Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerContent on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 
 
 
 

ผู้ออนไลน์ขณะนี้ 
 
 ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 
5652123565212356521235652123565212356521235652123 

 
คลังความรู้หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต
คลังความรู้เฉพาะทางด้านสุขภาพจิต
สถิติ รายงาน วารสาร ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต
ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตและจิตเวช
คลังความรู้วงการพัฒนางานสุขภาพจิตและจิตเวช
คลังความรู้วงการศึกษาสุขภาพจิตและจิตเวช
คลังความรู้อื่นที่น่าสนใจ
เรื่องราวทรัพย์สินทางปัญญา (ลิขสิทธิ์)
การจัดการความรู้ (KM: Knowledge Management)
 
 
  TH   EN   MYA

 
หน้าหลัก ผลงานวิจัย  
 

ข้อมูลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย : ชื่อผู้วิจัย :
สังกัดหน่วยงาน : ประเภทงานวิจัย :

 

ค้นพบทั้งหมด 141 รายการ     มุมมองตาราง    มุมมองรายละเอียด
ลำดับ ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย หน่วยงาน ประเภท แสดง
1 การพัฒนาและทดสอบแบบประเมินสุขภาพจิตผู้สูงอายุ ประภาส อุครานันท์ และคณะ (อภิชัย มงคล, วัชนี หัตถพนม, ศิระ กิตติวัฒนโชติ, สุวดี ศรีวิเศษ, ไพรวัลย์ ร่มซ้าย, จิตภินันท์ โชครัศมีหิรัญ) โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ งานวิจัยพัฒนาเครื่องมือ
2 การรักษาผู้ป่วยโรคย้ำคิดย้ำทำด้วยยาและการฝึกสติ: รายงานผู้ป่วย 2 ราย พลภัทร์ โล่เสถียรกิจ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา งานวิจัยประเภทอื่น
3 Identify care management program for late-life depression in a general practice of Thailand. Kedsaraporn Kenbubpha โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ งานวิจัยเชิงคุณภาพ
4 Miniresearch : Sensory art therapy. วีรยา อาศนะ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ งานวิจัยประเมินผล
5 ประสิทธิผลของการใช้สโนซีเล็นลดภาวะหลีกหนีสัมผัสในเด็กออทิสติก เกริกชัย พิชัย สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ งานวิจัยประเมินผล
6 การพัฒนาหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบาบัดโดยการปรับความคิดและพฤติกรรม ในผู้ดูแลเด็กพัฒนาการล่าช้าที่มีภาวะซึมเศร้าสาหรับพยาบาลวิชาชีพในภาคเหนือ ภิญโญ อิสรพงศ์ และคณะ (ดาราวรรณ ต๊ะปินตา, สมบัติ สกุลพรรณ์, กชพงศ์ สารการ, สุพัฒน์ จาปาหวาย) สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมองค์ความรู้
7 การใช้ดัชนีชี้วัดการพยาบาลผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล: ผลลัพธ์ด้านผู้ป่วยและพยาบาล ลัดดาวัลย์ พิบูลย์ศรี และคณะ (สุนทรี ศรีโกไสย) สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ งานวิจัยประเมินผล
8 Effect of Caregiving Preparedness Program for Autistic Children on Caregiving Stress Among Parents of Autistic Children in Rajanagarindra Institute of Child Development, Chiang Mai Province Atsawin Narkpongphun สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ งานวิจัยประเภทอื่น
9 การศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อคู่มือการปฏิบัติงาน mhGAP Intervention Guide สำหรับโรค ทางสุขภาพจิตและจิตเวช โรคทางระบบประสาท และโรคที่เกิดจากการใช้สารเสพติดในหน่วยบริการ สาธารณสุขที่ไม่ใช่หน่วยเฉพาะทาง และช่องทางในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านสุขภาพจิตของ โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ งานวิจัยเชิงสำรวจ
10 ผลของการวางแผนจำหน่ายต่อคุณภาพชีวิตผู้ป่วยโรคจิตเภท อดิศักดิ์ ชัยศิริ และคณะ (กรรณิการ์ ชื่นสมบัติ, มนันญา วาที, ปาณิสรา อินทร์กันทุม, ประชุมพร ปิ่นคำ) โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ งานวิจัยเชิงปริมาณ
11 การศึกษาผลการดำเนินงาน โครงการปลดโซ่ตรวนของโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ ณัฐกร จำปาทอง โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ งานวิจัยเชิงคุณภาพ
12 A content analysis of the concept of ‘positivity toward death and dying’ Yada Thongthammarat โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ งานวิจัยเชิงคุณภาพ
13 การสำรวจสถานการณ์ปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงและการติดเกมในนักเรียน โรงเรียนนำร่องระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน และคณะ (วิมลรัตน์ วันเพ็ญ, ศศกร วิชัย, พัชรินทร์ อรุณเรือง, จันทร์ชนก โยธินชัชวาล, ธนโชติ เทียมแสง, หนึ่งฤทัย ยี่สุนศรี, ธัชกร ป้ายงูเหลือม, ภาพรรณ ล่าเต๊ะ) สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ งานวิจัยเชิงคุณภาพ
14 การศึกษาสถานการณ์ภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ เขตพื้นที่นครชัยบุรินทร์ ช่วงเดือนกรกฎาคม 2555 สุกัญญา นามวงศ์ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 (เดิมคือศูนย์ฯ 5) งานวิจัยเชิงปริมาณ
15 ขนาดปัญหาและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการติดเกมของเด็กนักเรียนมัธยมศึกษา วรวรรณ หนึ่งด่านจาก ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 (เดิมคือศูนย์ฯ 5) งานวิจัยเชิงปริมาณ
16 การศึกษาระดับภูมิคุ้มกันและการติดเกมของเด็กตามความรับรู้ผู้ปกครองของเด็กนักเรียนมัธยมศึกษา วรวรรณ หนึ่งด่านจาก และคณะ (สุกัญญา นามวงศ์) ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 (เดิมคือศูนย์ฯ 5) งานวิจัยเชิงปริมาณ
17 ประสิทธิผลของโปรแกรม 16 สัปดาห์เพื่อพัฒนาความสุข 5มิติในผู้สูงอายุ Pannee Panuwatsuk, et al. (Ratana Samrongthong, Phunnapa Kittirattanapaiboon, Amporn Benjaponpitak, Kanchana Wanitrommanee, Chidchanok Opaswattana, Khajitrat Chunprasert, Thanyalak Kaewmuang) สำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต งานวิจัยเชิงปริมาณ
18 ผลของโปรแกรมสุขภาพจิตศึกษาต่อความเครียด ความรู้เรื่องโรคออทิซึมและพฤติกรรมการดูแลเด็กออทิสติกของผู้ปกครอง สุภาวดี คำกุณา และคณะ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ งานวิจัยเชิงคุณภาพ
19 ประสิทธิผลการใช้กระบวนการสอนงาน (Coaching) ในการพัฒนาความสามารถของพยาบาลวิชาชีพในการใช้การปรับแนวคิดและพฤติกรรมบำบัดเพื่อลดภาวะซึมเศร้าของผู้ป่วยเรื้อรัง วัชนี หัตถพนม และคณะ (ไพรวัลย์ ร่วมซ้าย, เอมหทัย ศรีจันทร์หล้า) โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ งานวิจัยเชิงปริมาณ
20 การพัฒนาคู่มือการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสุขภาพจิต พัชริน คุณค้ำชู และคณะ (เยาวนาฎ ผลิตนนท์เกียรติ, สตรีรัตน์ รุจิระชาคร, ศจี แซ่ตั้ง, สิริกุล จุลคีรี) สำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมองค์ความรู้
ไม่พบข้อมูล
 

หน้าแรก << 1 2 3 4 5 6 7 8 >> หน้าสุดท้าย


อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า อยู่บนพื้นฐานของงานที่ www.klb.dmh.go.th
Copyright © 2010 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข