Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerContent on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 
 
 
 

ผู้ออนไลน์ขณะนี้ 
 
 ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 
5734289573428957342895734289573428957342895734289 

 
คลังความรู้หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต
คลังความรู้เฉพาะทางด้านสุขภาพจิต
สถิติ รายงาน วารสาร ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต
ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตและจิตเวช
คลังความรู้วงการพัฒนางานสุขภาพจิตและจิตเวช
คลังความรู้วงการศึกษาสุขภาพจิตและจิตเวช
คลังความรู้อื่นที่น่าสนใจ
เรื่องราวทรัพย์สินทางปัญญา (ลิขสิทธิ์)
การจัดการความรู้ (KM: Knowledge Management)
 
 
  TH   EN   MYA

 
หน้าหลัก ผลงานวิจัย  

 

ข้อมูลงานวิจัย

ชื่องานวิจัยภาษาไทย : การพัฒนาและทดสอบแบบประเมินสุขภาพจิตผู้สูงอายุ
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ : The Development and Testing of Thai Geriatric Mental Health
ผู้นิพนธ์/ผู้วิจัย : ประภาส อุครานันท์ และคณะ (อภิชัย มงคล, วัชนี หัตถพนม, ศิระ กิตติวัฒนโชติ, สุวดี ศรีวิเศษ, ไพรวัลย์ ร่มซ้าย, จิตภินันท์ โชครัศมีหิรัญ)
สังกัดหน่วยงาน : โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ 
ISBN :
ประเภทงานวิจัย : งานวิจัยพัฒนาเครื่องมือ
ผลผลิตที่ได้ : แบบประเมิน
ชื่อผลผลิตที่ได้ : แบบประเมินสุขภาพจิตผู้สูงอายุ
แหล่งอ้างอิงผลผลิตที่ได้ :
หมวดหมู่ของงานวิจัย :  
หัวเรื่องเกี่ยวกับ
คำสำคัญ/
Keyword :
แบบประเมิน, สุขภาพจิต, ผู้สูงอายุ
เกี่ยวกับมิติงาน : ป้องกัน
เกี่ยวกับวัย : วัยสูงอายุ
เกี่ยวกับ Setting : ครอบครัว
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย (บทบาท) : ประชาชนทั่วไป
อื่นๆ :
วารสารที่ตีพิมพ์ : รายงานวิจัย
เจ้าของวารสาร/หน่วยงานที่ผลิต/สำนักพิมพ์ : โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
ประเภทปี : พ.ศ.
ฉบับ/ปีที่ตีพิมพ์/เผยแพร่ : 2557
บทคัดย่อภาษาไทย :
วัตถุประสงค์  1) เพื่อพัฒนาแบบประเมินสุขภาพจิตผู้สูงอายุ โดยศึกษาความตรงตามเนื้อหา ความตรงตามโครงสร้าง ความเชื่อมั่นของเครื่องมือ และศึกษาค่าปกติซึ่งใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานในการประเมินภาวะสุขภาพจิตผู้สูงอายุทั้งฉบับสมบูรณ์และฉบับสั้น 2) ศึกษาความพ้องในการประเมินภาวะสุขภาพจิตระหว่างแบบประเมินสุขภาพจิตผู้สูงอายุฉบับสมบูรณ์และฉบับสั้น 3) ศึกษาความตรงเหมือน (convergent validity) ระหว่างแบบประเมินสุขภาพจิตผู้สูงอายุ กับเครื่องชี้วัดคุณภาพชีวิตขององค์การอนามัยโลกชุดย่อ ฉบับภาษาไทย
วิธีการศึกษา เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาแบบตัดขวาง (Cross-sectional descriptive study) แบ่งการศึกษาออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1  การประชุมผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพัฒนาเครื่องมือ ระยะที่ 2 การศึกษาความตรงตามเนื้อหาและการทดสอบภาษาของเครื่องมือ ระยะที่ 3 การศึกษาความตรงตามโครงสร้าง และความสัมพันธ์กับเครื่องมือมาตรฐาน กลุ่มตัวอย่างคือผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมือง เทศบาลตำบล อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1,489 คน คัดเลือกตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง ตามคุณสมบัติที่กำหนด ศึกษาความตรงตามโครงสร้าง ค่าปกติ จำแนกตามฉบับสมบูรณ์และฉบับสั้น องค์ประกอบ เพศ โดยใช้สถิติ Factor analysis และ Cronbach’s alpha coefficient ศึกษาความพ้องในการประเมินภาวะสุขภาพจิตระหว่างฉบับสมบูรณ์และฉบับสั้น ด้วยสถิติ Kappa statistic ศึกษาความ   ตรงเหมือนระหว่างแบบประเมินสุขภาพจิตผู้สูงอายุฉบับสมบูรณ์ และเครื่องชี้วัดคุณภาพชีวิตขององค์การอนามัยโลก ชุดย่อ ฉบับภาษาไทย ด้วยสถิติ Spearman’s rank correlation coefficient ระยะเวลาในการศึกษาตั้งแต่ เดือนมกราคม - ธันวาคม 2556
ผลการศึกษา แบบประเมินสุขภาพจิตผู้สูงอายุมี 2 ฉบับ คือ ฉบับสมบูรณ์ 56 ข้อ และฉบับสั้น 15 ข้อ ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ (สภาพจิตใจ สมรรถภาพของจิตใจ คุณภาพของจิตใจ และปัจจัยสนับสนุน) และ 15 องค์ประกอบย่อย ฉบับสมบูรณ์คะแนนแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ สุขภาพจิตดีกว่าผู้สูงอายุทั่วไป (182-224) สุขภาพจิตเท่ากับผู้สูงอายุทั่วไป (160-181) และสุขภาพจิตต่ำกว่าผู้สูงอายุทั่วไป ( 159) ฉบับสั้นแบ่งคะแนนออกเป็น 3 กลุ่มเช่นกัน คือ สุขภาพจิตดีกว่าผู้สูงอายุทั่วไป (50-60) สุขภาพจิตเท่ากับผู้สูงอายุทั่วไป (43-49) และสุขภาพจิตต่ำกว่าผู้สูงอายุทั่วไป ( 42) สำหรับความพ้องในการประเมินภาวะสุขภาพจิตผู้สูงอายุระหว่างฉบับสมบูรณ์และฉบับสั้น พบว่าอยู่ในระดับเกือบดี (kappa statistics 0.71, p<.001) ค่าความตรงเหมือนระหว่างแบบประเมินสุขภาพจิตผู้สูงอายุฉบับสมบูรณ์กับเครื่องชี้วัดคุณภาพชีวิต มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<.001) ค่าความเชื่อมั่นของฉบับสมบูรณ์ เท่ากับ 0.94 และฉบับสั้น เท่ากับ 0.86
สรุป  แบบประเมินสุขภาพจิตผู้สูงอายุ เป็นเครื่องมือที่มีความน่าเชื่อถือในการประเมินภาวะสุขภาพจิตของ       ผู้สูงอายุไทยทั้งฉบับสมบูรณ์และฉบับสั้น เป็นเครื่องมือที่ง่ายต่อการนำไปใช้ และควรทำการศึกษาวิจัยต่อไป เพื่อพิจารณาว่าเครื่องมือฉบับนี้อาจนำไปใช้ในการคัดกรองเบื้องต้นในผู้ป่วยทางคลินิกได้ด้วย
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ :
Objective: 1) To develop a Thai Geriatric Mental Health Assessment (T-GMHA) and examine the instrument’s content validity, construct validity, reliability and normal rank.  The T-GMHA have full and short versions. 2) To study the agreement between full and short versions.  3) To study the convergent validity between full version and Quality of Life (WHOQOL – BRIEF – THAI).
Method: The study was cross – sectional descriptive research which divided into 3 phases.  Phases 1 was expert panel meeting to develop T-GMHA.  Phases 2 was the study of content validity and try out Thai language.  Phases 3 was the study of construct validity, norm and correlation between T-GMHA and WHOQOL.  The sample of 1,489 living in city municipality and subdistrict municipality of Muang district, Khon Kaen province. They were selected by using purposive sampling technique, according to inclusion criteria. The study of construct validity and norm defined to full and short version, domain and gender version by using factor analysis and using Cronbach’s alpha coefficient.  The study agreement between full and short version using kappa statistic.  The study of convergent validity between T-GMHA full version and WHOQOL using Spearman’s rank correlation coefficient.  The study was done between January – December 2013.
Results:  The T-GMHA had two versions, full (56 items) and short (15 items), with 4 domains (mental state, mental capacity, mental quality and supporting factors) and 15 subdomains.  The score of full version was divided into 3 groups: better than average mental health (182-224), average mental health (160-181) and under average mental health ( 159).  The score of short version was also divided into 3 groups: better (50-60), average (43-49) and under ( 42).  The substantial agreement study was also found between the full and short version T-GMHA (kappa statistics 0.71, p<.001). The convergent validity study between full version T-GMHA-56 and WHOQOL was statistically significant (p<.001).  Cronbach’s alpha coefficient of full version was 0.94, short version was 0.86.
Conclusion:  The T-GMHA is a reliable instrument to evaluate the mental health of Thai geriatric population.  Both full and short versions are convenient to use.  Further research is needed to determine whether the T-GMHA can also be used as a screening test for clinical case.
เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
อีเมลผู้วิจัย : hattapanom2000@hotmail.com
สถานที่ติดต่อและ
หมายเลขโทรศัพท์
:
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ถนนชาตะผดุง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
ชื่อไฟล์ (full text) ที่แนบมา : Download เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
URL เว็บไซต์ที่เชื่อมโยง : -
ชื่อไฟล์สื่อ media ที่แนบมา :
URL เว็บไซต์ที่เชื่อมโยง : -
ชื่อไฟล์รูปภาพประกอบที่แนบมา : -

 

 


อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า อยู่บนพื้นฐานของงานที่ www.klb.dmh.go.th
Copyright © 2010 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข