Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerContent on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 
 
 
 

ผู้ออนไลน์ขณะนี้ 
 
 ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 
5734305573430557343055734305573430557343055734305 

 
คลังความรู้หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต
คลังความรู้เฉพาะทางด้านสุขภาพจิต
สถิติ รายงาน วารสาร ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต
ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตและจิตเวช
คลังความรู้วงการพัฒนางานสุขภาพจิตและจิตเวช
คลังความรู้วงการศึกษาสุขภาพจิตและจิตเวช
คลังความรู้อื่นที่น่าสนใจ
เรื่องราวทรัพย์สินทางปัญญา (ลิขสิทธิ์)
การจัดการความรู้ (KM: Knowledge Management)
 
 
  TH   EN   MYA

 
หน้าหลัก ผลงานวิจัย  

 

ข้อมูลงานวิจัย

ชื่องานวิจัยภาษาไทย : การศึกษาผลการดำเนินงาน โครงการปลดโซ่ตรวนของโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ : -
ผู้นิพนธ์/ผู้วิจัย : ณัฐกร จำปาทอง
สังกัดหน่วยงาน : โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ 
ISBN :
ประเภทงานวิจัย : งานวิจัยเชิงคุณภาพ
ผลผลิตที่ได้ : หนังสือ (ชุด/เล่ม: วิชาการ รายงาน)
ชื่อผลผลิตที่ได้ :
แหล่งอ้างอิงผลผลิตที่ได้ :
หมวดหมู่ของงานวิจัย :  
หัวเรื่องเกี่ยวกับ
คำสำคัญ/
Keyword :
การปลดโซ่ตรวน
เกี่ยวกับมิติงาน : บำบัดรักษา
เกี่ยวกับวัย : อื่นๆ
เกี่ยวกับ Setting : สถานบริการสาธารณสุข
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย (บทบาท) : บุคลากรสาธารณสุข
อื่นๆ :
วารสารที่ตีพิมพ์ : วารสารสุขภาพจิตชุมชนแห่งประเทศไทย
เจ้าของวารสาร/หน่วยงานที่ผลิต/สำนักพิมพ์ : วารสารสุขภาพจิตชุมชนแห่งประเทศไทย
ประเภทปี : พ.ศ.
ฉบับ/ปีที่ตีพิมพ์/เผยแพร่ : 2557
บทคัดย่อภาษาไทย :
บทคัดย่อ
       วัตถุประสงค์การศึกษาผลการดำาเนินงานโครงการปลดโซ่ตรวนของโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลการดำาเนินงานใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านผู้มีส่วนเกี่ยวข้องภายนอกองค์กรด้านองค์ประกอบภายในองค์กร  ด้านนวัตกรรม และด้านการเงิน การดำาเนินโครงการประกอบด้วย
       วิธีการศึกษา ขั้นเตรียมการ โดยการประชุมชี้แจงการดำาเนินโครงการกับโรงพยาบาลเครือข่าย สำารวจค้นหาผู้ป่วยที่ถูกล่ามขัง ขั้นดำาเนินการ โดยดำาเนินการปลดโซ่ตรวนผู้ป่วยที่ถูกล่ามขัง ขั้นประเมินผล มีการประเมินผลระยะสั้นภายหลัง
ออกหน่วยแต่ละครั้ง และประเมินผลระยะยาวหลังสิ้นสุดโครงการ ประเมินผลตามแนวคิด Balance Scorecard กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเครือข่าย, ผู้ป่วยที่ถูกล่ามขังและญาติ และศึกษาจากข้อมูลเวชระเบียน
ผู้ป่วยใน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย แบบสอบถามความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเครือข่าย แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ดูแล ระเบียนข้อมูลผู้ป่วยโครงการปลดโซ่ตรวนกรมสุขภาพจิต และเวชระเบียนผู้ป่วยใน ระดับมาตรฐานการบริการสุขภาพจิตและจิตเวชของกรมสุขภาพจิต แบบประเมินการมีส่วนร่วมของชุมชน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา สำาหรับข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา 
         ผลการศึกษาพบว่า ด้านผู้มีส่วนเกี่ยวข้องภายนอกองค์กร เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเครือข่ายมีความพึงพอใจต่อโครงการปลดโซ่ตรวนระดับมากทั้ง 4 ด้าน ผู้ดูแลมีความพึงพอใจต่อโครงการปลดโซ่ตรวนระดับมากในทุกด้าน ลดการล่ามขังผู้ป่วย การดำาเนินโครงการพบผู้ป่วยที่ถูกล่ามขัง 26 คน ได้รับการดูแลรักษาในโรงพยาบาลจิตเวช 3 คน และได้รับการบำาบัดรักษาในชุมชน 23 คน การติดตามผลหลังการบำาบัดรักษาโดยชุมชน สามารถปลดโซ่ตรวจสำาเร็จ 14 คน และยังล่ามขังเป็นบางเวลา 9 คน ด้านองค์ประกอบภายใน มีกระบวนการดำาเนินงานโครงการที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม ด้านนวัตกรรม เน้นการเรียนรู้ในการพัฒนา ระบบงานที่ทำาให้โครงการประสบผลสำาเร็จ ได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลเครือข่าย ด้านการเงิน 
        สรุปโครงการนี้ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางมารับการรักษาของผู้ป่วย และโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ ลดการขาดทุนจากการรับการรักษาแบบผู้ป่วยใน เกิดประโยชน์ต่อผู้รับบริการและ ต่อโรงพยาบาล จึงควรมีการดำาเนินการอย่างต่อเนื่อง และขยายผลการดำาเนินงานในพื้นที่อื่นๆต่อไป
        คำสำคัญ -
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ :
Abstract
        Objectives : The object of the study of the results of the Unchained Psychiatric Patients Project conducted by the Loei Rajanagarindra Psychiatric Hospital consists of 4 key aspects; the external
stakeholders, the internal process, the innovation, and the finances. The process of this project consists of 3 phases; preparation, operation and evaluation.
       Methods : preparation was conducted through meetings with the networking hospitals surveying the number of unchained psychiatric patients in the community. The operation of the project involved the treatment and the unchaining of psychiatric patients in the community. The evaluation phase wasconducted using short term and long term evaluations. Short term evaluations were conducted after 
each visit with a patient. The long term evaluations were analyzed on the completion of the project using Balance Scorecards.The sample of the study included the health personnel of the network  hospitals, chained psychiatric patients and their caregivers, with the medical records and profiles of the chained psychiatric patients being reviewed. 
        Result :showed that in the external stakeholder aspect, the caregivers expressed a very highdegree of satisfaction with the project. The project was successful in reducing the number of chainedpsychiatric patients. It was found that of the 26 chained psychiatric patients, 3 were admitted intopsychiatric hospital care. The remaining 23 chained psychiatric patients received treatment andrehabilitation. At the conclusion of this treatment and rehabilitation, a further 14 psychiatric patients were 
unchained. The final 9 chained psychiatric patients may remain chained for some time. Regarding theinternal process aspect, it was determined that the project had clear and practical operations and methods.
The innovation aspect emphasized the learning and the development of the working systems thatsupported the success of the project, including the co-operation of the networking hospitals.
        Conclusion :this project could effectively reduce the patients’ transportation costs to thepsychiatric hospital whilst financial losses to the Loei Rajanagarindra Psychiatric Hospital through patient
admissions can also be reduced.The results of this study showed benefits to all stakeholders –the patients, the caregivers and the psychiatric hospitals, so it is recommended to continue the work
of this project with scope for expansion in the future.
        Keywords :-
เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
อีเมลผู้วิจัย : nuntida_28@hotmail.co.th
สถานที่ติดต่อและ
หมายเลขโทรศัพท์
:
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ โทร 042-808124
ชื่อไฟล์ (full text) ที่แนบมา : Download เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
URL เว็บไซต์ที่เชื่อมโยง : -
ชื่อไฟล์สื่อ media ที่แนบมา :
URL เว็บไซต์ที่เชื่อมโยง : -
ชื่อไฟล์รูปภาพประกอบที่แนบมา : -

 

 


อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า อยู่บนพื้นฐานของงานที่ www.klb.dmh.go.th
Copyright © 2010 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข