คลังความรู้ทางวิชาการด้านสุขภาพจิตและจิตเวช กรมสุขภาพจิต

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerContent on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 
 
 
 

ผู้ออนไลน์ขณะนี้ 
1717 
 ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 
5319445531944553194455319445531944553194455319445 

 
คลังความรู้หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต
คลังความรู้เฉพาะทางด้านสุขภาพจิต
สถิติ รายงาน วารสาร ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต
ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตและจิตเวช
คลังความรู้วงการพัฒนางานสุขภาพจิตและจิตเวช
คลังความรู้วงการศึกษาสุขภาพจิตและจิตเวช
คลังความรู้อื่นที่น่าสนใจ
เรื่องราวทรัพย์สินทางปัญญา (ลิขสิทธิ์)
การจัดการความรู้ (KM: Knowledge Management)
 
 
  TH   EN   MYA

 
หน้าหลัก เทคโนโลยีสุขภาพจิต  

 

ข้อมูลเทคโนโลยี

ชื่อเทคโนโลยี : ชื่อผู้จัดทำ :
สังกัดหน่วยงาน : ประเภทเทคโนโลยี :

 

ค้นพบทั้งหมด 293 รายการ     มุมมองรายละเอียด    มุมมองตาราง
ลำดับ รายละเอียดผลงาน
281. คู่มือสำหรับญาติ การดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภท (ฉบับปรับปรุง)
ประเภทผลงาน : สื่อสิ่งพิมพ์  ลักษณะเทคโนโลยี : คู่มือ (ชุด/เล่ม: คู่มือความรู้ คู่มือการดำเนินงาน คู่มือการฝึกอบรม)   ปีที่ตีพิมพ์ : 2549
ผู้จัดทำ : ดวงจันทร์ บัวคลี่ และคณะ (ยุพิน ตุ้มโหมด, วันดี บุปผาถา, สุภาพ เชาว์แก้ว, อนุลักษณ์ บัวอุไร, กฤษณา อำคา)
วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้ความรู้วิธีการดูแลผู้ป่วย และมีแนวทางในการใช้ชีวิตร่วมกับผู้ป่วยจิตเภท


Preview : 3330
   Comment : 0  Download : 902
[ชื่อไฟล์ : RF-t1288946398.pdf] [ขนาด : 775.07 KB]
282. คู่มือการดูแลจิตใจในภาวะภัยพิบัติจากธรรมชาติ สำหรับบุคลากรสาธารณสุข
ประเภทผลงาน : สื่อสิ่งพิมพ์  ลักษณะเทคโนโลยี : คู่มือ (ชุด/เล่ม: คู่มือความรู้ คู่มือการดำเนินงาน คู่มือการฝึกอบรม)   ปีที่ตีพิมพ์ : 2549
ผู้จัดทำ : เสาวลักษณ์ สุวรรณไมตรี และคณะ (ธนเนตร ฉันทลักษณ์วงศ์, อรวรรณ ดวงจันทร์, สมศรี กิตติพงศ์พิศาล, อุษา ลิ้มซิ้ว, ชาดา ประจง)
วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้บุคลากรสาธารณสุขมีความเข้าความเข้าใจในการให้ความช่วยเหลือด้านจิตใจแก่ผู้ประสบภัยพิบัติจากธรรมชาติ


Preview : 1783
   Comment : 0  Download : 58
Download เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
283. คู่มือการดูแลจิตใจในภาวะภัยพิบัติจากธรรมชาติ สำหรับเด็ก ตอน เมื่อฉันเข้าใจธรรมชาติ
ประเภทผลงาน : สื่อสิ่งพิมพ์  ลักษณะเทคโนโลยี : คู่มือ (ชุด/เล่ม: คู่มือความรู้ คู่มือการดำเนินงาน คู่มือการฝึกอบรม)   ปีที่ตีพิมพ์ : 2549
ผู้จัดทำ : สมศรี กิตติพงศ์พิศาล และคณะ (เสาวลักษณ์ สุวรรณไมตรี, อรวรรณ ดวงจันทร์, ธนเนตร ฉันทลักษณ์วงศ์, อุษา ลิ้มซิ้ว)
วัตถุประสงค์ :
เพื่อ ให้เด็กและผู้ปกครองได้เข้าใจถึงปัญหาทางจิตใจที่เกิดจากภัยพิบัติทาง ธรรมชาติเพื่อเป็นแนวทางการแก้ไข ปัญหาทางจิตใจกับภัยพิบัติ


Preview : 1426
   Comment : 0  Download : 517
[ชื่อไฟล์ : RF-t1287374493.pdf] [ขนาด : 102.78 KB]
284. คู่มือสำหรับญาติ การดูแลผู้ป่วยจิตเภท (ฉบับปรังปรุง)
ประเภทผลงาน : สื่อสิ่งพิมพ์  ลักษณะเทคโนโลยี : คู่มือ (ชุด/เล่ม: คู่มือความรู้ คู่มือการดำเนินงาน คู่มือการฝึกอบรม)   ปีที่ตีพิมพ์ : 2549
ผู้จัดทำ : ดวงจันทร์ บัวคลี่ และคณะ (ยุพิน ตุ้มโหมด, อนุลักษณ์ บัวอุไร, วนัทดา ถมค้าพาณิชย์, และคณะ)
วัตถุประสงค์ :
ญาติ/ผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภทเขาใจวิธีการดูแลผู้ป่วย


Preview : 780
   Comment : 0  Download : 180
[ชื่อไฟล์ : RF-t1287373787.pdf] [ขนาด : 775.07 KB]
285. เพื่อนช่วยเพื่อน (ฉบับปรับปรุง)
ประเภทผลงาน : สื่อสิ่งพิมพ์  ลักษณะเทคโนโลยี : หนังสือ (ชุด/เล่ม: วิชาการ รายงาน)   ปีที่ตีพิมพ์ : 2547
ผู้จัดทำ : สำนักพัฒนาสุขภาพจิต
วัตถุประสงค์ :
เพื่อเป็นแนวทางการให้ความช่วยเหลือแก่เพื่อน


Preview : 2676
   Comment : 1  Download : 1025
[ชื่อไฟล์ : RF-t1287135549.pdf] [ขนาด : 3,629.63 KB]
286. การดูแลจิตใจในสถานการณ์ระบาดไข้หวัดนก/ไข้หวัดใหญ่
ประเภทผลงาน : สื่อสิ่งพิมพ์  ลักษณะเทคโนโลยี : แผ่นพับ   ปีที่ตีพิมพ์ : 2550
ผู้จัดทำ : ศูนย์เตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับสถานการณ์ภัยพิบัติด้านสุขภาพจิต (ศพภจ.)
วัตถุประสงค์ :
- เข้าใจสถานการณ์ของโรค - การดูแลจิตใจเมื่ออยู่ในสถานการณ์โรคระบาด


Preview : 1113
   Comment : 0  Download : 659
[ชื่อไฟล์ : RF-t1287370401.pdf] [ขนาด : 295.89 KB]
287. การดูแลจิตใจหลังประสบภัยพิบัติ
ประเภทผลงาน : สื่อสิ่งพิมพ์  ลักษณะเทคโนโลยี : แผ่นพับ   ปีที่ตีพิมพ์ : 2550
ผู้จัดทำ : ศูนย์เตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับสถานการณ์ภัยพิบัติด้านสุขภาพจิต (ศพภจ.)
วัตถุประสงค์ :
- เพื่อทราบถึงผลกระทบจากเหตุการณ์ภัยพิบัติ - การดูแลจิตใจหลังประสบภัยพิบัติ


Preview : 1667
   Comment : 0  Download : 677
[ชื่อไฟล์ : RF-t1287370602.pdf] [ขนาด : 1,541.21 KB]
288. การช่วยเหลือทางจิตใจผู้ประสบภัยเบื้องต้นสำหรับประชาชน
ประเภทผลงาน : สื่อสิ่งพิมพ์  ลักษณะเทคโนโลยี : แผ่นพับ   ปีที่ตีพิมพ์ : 2550
ผู้จัดทำ : ฝ่ายวิชาการวิกฤตสุขภาพจิต
วัตถุประสงค์ :
เพื่อเป็นแนวทางการดูแลจิตใจตนเองในเบื้องต้นสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติต่าง ๆ


Preview : 910
   Comment : 0  Download : 536
[ชื่อไฟล์ : RF-t1287369568.pdf] [ขนาด : 1,853.85 KB]
289. จัดการความโกรธให้อยู่หมัด
ประเภทผลงาน : สื่อสิ่งพิมพ์  ลักษณะเทคโนโลยี : แผ่นพับ   ปีที่ตีพิมพ์ : 2553
ผู้จัดทำ : สำนักพัฒนาสุขภาพจิต
วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้แนวทางจัดการความโกรธแก่ผู้อ่านนำไปปฏิบัติให้ชำนาญ


Preview : 2283
   Comment : 1  Download : 698
[ชื่อไฟล์ : RF-t1283835097.pdf] [ขนาด : 3,135.52 KB]
290. ความโกรธแก้ไขได้
ประเภทผลงาน : สื่อสิ่งพิมพ์  ลักษณะเทคโนโลยี : แผ่นพับ   ปีที่ตีพิมพ์ : 2553
ผู้จัดทำ : สำนักพัฒนาสุขภาพจิต
วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้แนวทางการจัดการความโกรธแก่ผู้อ่าน


Preview : 1834
   Comment : 0  Download : 621
[ชื่อไฟล์ : RF-t1283834629.pdf] [ขนาด : 3,862.26 KB]
291. ฟื้นฟูจิตใจในชุมชน ฉบับ อสม./อสส.
ประเภทผลงาน : สื่อสิ่งพิมพ์  ลักษณะเทคโนโลยี : คู่มือ (ชุด/เล่ม: คู่มือความรู้ คู่มือการดำเนินงาน คู่มือการฝึกอบรม)   ปีที่ตีพิมพ์ : 2553
ผู้จัดทำ : อัมพร เบญจพลพิทักษ์ และคณะ (อมรากุล อินโอชานนท์)
วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้ทุกความมุ่งมั่นที่บริสุทธิ์คืออีกหนึ่งพลังยิ่งใหญ่ที่จะช่วยเสริมสร้างความสุขบนความผูกพันของคนในชุมชนได้อย่างดียิ่ง
และเพื่อให้...

Preview : 2096
   Comment : 0  Download : 494
[ชื่อไฟล์ : RF-t1283833236.pdf] [ขนาด : 2,053.51 KB]
292. หลักสูตรการปฐมพยาบาลทางจิตใจตามหลักการ EASE
ประเภทผลงาน : สื่อสิ่งพิมพ์  ลักษณะเทคโนโลยี : หลักสูตร/โปรแกรมฝึกอบรม   ปีที่ตีพิมพ์ : 2553
ผู้จัดทำ : พิทักษ์พล บุณยมาลิก และคณะ (วัลลี ธรรมโกสิทธิ์, อมรากุล อินโอชานนท์, สาลิกา โค้วบุญงาม, ดารา การะเกษร, สุพัฒนา สุขสว่าง, กันตวรรณ มากวิจิต, เชฎฐพล ชัยชนะฉิมพลี, ขวัญจิตต์ นรากรพิจิตร์, นิบัดดรียะ จิงา, เพียรรัตน์ แสงดี)
วัตถุประสงค์ :
เพื่อเป็นแนวทางให้บุคลากรสาธารณสุขในการดูแลเยียวยาจิตใจแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรง


Preview : 2464
   Comment : 0  Download : 65
Download เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
293. คู่มือการปฐมพยาบาลทางจิตใจตามหลักการ EASE
ประเภทผลงาน : สื่อสิ่งพิมพ์  ลักษณะเทคโนโลยี : คู่มือ (ชุด/เล่ม: คู่มือความรู้ คู่มือการดำเนินงาน คู่มือการฝึกอบรม)   ปีที่ตีพิมพ์ : 2553
ผู้จัดทำ : พิทักษ์พล บุณยมาลิก และคณะ (วัลลี ธรรมโกสิทธิ์, อมรากุล อินโอชานนท์, สาลิกา โค้วบุญงาม, ดารา การะเกษร, สุพัฒนา สุขสว่าง, กันตวรรณ มากวิจิต, เชฎฐพล ชัยชนะฉิมพลี, ขวัญจิตต์ นรากรพิจิตร์, นิบัดดรียะ จิงา, เพียรรัตน์ แสงดี)
วัตถุประสงค์ :
เพื่อเป็นแนวทางให้บุคลากรสาธารณสุขในการดูแลเยียวยาจิตใจแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรง


Preview : 2400
   Comment : 0  Download : 144
Download เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
ไม่พบข้อมูล

 

หน้าแรก << 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >> หน้าสุดท้าย


อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า อยู่บนพื้นฐานของงานที่ www.klb.dmh.go.th
Copyright © 2010 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข