Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerContent on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 
 
 
 

ผู้ออนไลน์ขณะนี้ 
 
 ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 
5652060565206056520605652060565206056520605652060 

 
คลังความรู้หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต
คลังความรู้เฉพาะทางด้านสุขภาพจิต
สถิติ รายงาน วารสาร ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต
ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตและจิตเวช
คลังความรู้วงการพัฒนางานสุขภาพจิตและจิตเวช
คลังความรู้วงการศึกษาสุขภาพจิตและจิตเวช
คลังความรู้อื่นที่น่าสนใจ
เรื่องราวทรัพย์สินทางปัญญา (ลิขสิทธิ์)
การจัดการความรู้ (KM: Knowledge Management)
 
 
  TH   EN   MYA

 

ข้อมูลเทคโนโลยี

ชื่อเทคโนโลยีภาษาไทย : กลุ่มผู้ติดสุราเรื้องรังนิรนาม (เอเอ)
ชื่อเทคโนโลยีภาษาอังกฤษ : Alcoholics Anonymous (AA)
ผู้แต่ง/ผู้เรียบเรียง/บรรณาธิการ : พิชัย แสงชาญชัย และคณะ
สังกัดหน่วยงาน : กรมสุขภาพจิต
ประเภทเทคโนโลยี : สื่อสิ่งพิมพ์
ลักษณะเทคโนโลยี : คู่มือ (ชุด/เล่ม: คู่มือความรู้ คู่มือการดำเนินงาน คู่มือการฝึกอบรม)
ผลิตด้วยกระบวนการ : การจัดการความรู้
ชื่อกระบวนการที่ผลิต :
แหล่งอ้างอิงผลผลิตที่ได้ : -
หมวดหมู่ของเทคโนโลยี :  
หัวเรื่องเกี่ยวกับ
คำสำคัญ/
Keyword :
ผู้ติดสุรา/ เรื้องรัง/ นิรนาม
เกี่ยวกับมิติงาน : บำบัดรักษา
เกี่ยวกับวัย : อื่นๆ
เกี่ยวกับ Setting : สถานบริการสาธารณสุข
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย (บทบาท) : บุคลากรสาธารณสุข
อื่นๆ :
ปีที่ผลิต/เผยแพร่ : 2553
ISBN : 978-974-296-736-9
กลุ่มเป้าหมาย (ผู้ใช้) : บุคลากรสาธารณสุข และผู้ที่มีความสนใจ
วัตถุประสงค์ :
เพื่อทบทวนความรู้เกี่ยวกับกระบวนการกลุ่มปัจจัยบำบัดและองค์ความรู้ที่สำคัญของกลุ่มเอเอ
เนื้อหาโดยสรุป :
โรคพิษสุราเรื้อรังเป็นโรคที่ก่อให้เกิดผลกระทบในหลายๆ ด้าน ทั้งด้านกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ ดังนั้นกระบวนการฟื้นตัวทางจิตวิญญาณ ถือเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญในการช่วยเหลือผู้ติดสุรา รูปแบบการฟื้นฟูทางจิตวิญญาณสำหรับผู้ติดสุราที่เป็นรูปธรรมและได้รับการยอมรับมานานจนมีเครือข่ายทั่วโลก คือ กลุ่มผู้ติดสุรานิรนาม (Alcoholics Anonymous; AA ซึ่งเป็นกลุ่มช่วยเหลือตัวเองที่มาแบง่ ปนั ประสบการณ ์ ความหวัง     ชว่ยกันแกไ้ ขปญั หา และชว่ ยผูติ้ดสุราใหพ้ น้ สภาพจากโรคพิษสุราเรื้อรังโดยยึดหลัก 12 ขั้นตอนและธรรมเนียมปฏิบัติ 12 ข้อ ในประเทศไทยเริ่มมีการขยายกลุ่มเอเอไทยอย่างต่อเนื่อง ด้วยการสนับสนุนจากบุคลากรสุขภาพโดยไม่เสียหลักการพึ่งพาตัวเอง และมีการประยุกต์ให้เข้ากับแนวทางพุทธศาสนาอย่างเป็นรูปธรรมและพบว่า มีผลดีต่อพฤติกรรมการลด ละ เลิกดื่มสุราได้
เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
อีเมลผู้จัดทำ : sunantongs@hotmail.com
สถานที่ติดต่อและ
หมายเลขโทรศัพท์
:
สนับสนุนโดย แผนงานการพัฒนาระบบ รูปแบบ และวิธีการบำบัดรักษาผู้มีปัญหาการบริโภคสุราแบบบูรณาการ (ผรส.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข พิมพ์ เผยแพร่ และสงวนลิขสิทธิ์โดย แผนงานการพัฒนาระบบ รูปแบบ และวิธีการบำบัดรักษาผู้มีปัญหาการบริโภคสุราแบบบูรณาการ (ผรส.) ชั้น 2 อาคารจิตสันติ โรงพยาบาลสวนปรุง เลขที่ 131 ถนนช่างหล่อ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 0-5328-0228 ต่อ 236, 525 โทรสาร 0-5327-3201 www.i-mapthailand.org
ไฟล์ (full text) ที่แนบมา : Download เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
URL เว็บไซต์ที่เชื่อมโยง : -
ไฟล์สื่อ media ที่แนบมา :
URL เว็บไซต์ที่เชื่อมโยง : -
ไฟล์รูปภาพประกอบที่แนบมา :

 

 


อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า อยู่บนพื้นฐานของงานที่ www.klb.dmh.go.th
Copyright © 2010 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข