Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerContent on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 
 
 
 

ผู้ออนไลน์ขณะนี้ 
 
 ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 
5652082565208256520825652082565208256520825652082 

 
คลังความรู้หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต
คลังความรู้เฉพาะทางด้านสุขภาพจิต
สถิติ รายงาน วารสาร ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต
ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตและจิตเวช
คลังความรู้วงการพัฒนางานสุขภาพจิตและจิตเวช
คลังความรู้วงการศึกษาสุขภาพจิตและจิตเวช
คลังความรู้อื่นที่น่าสนใจ
เรื่องราวทรัพย์สินทางปัญญา (ลิขสิทธิ์)
การจัดการความรู้ (KM: Knowledge Management)
 
 
  TH   EN   MYA

 

ข้อมูลเทคโนโลยี

ชื่อเทคโนโลยีภาษาไทย : การพัฒนาเครือข่ายสุขภาพอำเภอเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพจิตที่ยั่งยืน(รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2557(ระดับดีเยี่ยม))
ชื่อเทคโนโลยีภาษาอังกฤษ :
ผู้แต่ง/ผู้เรียบเรียง/บรรณาธิการ : กรมสุขภาพจิต
สังกัดหน่วยงาน : กรมสุขภาพจิต
ประเภทเทคโนโลยี : สื่อสิ่งพิมพ์
ลักษณะเทคโนโลยี : อื่นๆ
ผลิตด้วยกระบวนการ : การพัฒนาอื่นๆ
ชื่อกระบวนการที่ผลิต :
แหล่งอ้างอิงผลผลิตที่ได้ : -
หมวดหมู่ของเทคโนโลยี :  
หัวเรื่องเกี่ยวกับ
คำสำคัญ/
Keyword :
กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วม
เกี่ยวกับมิติงาน : อื่นๆ
เกี่ยวกับวัย : อื่นๆ
เกี่ยวกับ Setting : อื่นๆ
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย (บทบาท) : บุคลากรสาธารณสุข
อื่นๆ :
ปีที่ผลิต/เผยแพร่ : 2557
ISBN :
กลุ่มเป้าหมาย (ผู้ใช้) : บุคลากรสาธารณสุข
วัตถุประสงค์ :
1) สร้างความพร้อมในการบูรณาการงานสุขภาพจิตตามกลุ่มวัยให้เข้ากับบริบทของพื้นที่
2) สร้างการมีส่วนร่วมในการดาเนินงานสุขภาพจิตชุมชน
3) ร่วมเรียนรู้การดาเนินงานสุขภาพจิตตามบริบทของพื้นที่
4) พัฒนากระบวนการดาเนินงานสุขภาพจิตชุมชน
เนื้อหาโดยสรุป :
กรมสุขภาพจิตให้ความสาคัญกับการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม โดยมีนโยบายและมิทิศทางในการส่งเสริมให้ภาคส่วนต่างๆเข้ามามีส่วนร่วม ด้วยการแต่งตั้งคณะทางานพัฒนาเครือข่ายสุขภาพอาเภอเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพจิตชุมชนที่ยั่งยืน ซึ่งมอบหมายให้ศูนย์สุขภาพจิตร่วมวางแผนการดาเนินงานสุขภาพจิตกับเครือข่ายสุขภาพอาเภอ ที่มีตัวแทนภาคประชาชนและภาคส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมวางแผนการดาเนินงานพัฒนางานสุขภาพจิตในอาเภอเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมในการบริหารราชการในระดับความร่วมมือ (Collaboration) อย่างเป็นรูปธรรมโดยใช้กระบวนการในการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนด้วยเทคนิคการสร้างการมีส่วนร่วมแบบพหุภาคี (Technology of Participation: TOP Model)
     เครือข่ายในระบบสุขภาพระดับอาเภอในแต่ละแห่งที่เข้าร่วมดาเนินการมีส่วนร่วมได้วิเคราะห์สถานการณ์สุขภาพในพื้นที่ของตนก่อนจะกาหนดเป็นประเด็นสุขภาพสาคัญ ที่จะดาเนินการร่วมกันของภาคส่วนต่างๆ ในอาเภอ โดยศูนย์สุขภาพจิตได้เป็นตัวแทนของกรมสุขภาพจิตในการสนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายต่างๆ ในระดับอาเภอได้ร่วมวิเคราะห์และเชื่อมโยงประเด็นสุขภาพที่สาคัญนี้เข้ากับประเด็นสุขภาพจิตที่เกี่ยวข้อง เมื่อแต่ละพื้นที่ ได้ประเด็นปัญหาสุขภาพที่สาคัญตามบริบทของพื้นที่แล้ว จึงนาไปสู่การออกแบบการดาเนินงานทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตให้สอดคล้องกับประเด็นสุขภาพสาคัญที่กาหนดต่อไป
เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
อีเมลผู้จัดทำ : weenanok@gmail.com
สถานที่ติดต่อและ
หมายเลขโทรศัพท์
:
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร อาคาร 2 ชั้น 2 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
ไฟล์ (full text) ที่แนบมา : Download เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
URL เว็บไซต์ที่เชื่อมโยง : -
ไฟล์สื่อ media ที่แนบมา :
URL เว็บไซต์ที่เชื่อมโยง : -
ไฟล์รูปภาพประกอบที่แนบมา :

 

 


อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า อยู่บนพื้นฐานของงานที่ www.klb.dmh.go.th
Copyright © 2010 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข