Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerContent on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 
 
 
 

ผู้ออนไลน์ขณะนี้ 
 
 ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 
5652085565208556520855652085565208556520855652085 

 
คลังความรู้หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต
คลังความรู้เฉพาะทางด้านสุขภาพจิต
สถิติ รายงาน วารสาร ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต
ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตและจิตเวช
คลังความรู้วงการพัฒนางานสุขภาพจิตและจิตเวช
คลังความรู้วงการศึกษาสุขภาพจิตและจิตเวช
คลังความรู้อื่นที่น่าสนใจ
เรื่องราวทรัพย์สินทางปัญญา (ลิขสิทธิ์)
การจัดการความรู้ (KM: Knowledge Management)
 
 
  TH   EN   MYA

 

ข้อมูลเทคโนโลยี

ชื่อเทคโนโลยีภาษาไทย : คู่มือประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็กกลุ่มเสี่ยง
ชื่อเทคโนโลยีภาษาอังกฤษ : Developmental Assessment For Intervention Manual (DAIM)
ผู้แต่ง/ผู้เรียบเรียง/บรรณาธิการ : สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
สังกัดหน่วยงาน : สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
ประเภทเทคโนโลยี : สื่อสิ่งพิมพ์
ลักษณะเทคโนโลยี : คู่มือ (ชุด/เล่ม: คู่มือความรู้ คู่มือการดำเนินงาน คู่มือการฝึกอบรม)
ผลิตด้วยกระบวนการ : การจัดการความรู้
ชื่อกระบวนการที่ผลิต :
แหล่งอ้างอิงผลผลิตที่ได้ : -
หมวดหมู่ของเทคโนโลยี :  
หัวเรื่องเกี่ยวกับ
คำสำคัญ/
Keyword :
การประเมิน/ การส่งเสริม/ พัฒนาการเด็ก/ เด็กกลุ่มเสี่ยง
เกี่ยวกับมิติงาน : ส่งเสริม
เกี่ยวกับวัย : วัยเด็ก
เกี่ยวกับ Setting : ครอบครัว
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย (บทบาท) : ประชาชนทั่วไป
อื่นๆ :
ปีที่ผลิต/เผยแพร่ : -
ISBN : -
กลุ่มเป้าหมาย (ผู้ใช้) : พ่อ เเม่ ผู้ปกครอง บุคลากรสาธารณสุข
วัตถุประสงค์ :
เพื่อประเมินเด็กที่มีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาความบกพร่องทางสติปัญญา พัฒนาการที่ล่าช้า ปัญหาการเรียนรู้ และอาจเกิดความพิการทางสมอง
เนื้อหาโดยสรุป :
การใช้คู่มือติดตามพัฒนาการเด็กกลุ่มเสี่ยง
        เด็กกลุ่มเสี่ยงในที่นี้ หมายถึง ทารกแรกคลอดที่ขาดออกซิเจน (Birth Asphyxia) และ/หรือ มีนํ้าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม (Low BirthWeight) เด็กกลุ่มนี้มีความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาความบกพร่องทางสติปัญญา พัฒนาการที่ล่าช้า ปัญหาการเรียนรู้ และอาจเกิดความพิการทางสมองการได้รับการค้นพบและแก้ไขโดยทันทีจะช่วยลดปัญหาได้และเด็กคนหนึ่งอาจจะเป็นประโยชน์แก่ครอบครัว สังคม และประเทศชาติในอนาคต
       คู่มือนี้ถูกสร้างขึ้นจากการรวบรวมความรู้และประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญทางด้านพัฒนาการเด็ก มาประสานให้สอดคล้องเป็นมาตรฐานของประเทศตั้งใจทำ ให้ง่ายและเหมาะสมเพื่อให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง เข้าใจและปฏิบัติได้ อสม. ช่วยแนะนำ ให้ใช้คู่มือนี้อย่างสม่ำเสมอ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเป็นผู้ประเมินให้การช่วยเหลือหรือส่งต่อ เพื่อให้เด็กไทยในความรับผิดชอบมีพัฒนาการสมวัย
เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
อีเมลผู้จัดทำ : psuphin@gmail.com
สถานที่ติดต่อและ
หมายเลขโทรศัพท์
:
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ โทร 0 5390 8300 โทรสาร 0 5390 8330
ไฟล์ (full text) ที่แนบมา : Download เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
URL เว็บไซต์ที่เชื่อมโยง : -
ไฟล์สื่อ media ที่แนบมา :
URL เว็บไซต์ที่เชื่อมโยง : -
ไฟล์รูปภาพประกอบที่แนบมา :

 

 


อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า อยู่บนพื้นฐานของงานที่ www.klb.dmh.go.th
Copyright © 2010 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข