Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerContent on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 
 
 
 

ผู้ออนไลน์ขณะนี้ 
 
 ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 
5652139565213956521395652139565213956521395652139 

 
คลังความรู้หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต
คลังความรู้เฉพาะทางด้านสุขภาพจิต
สถิติ รายงาน วารสาร ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต
ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตและจิตเวช
คลังความรู้วงการพัฒนางานสุขภาพจิตและจิตเวช
คลังความรู้วงการศึกษาสุขภาพจิตและจิตเวช
คลังความรู้อื่นที่น่าสนใจ
เรื่องราวทรัพย์สินทางปัญญา (ลิขสิทธิ์)
การจัดการความรู้ (KM: Knowledge Management)
 
 
  TH   EN   MYA

 
หน้าหลัก ผลงานวิจัย  

 

ข้อมูลงานวิจัย

ชื่องานวิจัยภาษาไทย : ผลของการวางแผนจำหน่ายต่อคุณภาพชีวิตผู้ป่วยโรคจิตเภท
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ : The effect of discarge planning program on quality of life in schizophrenic patients who hospitalized at Loei Radchanakarind psychiatric hospital.
ผู้นิพนธ์/ผู้วิจัย : อดิศักดิ์ ชัยศิริ และคณะ (กรรณิการ์ ชื่นสมบัติ, มนันญา วาที, ปาณิสรา อินทร์กันทุม, ประชุมพร ปิ่นคำ)
สังกัดหน่วยงาน : โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ 
ISBN :
ประเภทงานวิจัย : งานวิจัยเชิงปริมาณ
ผลผลิตที่ได้ : หนังสือ (ชุด/เล่ม: วิชาการ รายงาน)
ชื่อผลผลิตที่ได้ :
แหล่งอ้างอิงผลผลิตที่ได้ :
หมวดหมู่ของงานวิจัย :  
หัวเรื่องเกี่ยวกับ
คำสำคัญ/
Keyword :
การวางแผนจำหน่าย/ คุณภาพชีวิต/ ผู้ป่วยโรคจิตเภท
เกี่ยวกับมิติงาน : อื่นๆ
เกี่ยวกับวัย : อื่นๆ
เกี่ยวกับ Setting : สถานบริการสาธารณสุข
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย (บทบาท) : บุคลากรสาธารณสุข
อื่นๆ :
วารสารที่ตีพิมพ์ : -
เจ้าของวารสาร/หน่วยงานที่ผลิต/สำนักพิมพ์ : -
ประเภทปี : พ.ศ.
ฉบับ/ปีที่ตีพิมพ์/เผยแพร่ : 2556
บทคัดย่อภาษาไทย :
               ผลของการวางแผนจำหน่ายต่อคุณภาพชีวิตผู้ป่วยโรคจิตเภท
บทคัดย่อ
     วัตถุประสงค์  ของการศึกษาครั้งนี้เพื่อศึกษาผลของการใช้โปรแกรมการวางแผน
จำหน่ายต่อคุณภาพชีวิตผู้ป่วยโรคจิตเภท ที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์
   วิธีดำเนินการวิจัย  การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษา กึ่งทดลอง   (Quasi - experimental) ชนิดกลุ่มเดียววัดซ้ า (  One Group Pretest-Posttest Design) โดยศึกษาจากผู้ป่วยจิตเภทที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคจิตเภทตามเกณฑ์การจำแนกโรคระบบ  ICD 10  ที่รับไว้รักษาในตึกพุทธรักษา โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ ในระหว่างวันที่  1-31 กรกฎาคม พ.ศ.  2556 เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบจ าเพาะเจาะจง( Purposive samping) จ านวน   30  คน  เครื่องมือที่ใช้ คือ 1.แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ป่วยโรคจิตเภท  2.การวางแผนจ าหน่าย 3.แบบวัดคุณภาพชีวิตผู้ที่เป็นโรคจิตเภทเชียงใหม่ ผู้วิจัยได้น าแบบวัดคุณภาพชีวิตที่สร้างโดย ขวัญพนมพร ธรรมไทย และคณะ เครื่องมือได้ทดสอบค่าความตรงและมีค่าความเชื่อมั่นตั้งแต่  0.8  วิเคราะห์ข้อมูลหาค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนระดับคุณภาพชีวิต และ เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนระดับคุณภาพชีวิต ระหว่างก่อนและหลังการทดลองใช้  Paired t-test  ก าหนดความมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
        ผลการวิจัยพบว่า ระดับคะแนนคุณภาพชีวิตผู้ป่วยโรคจิตเภทอยู่ในระดับสูง เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนระดับคุณภาพชีวิต ระหว่างก่อนและหลังการใช้โปรแกรมการ
วางแผนจำหน่าย พบว่าไม่มีความแตกต่างทางสถิติ
      คำสำคัญ :การวางแผนจำหน่าย/ คุณภาพชีวิต/ ผู้ป่วยโรคจิตเภท
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ :
       The effect of discarge planning program on quality of life in schizophrenic patients who hospitalized at Loei Radchanakarind psychiatric hospital.
         Objective: The objective of this study was studied about the effect of discharge planning program on quality of life in schizophrenic patients who hospitalized at  Loei Radchanakarind psychiatric hospital.
        Methodology: This study was Quasi-experimental study which had one group Pretest  –  Posttest design. The schizophrenic patients who had diagnosed schizophrenia  ( using criteria from ICD-10)  who hospitalized at Loei Radchanakarind psychiatric hospital  (Puttaraksa ward) during 1-31 July 2013. The sample of 30 patients were sampled by purposive sampling method. In gathering data we used 1. The questionnaire of information data about schizophrenic patients 2. Discharge planning program 3. Chiang Mai Schizophrenia Quality of Life Scale [CM-SQoLS]  (constructed by Kwuanpanomporn Thammathai and her 
groups)  which was examined in confidential  (α- cronbach)  and the result was 0.8. Paired t-test used in prepare the result between before and after received the program.
       Result: The result outcome when using Chiang Mai Schizophrenia Quality of Life Scale [CM-SQoLS]in testing quality of life of schizophrenic patients  was at a highest level  before and after received discharge planning program was no significance different in statistic.
      Key word: Discharge planning/ Quality of life / Schizophrenic patients
 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
อีเมลผู้วิจัย : nuntida_28@hotmail.co.th
สถานที่ติดต่อและ
หมายเลขโทรศัพท์
:
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ โทร 042-808124
ชื่อไฟล์ (full text) ที่แนบมา : Download เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
URL เว็บไซต์ที่เชื่อมโยง : -
ชื่อไฟล์สื่อ media ที่แนบมา :
URL เว็บไซต์ที่เชื่อมโยง : -
ชื่อไฟล์รูปภาพประกอบที่แนบมา : -

 

 


อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า อยู่บนพื้นฐานของงานที่ www.klb.dmh.go.th
Copyright © 2010 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข