Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerContent on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 
 
 
 

ผู้ออนไลน์ขณะนี้ 
 
 ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 
5734304573430457343045734304573430457343045734304 

 
คลังความรู้หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต
คลังความรู้เฉพาะทางด้านสุขภาพจิต
สถิติ รายงาน วารสาร ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต
ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตและจิตเวช
คลังความรู้วงการพัฒนางานสุขภาพจิตและจิตเวช
คลังความรู้วงการศึกษาสุขภาพจิตและจิตเวช
คลังความรู้อื่นที่น่าสนใจ
เรื่องราวทรัพย์สินทางปัญญา (ลิขสิทธิ์)
การจัดการความรู้ (KM: Knowledge Management)
 
 
  TH   EN   MYA

 
หน้าหลัก ผลงานวิจัย  

 

ข้อมูลงานวิจัย

ชื่องานวิจัยภาษาไทย : การศึกษาสถานการณ์ภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ เขตพื้นที่นครชัยบุรินทร์ ช่วงเดือนกรกฎาคม 2555
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ : The study reported depression Nakhon Chai Burin district in the elderly During the month of July 2012
ผู้นิพนธ์/ผู้วิจัย : สุกัญญา นามวงศ์
สังกัดหน่วยงาน : ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 (เดิมคือศูนย์ฯ 5) 
ISBN :
ประเภทงานวิจัย : งานวิจัยเชิงปริมาณ
ผลผลิตที่ได้ :
ชื่อผลผลิตที่ได้ :
แหล่งอ้างอิงผลผลิตที่ได้ :
หมวดหมู่ของงานวิจัย :  
หัวเรื่องเกี่ยวกับ
คำสำคัญ/
Keyword :
ภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ, เขตพื้นที่นครชัยบุรินทร์
เกี่ยวกับมิติงาน : ป้องกัน
เกี่ยวกับวัย : วัยสูงอายุ
เกี่ยวกับ Setting : ชุมชน
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย (บทบาท) : ประชาชนทั่วไป
อื่นๆ :
วารสารที่ตีพิมพ์ :
เจ้าของวารสาร/หน่วยงานที่ผลิต/สำนักพิมพ์ : ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
ประเภทปี : พ.ศ.
ฉบับ/ปีที่ตีพิมพ์/เผยแพร่ : 2556
บทคัดย่อภาษาไทย :
วัตถุประสงค์  1. เพื่อศึกษาสถานการณ์การกระจาย และ แนวโน้มของการเกิดโรคซึมเศร้าระดับคะแนะตั้งแต่ 7 คะแนนขึ้นไปในประชากรผู้สูงอายุเขตนครชัยบุรินทร์ 2. เพื่ออธิบายการกระจายของและแนวโน้มของการเกิดโรคซึมเศร้าระดับคะแนนตั้งแต่ 7 คะแนนขึ้นไปในประชากรผู้สูงอายุเขตนครชัยบุรินทร์
วัสดุและวิธีการการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงสำรวจ (Survey Research)เป็นการค้นหาเกี่ยวกับความเป็นเหตุเป็นผลของตัวแปรต้นกับตัวแปรตามเพื่อต้องการรู้ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ศึกษา และการกเกิดภาวะซึมเศร้าทางระบาดวิทยา ใช้แบบประเมิน โรคซึมเศร้า 9Q ของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เก็บรวมรวมข้อมูลจากการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบปฐมภูมิศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ร่วมกับศูนย์ควบคุมโรคที่ 5 และศูนย์อนามัยที่ 5 โดยใช้แบบช่วงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2555 กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชากรผู้หญิง ที่มีอายุตั้งแต่
60 ปีขึ้นไปในเขตพื้นที่บริการสุขภาพที่ 9 (เขตนครชัยบุรินทร์)ที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านในพื้นที่ที่เก็บข้อมูลตาม CUPทุก CUP ในเขตพื้นที่บริการสุขภาพที่ 9ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นตัวแทนของผู้สูงอายุทั้งหมดรวบรวมข้อมูลจากลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 6,825รายที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 สำหรับความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อายุ 60-69 ปี ร้อยละ 51.70 รองลงมากลุ่มอายุ 70-79 ปี ร้อยละ 34.70 และน้อยที่สุดกลุ่มอายุ 100-109 ปี ร้อยละ 0.00ตามจังหวัดส่วนใหญ่พบว่า สำรวจได้ จังหวัดนครราชสีมา ร้อยละ 43.00  รองลงมาจังหวัดชัยภูมิ ร้อยละ 24 และน้อยที่สุด คือจังหวัดบุรีรัมย์ ร้อยละ 15 สถานการณ์ภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ พบว่า กลุ่มมีอาการของโรคซึมเศร้า ระดับน้อย  (Major  Depression, mild)คิดเป็นร้อยละ 3.5  กลุ่มมีอาการของโรคซึมเศร้า ระดับปานกลาง (Major  Depression, moderate)ร้อยละ 0.70 และ กลุ่มมีอาการของโรคซึมเศร้า ระดับรุนแรง (Major  Depression, severe)ภาวะซึมเศร้าตามพื้นที่จำแนกตามจังหวัด พบว่าไม่มีปัญหา ภาวะซึมเศร้าในเชิงพื้นที่ตามจังหวัด การเปรียบเทียบผลรวมภาวะซึมเศร้าซึมเศร้ากับกลุ่มอายุ พบว่า แนวโน้มกลุ่มอายุ เพิ่มขึ้น ค่าเฉลี่ยของผลรวมซึมเศร้าเพิ่มขึ้น ต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
สรุปและข้อเสนอแนะพบว่า กลุ่มประชากรส่วนใหญ่ที่มีอายุระหว่าง 61-70 ปี  ร้อยละ 51.6 ระดับพื้นที่ส่วนใหญ่คือจังหวัดนครราชสีมา ร้อยละ 43.0 ผลรวมปัญหาซึมเศร้ากับกลุ่มอายุ พบว่า แนวโน้มกลุ่มอายุ เพิ่มขึ้น ค่าเฉลี่ยของผลรวมซึมเศร้าเพิ่มขึ้น ต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ลักษณะการเกิดโรคระดับบุคคลคือเมื่ออายุเพิ่มขึ้นก็จะทำให้เกิดภาวะซึมเศร้าขึ้นได้ในระดับที่ต่างกัน การศึกษาครั้งนี้ไม่ได้เปรียบเทียบช่วงเวลาเนื่องจากเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลช่วงเดือนเดียว จึงไม่สามารถสะท้อนถึงปัญหาที่เกิดขึ้นตามช่วงระยะเวลาได้ 
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ :
เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
อีเมลผู้วิจัย : sainam.namwong05@gmail.com
สถานที่ติดต่อและ
หมายเลขโทรศัพท์
:
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 86 ถนนช้างเผือก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044256729 โทรสาร 044256730 website: www.mhc5.dmh.go.th email:mhc0513@yahoo.co.th
ชื่อไฟล์ (full text) ที่แนบมา : Download เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
URL เว็บไซต์ที่เชื่อมโยง : -
ชื่อไฟล์สื่อ media ที่แนบมา :
URL เว็บไซต์ที่เชื่อมโยง : -
ชื่อไฟล์รูปภาพประกอบที่แนบมา : -

 

 


อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า อยู่บนพื้นฐานของงานที่ www.klb.dmh.go.th
Copyright © 2010 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข