Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerContent on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 
 
 
 

ผู้ออนไลน์ขณะนี้ 
 
 ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 
5652072565207256520725652072565207256520725652072 

 
คลังความรู้หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต
คลังความรู้เฉพาะทางด้านสุขภาพจิต
สถิติ รายงาน วารสาร ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต
ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตและจิตเวช
คลังความรู้วงการพัฒนางานสุขภาพจิตและจิตเวช
คลังความรู้วงการศึกษาสุขภาพจิตและจิตเวช
คลังความรู้อื่นที่น่าสนใจ
เรื่องราวทรัพย์สินทางปัญญา (ลิขสิทธิ์)
การจัดการความรู้ (KM: Knowledge Management)
 
 
  TH   EN   MYA

 
หน้าหลัก เทคโนโลยีสุขภาพจิต  

 

ข้อมูลเทคโนโลยี

ชื่อเทคโนโลยี : ชื่อผู้จัดทำ :
สังกัดหน่วยงาน : ประเภทเทคโนโลยี :

 

ค้นพบทั้งหมด 293 รายการ     มุมมองรายละเอียด    มุมมองตาราง
ลำดับ รายละเอียดผลงาน
101. คู่มือการดูแลเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรง
ประเภทผลงาน : สื่อสิ่งพิมพ์  ลักษณะเทคโนโลยี : คู่มือ (ชุด/เล่ม: คู่มือความรู้ คู่มือการดำเนินงาน คู่มือการฝึกอบรม)   ปีที่ตีพิมพ์ : 2553
ผู้จัดทำ : เบญจพร ปัญญายง และคณะ (จอมสุรางค์ โพธิสัตย์)
วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้ผู้อ่านสามารถดูแลเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรง


Preview : 707
   Comment : 1  Download : 96
Download เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
102. เรื่องราวทางสังคมสำหรับเด็กออทิสติก
ประเภทผลงาน : สื่อสิ่งพิมพ์  ลักษณะเทคโนโลยี : หนังสือ (ชุด/เล่ม: วิชาการ รายงาน)   ปีที่ตีพิมพ์ : 2553
ผู้จัดทำ : ประทีป สุทัศน์
วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้ผู้อ่านได้ส่งเสริมเรื่องราวทางสังคมแก่เด็กออทิสติกและพ่อแม่ผู้ปกครอง


Preview : 1259
   Comment : 0  Download : 58
Download เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
103. หนังสือกิน กอด เล่น เล่า (2 ก 2 ล) กับลูกอายุ 3-5 ปี
ประเภทผลงาน : สื่อสิ่งพิมพ์  ลักษณะเทคโนโลยี : หนังสือ (ชุด/เล่ม: วิชาการ รายงาน)   ปีที่ตีพิมพ์ : 2553
ผู้จัดทำ : วนิดา ชนินทยุทธวงศ์
วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้ผู้อ่านสามารถเสริมสร้างพัฒนาการเด็กให้รอบด้าน


Preview : 4508
   Comment : 0  Download : 1015
-
104. หนังสือกิน กอด เล่น เล่า (2 ก 2 ล) กับลูกอายุ 0-2 ปี
ประเภทผลงาน : สื่อสิ่งพิมพ์  ลักษณะเทคโนโลยี : หนังสือ (ชุด/เล่ม: วิชาการ รายงาน)   ปีที่ตีพิมพ์ : 2553
ผู้จัดทำ : วนิดา ชนินทยุทธวงศ์
วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้ผู้อ่านสามารถเสริมสร้างพัฒนาการเด็กให้รอบด้าน


Preview : 3222
   Comment : 0  Download : 134
Download เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
105. คู่มือการจัดการความรู้การเตรียมความพร้อมการสอนอ่านสำหรับเด็กบกพร่องทางสติปัญญาอายุ 6-9 ปี
ประเภทผลงาน : สื่อสิ่งพิมพ์  ลักษณะเทคโนโลยี : คู่มือ (ชุด/เล่ม: คู่มือความรู้ คู่มือการดำเนินงาน คู่มือการฝึกอบรม)   ปีที่ตีพิมพ์ : 2553
ผู้จัดทำ : ณัชพร นกสกุล
วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้ผู้อ่านสามารถเตรียมความพร้อมการสอนอ่านสำหรับเด็กบกพร่องทางสติปัญญาอายุ 6-9 ปี


Preview : 1369
   Comment : 0  Download : 46
Download เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
106. คู่มือการจัดกิจกรรมสำหรับพ่อแม่เด็กอายุ 0-5 ปี
ประเภทผลงาน : สื่อสิ่งพิมพ์  ลักษณะเทคโนโลยี : คู่มือ (ชุด/เล่ม: คู่มือความรู้ คู่มือการดำเนินงาน คู่มือการฝึกอบรม)   ปีที่ตีพิมพ์ : 2552
ผู้จัดทำ : นิรมัย คุ้มรักษา และคณะ (อัจจิมา ศิริพิบูลย์ผล, วนิดา ชนินทยุทธวงศ์)
วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้บุคลากรสาธารณสุข และผู้ทำงานด้านเด็ก ใช้เป็นแนวทางในการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้แก่พ่อแม่ ผู้เลี้ยงดูเด็กให้ตระหนักถึงความสำคัญของก...

Preview : 2103
   Comment : 0  Download : 112
Download เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
107. คู่มือการจัดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพเด็กวัยเรียน
ประเภทผลงาน : สื่อสิ่งพิมพ์  ลักษณะเทคโนโลยี : คู่มือ (ชุด/เล่ม: คู่มือความรู้ คู่มือการดำเนินงาน คู่มือการฝึกอบรม)   ปีที่ตีพิมพ์ : 2553
ผู้จัดทำ : วนิดา ชนินทยุทธวงศ์
วัตถุประสงค์ :
เพื่อพัฒนาเด็กกลุ่มที่เสี่ยงต่อการใช้ศักยภาพทางสติปัญญา เช่น เด็กที่มีปัญหาด้านอารมณ์ เด็กสมาธิสั้นหรือมีพฤติกรรมอยู่ไม่นิ่ง เด็กที่มีปั...

Preview : 1763
   Comment : 0  Download : 133
Download เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
108. คู่มือผู้ปกครอง...ใส่ใจเด็กวัยเรียน
ประเภทผลงาน : สื่อสิ่งพิมพ์  ลักษณะเทคโนโลยี : คู่มือ (ชุด/เล่ม: คู่มือความรู้ คู่มือการดำเนินงาน คู่มือการฝึกอบรม)   ปีที่ตีพิมพ์ : 2552
ผู้จัดทำ : วนิดา ชนินทยุทธวงศ์
วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้พ่อแม่ผู้ปกครองสามารถช่วยเหลือดูแลแบบใส่ใจเด็กวัยเรียน


Preview : 1075
   Comment : 0  Download : 58
Download เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
109. คู่มือแกนนำชุมชน...ใส่ใจเด็กวัยเรียน
ประเภทผลงาน : สื่อสิ่งพิมพ์  ลักษณะเทคโนโลยี : คู่มือ (ชุด/เล่ม: คู่มือความรู้ คู่มือการดำเนินงาน คู่มือการฝึกอบรม)   ปีที่ตีพิมพ์ : 2552
ผู้จัดทำ : วนิดา ชนินทยุทธวงศ์
วัตถุประสงค์ :
สำหรับผู้นำหรือแกนนำชุมชนใช้เป็นแนวทางในการช่วยพ่อแม่ดูแลลูก และเพื่อให้เด็กที่อยู่ในชุมชนได้รับการดูแลช่วยเหลือก่อนที่จะเกิดปัญหารุนแรง รวมทั้งช่ว&...

Preview : 975
   Comment : 0  Download : 21
Download เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
110. คู่มือช่วยพ่อแม่แก้ปัญหาพฤติกรรมลูก
ประเภทผลงาน : สื่อสิ่งพิมพ์  ลักษณะเทคโนโลยี : คู่มือ (ชุด/เล่ม: คู่มือความรู้ คู่มือการดำเนินงาน คู่มือการฝึกอบรม)   ปีที่ตีพิมพ์ : 2552
ผู้จัดทำ : จันทร์เพ็ญ ธัชสินพงษ์
วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้ผู้อ่านสามารถแก้ไขปัญหาพฤติกรรมลูก


Preview : 1164
   Comment : 0  Download : 108
Download เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
111. คู่มือการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสุขภาพจิตและจิตเวช
ประเภทผลงาน : สื่อสิ่งพิมพ์  ลักษณะเทคโนโลยี : คู่มือ (ชุด/เล่ม: คู่มือความรู้ คู่มือการดำเนินงาน คู่มือการฝึกอบรม)   ปีที่ตีพิมพ์ : 2554
ผู้จัดทำ : สำนักพัฒนาสุขภาพจิต
วัตถุประสงค์ :
เพื่อนำไไปสู่ความเชี่ยวชาญในการเทคโนโลยีพัฒนา


Preview : 1060
   Comment : 0  Download : 128
Download เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
112. คู่มือสตรีหม้าย
ประเภทผลงาน : สื่อสิ่งพิมพ์  ลักษณะเทคโนโลยี : หนังสือ (ชุด/เล่ม: วิชาการ รายงาน)   ปีที่ตีพิมพ์ : 2552
ผู้จัดทำ : เพชรดาว โต๊ะมีนา และคณะ (อมรากุล อินโอชานนทร์, ผ่องพรรณ อินเล็ก)
วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้ทราบถึงการดูแลตนเองของสตรีผู้สูญเสีย  มีวิธีการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ รู้ทักษะการสร้างพลังเครื่อข่ายแกนนำ สามารถใช้แบบประเมินผลกระทบทาง...

Preview : 1336
   Comment : 0  Download : 432
-
113. การจัดกิจกรรมพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เด็กวัยซน 3-5 ปี
ประเภทผลงาน : สื่อสิ่งพิมพ์  ลักษณะเทคโนโลยี : คู่มือ (ชุด/เล่ม: คู่มือความรู้ คู่มือการดำเนินงาน คู่มือการฝึกอบรม)   ปีที่ตีพิมพ์ : 2551
ผู้จัดทำ : จุฑาธิป วัชรานนท์
วัตถุประสงค์ :
จัดกิจกรรมการเล่น   เพื่อพัฒนาให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์


Preview : 771
   Comment : 0  Download : 117
Download เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
114. คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตรการให้การปรึกษาคู่สมรส สำหรับวิทยากร
ประเภทผลงาน : สื่อสิ่งพิมพ์  ลักษณะเทคโนโลยี : หลักสูตร/โปรแกรมฝึกอบรม   ปีที่ตีพิมพ์ : 2553
ผู้จัดทำ : เสาวลักษณ์ สุวรรณไมตรี และคณะ
วัตถุประสงค์ :
เพื่อใช้แก้ไขปัญหาและเป็นการป้องกันปัญหาสุขภาพจิตครอบครัว ทำให้ครอบครัวเกิดภูมิคุ้มกันต่อปัญหา และส่งผลให้ปัญหาครอบครัวลดลง


Preview : 1732
   Comment : 0  Download : 147
Download เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
115. คู่มือการให้การปรึกษาคู่สมรส
ประเภทผลงาน : สื่อสิ่งพิมพ์  ลักษณะเทคโนโลยี : คู่มือ (ชุด/เล่ม: คู่มือความรู้ คู่มือการดำเนินงาน คู่มือการฝึกอบรม)   ปีที่ตีพิมพ์ : 2553
ผู้จัดทำ : เสาวลักษณ์ สุวรรณไมตรี และคณะ
วัตถุประสงค์ :
เพื่อใช้แก้ไขปัญหาและเป็นการป้องกันปัญหาสุขภาพจิตครอบครัว ทำให้ครอบครัวเกิดภูมิคุ้มกันต่อปัญหา และส่งผลให้ปัญหาครอบครัวลดลง


Preview : 2471
   Comment : 0  Download : 204
Download เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
116. แนวทางสำหรับบุคลากรสาธารณสุขในการดูแลรักษาผู้ที่ป่วยด้วยโรคทางจิตเวช โรคทางระบบประสาท และโรคที่เกิดจากการใช้สารเสพติด
ประเภทผลงาน : สื่อสิ่งพิมพ์  ลักษณะเทคโนโลยี : คู่มือ (ชุด/เล่ม: คู่มือความรู้ คู่มือการดำเนินงาน คู่มือการฝึกอบรม)   ปีที่ตีพิมพ์ : 2554
ผู้จัดทำ : ณัฐกร จำปาทอง
วัตถุประสงค์ :
เพื่อใช้เป็นแนวทางสำหรับบุคลากรสาธารณสุขในการดูแลรักษาผู้ที่ป่วยด้วยโรคทางจิตเวช โรคทางระบบประสาท และโรคที่เกิดจากการใช้สารเสพติด


Preview : 4655
   Comment : 0  Download : 218
Download เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
117. คู่มือการให้การปรึกษาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
ประเภทผลงาน : สื่อสิ่งพิมพ์  ลักษณะเทคโนโลยี : คู่มือ (ชุด/เล่ม: คู่มือความรู้ คู่มือการดำเนินงาน คู่มือการฝึกอบรม)   ปีที่ตีพิมพ์ : สิงหาคม 2553
ผู้จัดทำ : ธนเนตร ฉันทลักษณ์วงศ์
วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้บุคลากรในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใช้เป็นแนวทางในการพูดคุย ช่วยเหลือคนในชุมชนของตนเองอย่างมีทิศทาง สามารถแก้ไขปัญหาทุกข์ใจที่เกิดขึ้...

Preview : 1215
   Comment : 1  Download : 185
Download เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
118. คู่มือฝึกอบรมการให้การปรึกษาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
ประเภทผลงาน : สื่อสิ่งพิมพ์  ลักษณะเทคโนโลยี : คู่มือ (ชุด/เล่ม: คู่มือความรู้ คู่มือการดำเนินงาน คู่มือการฝึกอบรม)   ปีที่ตีพิมพ์ : กันยายน 2553
ผู้จัดทำ : ธนเนตร ฉันทลักษณ์วงศ์
วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้วิทยากรใช้เป็นแนวทางในการฝึกอบรมหลักสูตรการให้การปรึกษารายบุคคลขั้นพื้นฐานแก่เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ที่มีหน้าที่รับผิดชอบการดูแล...

Preview : 920
   Comment : 0  Download : 99
Download เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
119. คู่มือการให้ความรู้สุขภาพจิตครอบครัวทางระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ 1667
ประเภทผลงาน : สื่อสิ่งพิมพ์  ลักษณะเทคโนโลยี : คู่มือ (ชุด/เล่ม: คู่มือความรู้ คู่มือการดำเนินงาน คู่มือการฝึกอบรม)   ปีที่ตีพิมพ์ : 2553
ผู้จัดทำ : อินทิรา ปัทมินทร และคณะทำงานกรมสุขภาพจิต, มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว
วัตถุประสงค์ :
เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้สุขภาพจิตครอบครัวผ่านทางระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ 1667 สำหรับให้บริการประชาชนทั่วไป และให้ความรู้ความเข้าใจในการช่วยเหลือผู้มีปัญหาสุขภ...

Preview : 1017
   Comment : 0  Download : 50
Download เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
120. คู่มือการเรียนรู้ด้วยตนเอง สำหรับอาสาสมัคร เรื่อง การช่วยเหลือคู่สมรสที่เสี่ยงต่อการหย่าร้าง : คู่มือประสานใจ ก่อนกายห่าง
ประเภทผลงาน : สื่อสิ่งพิมพ์  ลักษณะเทคโนโลยี : คู่มือ (ชุด/เล่ม: คู่มือความรู้ คู่มือการดำเนินงาน คู่มือการฝึกอบรม)   ปีที่ตีพิมพ์ : 2553
ผู้จัดทำ : เยาวนาฎ ผลิตนนท์เกียรติ, อมรากุล อินโอชานนท์, อรวรรณ ดวงจันทร์, และคณะทำงานกรมสุขภาพจิต, มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว
วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้อาสาสมัครใช้เป็นแนวทางในการให้การปรึกษาและช่วยเหลือคู่สมรสที่เสี่ยงต่อการหย่าร้าง และสามารถช่วยให้คู่สมรสจัดการกับปัญหาชีวิตได้อย...

Preview : 1574
   Comment : 0  Download : 86
Download เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
ไม่พบข้อมูล

 

หน้าแรก << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 >> หน้าสุดท้าย


อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า อยู่บนพื้นฐานของงานที่ www.klb.dmh.go.th
Copyright © 2010 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข