Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerContent on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 
 
 
 

ผู้ออนไลน์ขณะนี้ 
 
 ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 
5652128565212856521285652128565212856521285652128 

 
คลังความรู้หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต
คลังความรู้เฉพาะทางด้านสุขภาพจิต
สถิติ รายงาน วารสาร ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต
ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตและจิตเวช
คลังความรู้วงการพัฒนางานสุขภาพจิตและจิตเวช
คลังความรู้วงการศึกษาสุขภาพจิตและจิตเวช
คลังความรู้อื่นที่น่าสนใจ
เรื่องราวทรัพย์สินทางปัญญา (ลิขสิทธิ์)
การจัดการความรู้ (KM: Knowledge Management)
 
 
  TH   EN   MYA

 
หน้าหลัก ผลงานวิจัย  

 

ข้อมูลงานวิจัย

ชื่องานวิจัยภาษาไทย : การศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อคู่มือการปฏิบัติงาน mhGAP Intervention Guide สำหรับโรค ทางสุขภาพจิตและจิตเวช โรคทางระบบประสาท และโรคที่เกิดจากการใช้สารเสพติดในหน่วยบริการ สาธารณสุขที่ไม่ใช่หน่วยเฉพาะทาง และช่องทางในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านสุขภาพจิตของ
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ : -
ผู้นิพนธ์/ผู้วิจัย : โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์
สังกัดหน่วยงาน : โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ 
ISBN :
ประเภทงานวิจัย : งานวิจัยเชิงสำรวจ
ผลผลิตที่ได้ : หนังสือ (ชุด/เล่ม: วิชาการ รายงาน)
ชื่อผลผลิตที่ได้ :
แหล่งอ้างอิงผลผลิตที่ได้ :
หมวดหมู่ของงานวิจัย :  
หัวเรื่องเกี่ยวกับ
คำสำคัญ/
Keyword :
ความพึงพอใจ/ บุคลากรสาธารณสุข/ สุขภาพจิตและจิตเวช/ mhGAP
เกี่ยวกับมิติงาน : อื่นๆ
เกี่ยวกับวัย : อื่นๆ
เกี่ยวกับ Setting : สถานบริการสาธารณสุข
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย (บทบาท) : บุคลากรสาธารณสุข
อื่นๆ :
วารสารที่ตีพิมพ์ :
เจ้าของวารสาร/หน่วยงานที่ผลิต/สำนักพิมพ์ : -
ประเภทปี : พ.ศ.
ฉบับ/ปีที่ตีพิมพ์/เผยแพร่ : -
บทคัดย่อภาษาไทย :
       บทคัดย่อ
     วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา 1) ช่องทางในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านสุขภาพจิตของบุคลากรสาธารณสุขที่ไม่ได้ปฏิบัติงานในหน่วยเฉพาะทางด้านสุขภาพจิตและจิตเวช    2) ความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อคู่มือการปฏิบัติงาน mhGAP Intervention Guide ส าหรับโรคทางสุขภาพจิตและจิตเวช โรคทางระบบประสาท และ
โรคที่เกิดจากการใช้สารเสพติดในหน่วยบริการสาธารณสุขที่ไม่ใช่หน่วยเฉพาะทาง  
        วัสดุและวิธีการ เป็นการศึกษาเชิงสำรวจ ซึ่งดำเนินการสำรวจโดยใช้แบบสอบถามที่สร้างขึ้น โดยได้ดำเนินการสำวจโดยการส่งแบบสอบถามไปยังบุคลากรสาธารณสุขที่รับผิดชอบงานสุขภาพจิตใน โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน รวมถึง โรงพยาบาล จิตเวช/ศูนย์สุขภาพจิตใน สังกัดกรมสุขภาพจิตทั่วประเทศ จำนวนทั้งหมด  870 แห่ง ที่ได้รับแจกจ่ายและเผยแพร่คู่มือ mhGAP-IG  ฉบับภาษาไทย ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา  การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วยการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA)โดยก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05
      ผลการศึกษาผลการศึกษาช่องทางการพัฒนาองค์ความรู้ด้านสุขภาพจิตของบุคลากรสาธารณสุข ในภาพรวมพบว่าช่องทางที่สำคัญยังคงเป็นการจัดประชุม/อบรมฯ โดยโรงพยาบาลจิตเวช/ศูนย์สุขภาพจิต/หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต  และ การศึกษาต่อเนื่องระดับปริญญาโทสาขาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช ในขณะที่การศึกษาจากคู่มือปฏิบัติงานมีความนิยมใช้น้อยกว่า  ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อคู่มือ บทที่ 1-8 ภาพรวมอยู่ในระดับดี  โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน  และโรงพยาบาลจิตเวช/ศูนย์สุขภาพจิตในสังกัดกรมสุขภาพจิต มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  อย่างไรก็ตาม เมื่อทำการเปรียบความแตกต่างภายหลัง (Multiple Comparisons)  ความพึงพอใจ จำแนกตามสังกัดของโรงพยาบาลพบว่าความพึงพอใจต่อ คู่มือการปฏิบัติงาน  mhGAP-IG  ฉบับภาษาไทย ระหว่าง โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน  และโรงพยาบาลจิตเวช/ศูนย์สุขภาพจิตในสังกัดกรมสุขภาพจิต ไม่มี ความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
     คำสำคัญ : ความพึงพอใจ/ บุคลากรสาธารณสุข/ สุขภาพจิตและจิตเวช/ mhGAP 
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ :
เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
อีเมลผู้วิจัย : nuntida_28@hotmail.co.th
สถานที่ติดต่อและ
หมายเลขโทรศัพท์
:
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ โทร 042-808124
ชื่อไฟล์ (full text) ที่แนบมา : Download เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
URL เว็บไซต์ที่เชื่อมโยง : -
ชื่อไฟล์สื่อ media ที่แนบมา :
URL เว็บไซต์ที่เชื่อมโยง : -
ชื่อไฟล์รูปภาพประกอบที่แนบมา : -

 

 


อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า อยู่บนพื้นฐานของงานที่ www.klb.dmh.go.th
Copyright © 2010 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข