆ มิติงาน โดยเน้นสถานบริการสาธารณสุข ทั้งโรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป/ชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สถานีอนามัย ศูนย์บริการสาธารณสุข และโรงพยาบาลหรือศูนย์สาธารณสุขในหน่วยงานอื่นนอกจากกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีกลุ่มคนหลากหลายที่จะดำเนินงานและแตกต่างตามสถานะหรือบทบาทของกลุ่มคนนั้น ๆ ยกตัวอย่างเช่น ผู้ป่วย ญาติ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เป็นต้น และโดยส่วนใหญ่แล้วจะมีผู้ที่คอยช่วยเหลือกล... http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS528 สุขภาพจิตสถานบริการสาธารณสุข http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS528 สุขภาพจิตสถานที่ทำงาน http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS527 การดำเนินงานสุขภาพจิตทุก ๆ มิติงาน โดยเน้นที่สถานที่ทำงาน/สถานประกอบการ ทั้งการทำงานในโรงงาน การทำงานในออฟฟิช การทำงานในแคมป์ก่อสร้าง หรือสถานที่ดำเนินการรูปแบบอื่น เช่น ห้าง ร้านค้า ซึ่งมีกลุ่มคนหลากหลายที่จะดำเนินงานและแตกต่างตามสถานะหรือบทบาทของกลุ่มคนนั้น ๆ ยกตัวอย่างเช่น ลูกจ้าง พนักงาน เจ้าของกิจการ เป็นต้น และโดยส่วนใหญ่แล้วจะมีผู้ที่คอยช่วยเหลือกลุ่มคนเหล่านั้นในการปรับตัวด้วย แน่นอนว่าจะต... http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS527 สุขภาพจิตสถานที่ทำงาน http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS527 สุขภาพจิตสถานศึกษา http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS526 การดำเนินงานสุขภาพจิตทุก ๆ มิติงาน โดยเน้นที่สถานศึกษาทั้งระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา อุดมศึกษา ซึ่งมีกลุ่มคนหลากหลายที่จะดำเนินงานและแตกต่างตามสถานะหรือบทบาทของกลุ่มคนนั้น ๆ ยกตัวอย่างเช่น เด็ก นักเรียน นักศึกษา พ่อแม่ผู้ปกครอง เป็นต้น และโดยส่วนใหญ่แล้วจะมีผู้ที่คอยช่วยเหลือกลุ่มคนเหล่านั้นในการปรับตัวด้วย แน่นอนว่าจะต้องดำเนินงานกับกลุ่มผู้ที่ช่วยเหลือด้วย โดยมากจะเป็นเครือข่าย... http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS526 สุขภาพจิตสถานศึกษา http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS526 สุขภาพจิตสังคม http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS525 การดำเนินงานสุขภาพจิตทุก ๆ มิติงาน โดยเน้นที่สังคมภาพรวมหรือสังคมของกลุ่มคน (สังคมกลุ่มใหญ่) ซึ่งมีกลุ่มคนหลากหลายหรือแตกต่างตามสถานะหรือบทบาทของกลุ่มคนนั้น ๆ ยกตัวอย่างเช่น วัยเรียน แรงงาน วัยเกษียณ กลุ่มพนักงาน สื่อมวลชน เป็นต้น และโดยส่วนใหญ่แล้วจะมีผู้ที่คอยช่วยเหลือกลุ่มคนเหล่านั้นในการปรับตัวด้วย แน่นอนว่าจะต้องดำเนินงานกับกลุ่มผู้ที่ช่วยเหลือด้วย โดยมากจะเป็นเครือข่ายสุขภาพจิตสังคมตามกลุ่มค... http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS525 สุขภาพจิตสังคม http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS525 สุขภาพจิตชุมชน http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS524 การดำเนินงานสุขภาพจิตทุก ๆ มิติงาน โดยเน้นที่ชุมชน (สังคมเล็ก ๆ) ซึ่งมีกลุ่มคนหลากหลายวัยที่จะดำเนินงาน แตกต่างตามสถานะหรือบทบาทของกลุ่มคนนั้น ๆ ยกตัวอย่างเช่น วัยเด็ก เยาวชน วัยรุ่น วัยทำงาน วัยผู้ใหญ่ วัยสูงอายุ วัยชรา หรือ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มพ่อบ้าน กลุ่มยาวชน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้นำชุมชน เป็นต้น และโดยส่วนใหญ่แล้วจะมีผู้ที่คอยช่วยเหลือกลุ่มคนเหล่านั้นในการปรับตัวด้วย แน่นอนว่าจะต้องดำเนินงาน... http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS524 สุขภาพจิตชุมชน http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS524 สุขภาพจิตครอบครัว http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS523 การดำเนินงานสุขภาพจิตทุก ๆ มิติงาน โดยเน้นที่ครอบครัว ซึ่งมีกลุ่มคนหลากหลายวัยที่จะดำเนินงาน แตกต่างตามสถานะหรือบทบาทของกลุ่มคนนั้น ๆ ยกตัวอย่างเช่น วัยเด็ก เยาวชน วัยรุ่น วัยทำงาน วัยผู้ใหญ่ วัยสูงอายุ วัยชรา หรือ ลูกหลาน พ่อแม่ ผู้ปกครอง ปู่ยาตายาย เป็นต้น และโดยส่วนใหญ่แล้วจะมีผู้ที่คอยช่วยเหลือกลุ่มคนเหล่านั้นในการปรับตัวด้วย แน่นอนว่าจะต้องดำเนินงานกับกลุ่มผู้ที่ช่วยเหลือด้วย โดยมากจะเป็นเครื... http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS523 สุขภาพจิตครอบครัว http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS523 สุขภาพจิตระดับบุคคล http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS522 การดำเนินงานสุขภาพจิตทุก ๆ มิติงาน ในกลุ่มคน ทุกระดับ โดยส่วนใหญ่จะเน้นตามวัย ตามสถานะหรือบทบาทของกลุ่มคนนั้น ๆ ยกตัวอย่างเช่น วัยเด็ก เยาวชน วัยรุ่น วัยทำงาน วัยผู้ใหญ่ วัยสูงอายุ วัยชรา หรือ นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ แรงงาน ผู้ต้องขัง เป็นต้น ซึ่งจะเน้นกลุ่มใหญ่ ๆ ของการดำเนินงาน โดยส่วนใหญ่แล้วจะมีผู้ที่คอยช่วยเหลือกลุ่มคนเหล่านั้นในการปรับตัวด้วย แน่นอนว่าจะต้องดำเนินงานกับกลุ่มผู้ที่ช่วยเ... http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS522 สุขภาพจิตระดับบุคคล http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS522 บริหารงานสุขภาพจิต http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS521 มุมมองการดำเนินงานในแง่การบริหารงานสุขภาพจิตของบุคลากรสาธารณสุข และเครือข่ายที่กระทำต่อกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ โดยอาจสอดแทรกในการส่งเสริมสุขภาพจิต การป้องกันปัญหาสุขภาพจิต การบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช และการฟื้นฟูสมรรถภาพสุขภาพจิต เพื่อให้บรรลุวัถุประสงค์ของการดำเนินงานได้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ และเกิดการเรียนรู้ของผู้ปฏิบัติงานหรือเครือข่ายให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ดำเนินงานร่วมกัน เ... http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS521 บริหารงานสุขภาพจิต http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS521 ฟื้นฟูสมรรถภาพสุขภาพจิต http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS520 มุมมองการดำเนินงานที่เน้นการอาศัยผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพเข้ามามีบทบาทในการเยียวยาจิตใจหรือเสริมศักยภาพที่เสียไปให้มีเพิ่มเท่าเดิมหรือดีกว่าเดิมด้วยหลักวิชาการและแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมตามวิชาชีพ เพื่อให้ผู้มีเคยเจ็บป่วยหรือมีปัญหาสุขภาพจิตอย่างหนัก ได้เห็นหนทางการแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม มีการสนับสนุนจากผู้คนรอบข้าง บรรเทาความสูญเสียทางจิตใจ ช่วยให้เขาผู้นั้นกลับมามีความสามารถหรือศักยภาพตามเดิมหรือใก... http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS520 ฟื้นฟูสมรรถภาพสุขภาพจิต http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS520 บำบัดรักษาปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS519 มุมมองการดำเนินงานที่เน้นการให้ผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพเข้ามามีบทบาทในการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชด้วยหลักวิชาการและแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมตามวิชาชีพ เพื่อให้ผู้มีปัญหาสุขภาพจิตอย่างหนัก หรือผู้ป่วยจิตเวชมีอาการทุเลา หรือหายจากปัญหาหรือโรคที่ทำให้เกิดความเสียหายหรือสูญเสียทางจิตใจ ให้เขาผู้นั้นกลับมามีความสามารถหรือศักยภาพตามเดิมหรือใกล้เคียงมากที่สุดที่จะดูแลจิตใจด้วยตนเองต่อไปได้ เร... http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS519 บำบัดรักษาปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS519 ป้องกันปัญหาสุขภาพจิต http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS518 มุมมองการดำเนินงานที่เน้นการเสริมทักษะและแนวทางปกป้องมิให้ผู้ที่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพจิตเสียได้ง่าย สามารถรับมือปัญหาสุขภาพจิตที่เกิดขึ้นอยู่ ณ ปัจจุบัน ให้ผ่านพ้นไปได้ หรือให้แนวทางแก้ไขสิ่งที่เป็นปัจจัยทำให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตด้วย โดยการดำเนินงานนั้นต้องกระทำร่วมกับเครือข่ายสุขภาพจิตที่มีบทบาทในการป้องกันแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชที่เกี่ยวข้องด้วย เพราะต่างก็ตระหนักดีว่าสุขภาพจิตและจิตเวชจำเป็น... http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS518 ป้องกันปัญหาสุขภาพจิต http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS518 ส่งเสริมสุขภาพจิต http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS517 มุมมองการดำเนินงานที่เน้นการพัฒนาศักยภาพของผู้ที่มีสุขภาพจิตที่ดีหรือกลุ่มคนทั่วไปให้มีอยู่อย่างสมำเสมอเพื่อเตรียมพร้อมรับมือปัญหาสุขภาพจิตที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยการดำเนินงานนี้มิได้กระทำเพียงผู้ดำเนินงานสุขภาพจิตเท่านั้น หากแต่ยังมีเครือข่ายสุขภาพจิตที่มีบทบาทในการส่งเสริมสุขภาพจิตที่เกี่ยวข้องด้วย เพราะต่างก็ตระหนักดีว่าสุขภาพจิตจำเป็นต้องบูรณาการเข้าไปกับงานด้านอื่นที่ เกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าห... http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS517 ส่งเสริมสุขภาพจิต http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS517 มิติงานสุขภาพจิต http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS516 มุมมองการดำเนินงานสุขภาพจิตของบุคลากรสาธารณสุขที่กระทำต่อกลุ่มเป้าหมายที่มีความเสี่ยงของปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช ประกอบด้วย การส่งเสริมสุขภาพจิต การป้องกันปัญหาสุขภาพจิต การบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช และการฟื้นฟูสมรรถภาพสุขภาพจิต ซึ่งอาจแตกต่างจากมุมมองของประชาชนที่จะเน้นไปในลักษณะของการป้องกันปัญหาสุขภาพจิต การหันเหปัญหาสุขภาพจิตหรือส่งเสริมด้านอื่นให้มีศักยภาพมากกว่า การควบคุมปัญหาสุขภาพจิ... http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS516 มิติงานสุขภาพจิต http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS516 ความขัดแย้ง http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS515 สภาวะหรือเหตุการณ์ที่ทำให้บุคคลเกิดความรู้สึกมีความขัดแย้งในตนเอง เมื่อถึงเวลาที่เผชิญแล้ว บุคคลนั้นเกิดความลำบากใจ หนักใจ หรืออึดอัดใจในการตัดสินใจ ตกลงใจที่จะเลือกกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ความขัดแย้งแบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ 1. ความขัดแย้งในใจที่บุคคลจะต้องตกลงใจเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ต้องการหรือชอบหรือพอใจ กับสิ่งที่เลือกที่ไม่ปรารถนาหรือไม่ชอบและไม่พอใจในเวลาเดียวกัน (Approach – Avoidant... http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS515 ความขัดแย้ง http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS515 ความเครียด http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS514 สภาพร่างกายและจิตใจที่เกิดการตื่นตัวเตรียมรับกับเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง ซึ่งบุคคลคิดว่าไม่น่าพอใจ เป็นเรื่องที่หนักหนา เกินกำลังหรือทรัพยากรที่ตนมีอยู่ หรือเกินความสามารถของตนที่จะแก้ไขได้ ทำให้รู้สึกหนักใจเป็นทุกข์ หรืออาจพลอยทำให้เกิดอาการผิดปกติทางร่างกายและพฤติกรรมตามไปด้วย ความเครียดนั้นเป็นสิ่งที่มีกันทุกคน จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับสภาพปัญหา การคิด และการประเมินสถานการณ์ของแต่ละคน ถ้าบุคคลค... http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS514 ความเครียด http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS514 ความคับข้องใจ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS513 สภาพทางจิตใจหรือความรู้สึกที่เป็นผลสืบเนื่องอันได้แก่ ความหงุดหงิด กระวนกระวายใจ กลุ้มใจ สิ่งเหล่านี้มาจากความปรารถนาที่บุคคลมุ่งหวัง แต่ถูกขัดขวาง ทำให้ลดแรงจูงใจ บั่นทอนอิทธิพลความพยายาม ไม่สามารถบรรลุเป้าหมาย ไม่ตอบสนองความต้องการของตนเองได้ ด้วยอุปสรรคต่างๆ ที่ต้องเผชิญ โดยอุปสรรคนี้บางอย่างเกี่ยวข้องกับบุคคลนั้นโดยตรง บางอย่างเกี่ยวข้องกับบุคคลอื่น ระบบงานหรือการทำงาน ระเบียบ ประเพณี สิ่งแวดล... http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS513 ความคับข้องใจ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS513 ความกดดัน http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS512 สภาวะที่ผลักดัน บังคับให้บุคคลต้องกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยมีผลต่อการปรับตัวและการแสดงพฤติกรรมของบุคคล ซึ่งสาเหตุของความกดดันนั้นมาจากตัวบุคคลหรือสิ่งต่าง ๆ ในสังคม เช่น ความคาดหวัง อุดมคติของบุคคล คนในครอบครัว และสัมพันธภาพกับบุคคลอื่นๆ ความซับซ้อนและการเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบัน จากพจนานุกรมจิตเวชศาสตร์ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS512 ความกดดัน http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS512 ความสับสน http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS511 สภาพการใช้สติสัมปะชัญญะ การรับรู้ หรือการคิด ที่ทำให้เกิดความลังเล ไม่แน่ใจ เกิดความไม่ชัดเจน ยุ่งเหยิง วุ่นวายของอารมณ์หรือความคิด จนแสดงออกทางกาย เช่น ประหม่้า กระวนกระวาย สั่น หรือแสดงให้เห็นถึงระดับวุฒิภาวะของบุคคลนั้น โดยเฉพาะเรื่องกาลเวลา สถานที่ และบุคคล หรือการเข้าสู่สิ่งแวดล้อมใหม่ที่ไม่คุ้นเคย จากพจนานุกรมจิตเวชศาสตร์ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS511 ความสับสน http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS511 ตัวกระตุ้นทางใจ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS510 สิ่งที่ไปเร้าจิตใจให้เกิดการกระทำจัดการอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยที่สิ่งนั้นอาจสร้างผลดีหรือผลเสียได้หลายรูปแบบ เช่น ความสับสน (Confusion) ความกดดัน (Pressure) ความเครียด (Stress) ความคับข้องใจ (Frustration) ความขัดแย้ง (Conflict) เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้ได้ย้อนกลับไปสร้างปัญหาหรือการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ให้กับบุคคลนั้นได้ โดยการจัดการของบุคคลนั้น ๆ ที่แก้ไขหรือเกิดการปรับตัวเข้ากับสิ่งที่ไปเร้าจิตใจนั่นเ... http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS510 ตัวกระตุ้นทางใจ http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS510 ความผิดปกติทางจิต http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS59 อาการที่แสดงออกที่ผิดแปลก ทำให้การปรับตัวหรือสัมพันธภาพหรือความรับผิดชอบหรือชีวิตประจำวันที่เคยมีเสียไป หรือแตกต่างจากคนทั่วไปอย่างผิดปกติ ซึ่งสามารถแสดงออกหลายด้านไล่เรียงตั้งแต่สิ่งที่สังเกตยากที่สุด คือ ความคิด ความรู้สึก การรับรู้ อารมณ์ หรือพฤติกรรม โดยมีการจำแนกความผิดปกติทางจิตนี้อยู่ 2 ลักษณะที่นิยมใช้กันในประเทศไทย คือ บัญชีจำแนกทางสถิติระหว่างประเทศของโรคและปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้อง (Inte... http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS59 ความผิดปกติทางจิต http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS59 ดัชนีสุขภาพจิต http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS58 สิ่งที่ใช้วัดสภาพชีวิตที่เป็นสุข อันเป็นผลจากการมีความสามารถในการจัดการปัญหาในการดำเนินชีวิต มีศักยภาพที่จะพัฒนาตนเองเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี โดยครอบคลุมถึงความดีงามในจิตใจ ภายใต้สภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งในที่นี้เป็นระดับบุคคล มิได้รวมถึงระดับชุมชน องค์กร สังคมหรือประเทศด้วย ทั้งนี้มีขอบเขตหลัก (Domain) 4 วง หรือ วงย่อย (Subdomain) 15 วง คือ 1. สภาพจิตใจ (Mental state) ซึ่งมีวงย่อย... http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS58 ดัชนีสุขภาพจิต http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS58 คุณภาพชีวิต http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS57 ความรู้สึกพึงพอใจในเรื่องต่าง ๆ อันเป็นความต้องการของตัวบุคคล ที่มีการดำรงชีพของมนุษย์ในระดับที่เหมาะสมตามความจำเป็นพื้นฐานในสังคมหนึ่ง ๆ ในช่วงเวลาหนึ่ง โดยจะมีเกณฑ์ความจำเป็นพื้นฐานที่ต้องบรรลุแต่ละด้าน หรือกำหนดเป็นตัวชี้วัด จึงเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงระดับการแสดงผลการดำเนินชีวิตในห้วงเวลาและสถานการณ์หนึ่ง ๆ ซึ่งมีองค์ประกอบสำคัญ 6 ด้าน คือ 1. ด้านร่างกาย (Physical) 2. ด้านจิตใจ (Psychological) 3. ... http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS57 คุณภาพชีวิต http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS57 ความสุข http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS56 สิ่งที่ใช้บ่งบอกระดับสภาวะจิตใจของบุคคล ณ ช่วงเวลา หรือ สถานการณ์หนึ่ง ๆ ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามที่บุคคลนั้นรู้สึก (ปัจจัยภายนอกตัวบุคคล) และรับรู้ (ปัจจัยภายในบุคคล) จากสิ่งกระตุ้น โดยที่การรับรู้จะมีอิทธิพลเหนือกว่าความรู้สึก เพราะใช้สร้างสมดุลของร่างกายและจิตใจด้วยการเรียนรู้ของบุคคล จากหลายองค์ประกอบที่ใช้สร้างความสุข โดยในที่นี้มิได้หมายรวมถึงความสุขของสังคม ทีมา: กรมสุขภาพจิต. 2552. การพัฒนาแ... http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS56 ความสุข http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS56 กลไกป้องกันทางจิต http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS55 วิธีการปรับตัวและปรับจิตใจเพื่อให้ผ่านพ้นจากผลกระทบที่ก่อให้เกิดความสับสน ความอึดอัดใจ ความคับข้องใจ ความขัดแย้ง จนเป็นความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นในจิตใจของบุคคล อันเนื่องมาจากสถานการณ์ที่ปรารถนาหรือถูกคุกคามอย่างที่สุด เพื่อป้องกันตนเองในระดับจิตไร้สำนึก ให้ผ่อนปรนผลกระทบบรรเทาเบาบางลง จนจิตใจเริ่มมีความสมดุลย์ แม้จะเป็นพฤติกรรมที่แสดงออกทางลบในสายตาของสังคมรอบข้างก็ตาม คำภาษาอังกฤษ เรียกว่า defense m... http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS55 กลไกป้องกันทางจิต http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS55 การปรับตัว http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS54 การกระทำหรือจัดการให้สามารถอยู่ในสมดุลย์ตนเอง หรือคงอยู่ในสังคมรอบข้าง หรืออยู่รอดในสภาวะแวดล้อม หรืออยู่ร่วมกับเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลง ถือเป็นความเป็นจริงของชีวิต ไม่ว่าทั้งสี่สิ่งจะมีสถานการณ์ที่ปรารถนาหรือทำให้ลำบากใจ อันเป็นไปเพื่อสนองตอบความต้องการทั้งทางร่างกายและจิตใจเป็นสิ่งสำคัญที่สุด โดยผลการกระทำที่เกิดขึ้นอาจเป็นพฤติกรรมทางบวก หรือทางลบก็ได้ ซึ่งสังคมจะเป็นผู้ตัดสินว่าเป็นการปรับต... http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS54 การปรับตัว http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS54 จิตประสาท (โรคประสาท) http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS53 เป็นความผิดปกติทางจิตชนิดหนึ่งที่ไม่รุนแรง ไม่ใช่โรคทางระบบประสาท แต่แสดงอาการทั้งทางร่างกายและจิตใจ ทำให้จิตใจแปรปรวน อ่อนไหวง่าย มักมีความรู้สึกสบายใจ วิตกกังวลอยู่เสมอ ไม่สามารถควบคุมความรู้สึก อารมณ์ หรือพฤติกรรมให้เหมือนเดิมได้ อาการทางกายมักแสดงออกได้หลายรูปแบบ ซึ่งคำๆ นี้ แปลตามคำว่า Neuropsychosis หรือเรียกสั้น ๆ ว่า Neurosis โดยภายหลังกองบรรณาธิการคู่มือการวินิจฉัยและจำแนกทางสถิติของโรคทา... http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS53 จิตประสาท (โรคประสาท) http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS53 จิตเวช http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS52 นัยที่หนึ่ง เป็นวิชาที่เกี่ยวกับจิตใจ อารมณ์ ความคิด และพฤติกรรมของมนุษย์ ที่มีความผิดปกติสลับซับซ้อนอย่างมาก ยากที่จะมองเห็นหรือพิสูจน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม ต้องพิจารณาด้วยพยาธิสภาพทางกายหรือพฤติกรรมเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งคาบเกี่ยวกับวิชาอื่น ๆ เช่น จิตวิทยา สังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ ปรัชญา เป็นต้น นัยที่สอง เป็นความผิดปกติทางจิตใจที่รุนแรงจนทำให้มีการเปลี่ยนแปลงในตัวผู้ป่วยอย่างชัดเจน ทั้งในแง่การเสื่อม... http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS52 จิตเวช http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS52 สุขภาพจิต http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS51 สภาพชีวิตที่เป็นสุข อันเป็นผลมาจากการมีวิธีการมองตนมองโลก รวมทั้งสามารถจัดการกับความคิด อารมณ์ และการแสดงออกต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคมอย่างเหมาะสม และสร้างสรรค์ภายใต้สภาพแวดล้อมและเวลาที่เปลี่ยนแปลง โดยลักษณะองค์รวมของสุขภาพจิตประกอบด้วยองค์ประกอบ ที่แบ่งออกเป็น 3 มิติ คือ 1. มิติที่เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตที่เป็นคุณสมบัติภายในของบุคคล ได้แก่ ความสงบผ่อนคลายของจิต การสำรวจและเข้าใจในตนเอง และวิธีการมอง... http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS51 สุขภาพจิต http://www.klb.dmh.go.th/index.php?m=RSS51