Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerContent on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 
 
 
 

ผู้ออนไลน์ขณะนี้ 
 
 ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 
5652130565213056521305652130565213056521305652130 

 
คลังความรู้หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต
คลังความรู้เฉพาะทางด้านสุขภาพจิต
สถิติ รายงาน วารสาร ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต
ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตและจิตเวช
คลังความรู้วงการพัฒนางานสุขภาพจิตและจิตเวช
คลังความรู้วงการศึกษาสุขภาพจิตและจิตเวช
คลังความรู้อื่นที่น่าสนใจ
เรื่องราวทรัพย์สินทางปัญญา (ลิขสิทธิ์)
การจัดการความรู้ (KM: Knowledge Management)
 
 
  TH   EN   MYA

 
หน้าหลัก ผลงานวิจัย  

 

ข้อมูลงานวิจัย

ชื่องานวิจัยภาษาไทย : การพัฒนาหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบาบัดโดยการปรับความคิดและพฤติกรรม ในผู้ดูแลเด็กพัฒนาการล่าช้าที่มีภาวะซึมเศร้าสาหรับพยาบาลวิชาชีพในภาคเหนือ
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ :
ผู้นิพนธ์/ผู้วิจัย : ภิญโญ อิสรพงศ์ และคณะ (ดาราวรรณ ต๊ะปินตา, สมบัติ สกุลพรรณ์, กชพงศ์ สารการ, สุพัฒน์ จาปาหวาย)
สังกัดหน่วยงาน : สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ 
ISBN :
ประเภทงานวิจัย : งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมองค์ความรู้
ผลผลิตที่ได้ : หลักสูตร/โปรแกรมฝึกอบรม
ชื่อผลผลิตที่ได้ :
แหล่งอ้างอิงผลผลิตที่ได้ :
หมวดหมู่ของงานวิจัย :  
หัวเรื่องเกี่ยวกับ
คำสำคัญ/
Keyword :
หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการบาบัดโดยการปรับความคิดและพฤติกรรม ผู้ดูแลเด็กพัฒนาการล่าช้า ภาวะซึมเศร้า
เกี่ยวกับมิติงาน : บำบัดรักษา
เกี่ยวกับวัย : อื่นๆ
เกี่ยวกับ Setting : สถานบริการสาธารณสุข
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย (บทบาท) : บุคลากรสาธารณสุข
อื่นๆ :
วารสารที่ตีพิมพ์ :
เจ้าของวารสาร/หน่วยงานที่ผลิต/สำนักพิมพ์ : -
ประเภทปี : พ.ศ.
ฉบับ/ปีที่ตีพิมพ์/เผยแพร่ : -
บทคัดย่อภาษาไทย :
บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาพัฒนาหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบาบัดโดยการปรับความคิดและพฤติกรรมแก่ผู้ดูแลเด็กพัฒนาการล่าช้าที่มีภาวะซึมเศร้า สาหรับพยาบาลวิชาชีพในภาคเหนือ และประเมินผลความรู้ ทักษะ และทัศนคติต่อการบาบัดโดยการปรับความคิดและพฤติกรรมของพยาบาลวิชาชีพที่ผ่านการอบรม
วัสดุและวิธีการ การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยพัฒนา แบ่งกระบวนการวิจัยออกเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาบริบทของปัญหา ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย ขั้นตอนที่ 2 พัฒนาหลักสูตรฯ และตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตรฯ ระยะที่ 3 การทดลองนาหลักสูตรฯ ไปใช้ และขั้นตอนที่ 4 การประเมินผลความรู้ก่อนและหลังการอบรมสิ้นสุดลง ด้านทักษะติดตามผลหลังการอบรม 1 เดือน และด้านทัศนคติประเมินจากการประชุมกลุ่ม การวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลเชิงปริมาณวิเคราะห์โดยหาความถี่ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ค่าคะแนนที แบบสองกลุ่มไม่เป็นอิสระต่อกัน ข้อมูลเชิงคุณภาพวิเคราะห์โดยการวิเคราะห์เนื้อหา
ผล พบว่า หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการบาบัดโดยการปรับความคิดและพฤติกรรม แบ่งออกเป็น 7 หน่วยการเรียนรู้ ประกอบด้วย 1) ปัญหาของเด็กพัฒนาการล่าช้าและปัญหาด้านจิตใจในผู้ดูแล 2) การบาบัดรักษาผู้ที่มีภาวะซึมเศร้า 3) ความเป็นมา แนวคิดพื้นฐาน ลักษณะ หลักการ และความเข้าใจผิดในการบาบัดโดยการความคิดและพฤติกรรม 4) เทคนิคที่ใช้ในการบาบัดโดยการปรับความคิดและพฤติกรรม 5) การค้นหาและปรับเปลี่ยนความคิดอัตโนมัติ 6) กระบวนการในการบาบัดโดยการปรับความคิดและพฤติกรรม และ 7) การประเมินการบาบัดโดยการปรับความคิดและพฤติกรรม เมื่อเปรียบเทียบคะแนนความรู้ของพยาบาลวิชาชีพก่อนและหลังการอบรมพบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากนี้พยาบาลวิชาชีพที่ได้รับการอบรมมีทักษะที่เหมาะสมมากขึ้นและมีทัศนคติที่ดีในการบาบัดโดยการปรับความคิดและพฤติกรรม
สรุป หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการบาบัดโดยการปรับความคิดและพฤติกรรมจะเป็นประโยชน์ต่อการอบรมพยาบาลวิชาชีพเพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ และทัศนคติที่ดีต่อการใช้การบาบัดโดยการปรับความคิดและพฤติกรรม
คาสาคัญ หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการบาบัดโดยการปรับความคิดและพฤติกรรม ผู้ดูแลเด็กพัฒนาการล่าช้า ภาวะซึมเศร้า
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ :
     ABSTRACT
       Objective To develop training curriculum of Cognitive Behavior Therapy (CBT) among delayed development children’s caregivers with depression for registered nurses in northern part of Thailand, and evaluate knowledge, skills, and attitude to CBT of registered nurses who participated in the training course.
        Materials and methods This research was design as developmental research. The research process composed of 4 steps as follow. The first step, context analysis and reviewed literature were conducted by researcher. The second step, CBT training curriculum and content validity were examined by the experts. The third step, CBT training curriculum was implemented through registered nurses. Finally the forth step, registered nurses were tested about CBT knowledge during before and after training course as well as CBT skill was evaluated from CBT report form that developed by researchers. Attitude toward CBT was observed while they are in conference times. Quantitative data were analyzed by frequency, standard deviation, paired t-test. Qualitative data were analyzed by content analysis.
        Results The results were as follows: the CBT training curriculum have 7 learning units include 1) the problems of developmentally-delayed children and psychological problems among caregivers, 2) treatment for depressed persons, 3) concepts and theories based of CBT principles, characteristic and the myths of CBT, 4) techniques used in CBT, 5) Identifying and changing the automatic thoughts, 6) the process in CBT, and 7) Cognitive behavior therapist evaluation. The score of CBT knowledge wassignificantly different before and after CBT training course (p<.05). Moreover, registered nurses who participated in CBT training course had appropriate CBT skills and had very good attitude in CBT.
     Conclusion This CBT training curriculum developed by research team was useful for training registered nurses to improve knowledge and skills in CBT and also very good attitude in using CBT.
     Key words: CBT training curriculum, delayed development children’s caregivers, depression.
เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
อีเมลผู้วิจัย : psuphin@gmail.com
สถานที่ติดต่อและ
หมายเลขโทรศัพท์
:
สถาบันพัฒนาการเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ โทร 0 5390 8300 โทรสาร 0 5390 8330
ชื่อไฟล์ (full text) ที่แนบมา : Download เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
URL เว็บไซต์ที่เชื่อมโยง : -
ชื่อไฟล์สื่อ media ที่แนบมา :
URL เว็บไซต์ที่เชื่อมโยง : -
ชื่อไฟล์รูปภาพประกอบที่แนบมา : -

 

 


อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า อยู่บนพื้นฐานของงานที่ www.klb.dmh.go.th
Copyright © 2010 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข