Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerContent on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 
 
 
 

ผู้ออนไลน์ขณะนี้ 
 
 ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 
5652121565212156521215652121565212156521215652121 

 
คลังความรู้หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต
คลังความรู้เฉพาะทางด้านสุขภาพจิต
สถิติ รายงาน วารสาร ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต
ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตและจิตเวช
คลังความรู้วงการพัฒนางานสุขภาพจิตและจิตเวช
คลังความรู้วงการศึกษาสุขภาพจิตและจิตเวช
คลังความรู้อื่นที่น่าสนใจ
เรื่องราวทรัพย์สินทางปัญญา (ลิขสิทธิ์)
การจัดการความรู้ (KM: Knowledge Management)
 
 
  TH   EN   MYA

 
หน้าหลัก ผลงานวิจัย  

 

ข้อมูลงานวิจัย

ชื่องานวิจัยภาษาไทย : ขนาดปัญหาและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการติดเกมของเด็กนักเรียนมัธยมศึกษา
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ : MAGNITUDE AND RELATED FACTORS OF GAME ADDICTION ADOLESCENCE
ผู้นิพนธ์/ผู้วิจัย : วรวรรณ หนึ่งด่านจาก
สังกัดหน่วยงาน : ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 (เดิมคือศูนย์ฯ 5) 
ISBN :
ประเภทงานวิจัย : งานวิจัยเชิงปริมาณ
ผลผลิตที่ได้ :
ชื่อผลผลิตที่ได้ :
แหล่งอ้างอิงผลผลิตที่ได้ :
หมวดหมู่ของงานวิจัย :  
หัวเรื่องเกี่ยวกับ
คำสำคัญ/
Keyword :
เด็กติดเกม, ภูมิคุ้มกันการติดเกม, children, game addiction, game addiction protection
เกี่ยวกับมิติงาน : ป้องกัน
เกี่ยวกับวัย :
เกี่ยวกับ Setting : สถานศึกษา
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย (บทบาท) : นักเรียน/นักศึกษา
อื่นๆ :
วารสารที่ตีพิมพ์ :
เจ้าของวารสาร/หน่วยงานที่ผลิต/สำนักพิมพ์ : ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
ประเภทปี : พ.ศ.
ฉบับ/ปีที่ตีพิมพ์/เผยแพร่ : 2556
บทคัดย่อภาษาไทย :
วัตถุประสงค์  1) เพื่ออธิบายคุณลักษณะของเด็ก 2) เพื่อวัดระดับการติดเกมของเด็ก 3)  เพื่อวัดระดับภูมิคุ้มกันการติดเกมของเด็ก 4) เพื่อหาความสัมพันธ์ระดับการติดเกมและระดับภูมิคุ้มกันการติดเกม  5) เพื่อค้นหาปัจจัยคุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการติดเกมของเด็ก
วัสดุและวิธีการศึกษาภาคตัดขวางในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน 2556  ในตัวอย่างนักเรียน                   ชั้น ม.1-ม.6 จำนวน 330 คนสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จากนักเรียนมัธยมศึกษา โดยใช้แบบทดสอบการติดเกมและแบบวัดภูมิคุ้มกันการติดเกมสำหรับเด็ก วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ร้อยละ การทดสอบ              ค่าความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม ,ค่าความแปรปรวนระหว่างกลุ่มและ              การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ผลการศึกษาพบว่า เด็กนักเรียนมีประสบการณ์การเล่นเกมร้อยละ 96.7 การติดเกมอยู่ในระดับปกติ ร้อยละ 86.9 ภูมิคุ้มกันการติดเกมอยู่ในระดับต่ำ ร้อยละ 84.5  การติดเกมมีระดับความสัมพันธ์ทางลบกับภูมิคุ้มกัน (r = -0.433) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ และปัจจัยคุณลักษณะที่เกี่ยวข้องทำให้เกิดปัญหาการติดเกมและภูมิคุ้มกันในเด็ก ได้แก่ เพศ มีประสบการณ์การเล่นเกม เล่นในร้านเกม บ้านเพื่อนและเวลาเล่นเกมมากกว่า 3 ชั่วโมงต่อวัน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
สรุปและข้อเสนอแนะ  พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดับการติดเกมปกติ แต่มีระดับภูมิคุ้มกันต่ำทำให้มีโอกาสเสี่ยงที่จะติดเกมในระดับที่มากขึ้น ควรมีการเฝ้าระวังโดยการสร้างแกนนำในเด็กนักเรียน ครูและผู้ปกครองและจัดกิจกรรมค่ายดูแลช่วยเหลือเด็กชอบเล่นเกม เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในเด็กกลุ่มเสี่ยงในเด็กที่มีประสบการณ์การเล่นเกม เล่นเกมในร้านเกม และใช้เวลาในการเล่นเกมมากกว่า 3 ชั่วโมง 
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ :
Objectives: 1) to describe the characteristics of the child 2) To evaluate the severity of game addiction in secondary school students 3) to measure the level of the children's game addiction protection 4) To identify relationship between the severity of game addiction and the level of game addiction's protection 5 ) To identify factors related with game addiction
Materials and methods. Cross-sectional study was done with 330 students in Matayom 1-6 (or grade 7-12) from March to April 2013of secondary to high school students. The Game Addiction Screening Test (GAST) and Game Addiction Protection Scale (GAPS)were used to measure severity of game addiction and its protection level, respectively.  Descriptive statistics was done with demographic data. The relationship between GAST and GAPS score was analyzed by T-test and one-way ANOVA
Results  The result showed that 96.7% had played game, 86.9% played game in non-addiction level and 84.5% had low level of game addiction's protection.Severity of game addiction was moderately negative correlate with the level of game addiction's protection (r =. -0.433 ). Gender, experienced game playing, playing game in friend's house or game cafe' and playing game more than 3 hours a day were found significantly correlated with game addiction and game addiction protection.
Conclusions and suggestions. Risk of game addition influenced by low level of game addiction protection.Intervention that increase adolescents' immunity to game addiction are needed, especially for those experienced game playing and playing game in game cafe'. 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
อีเมลผู้วิจัย : t2829t@hotmail.com
สถานที่ติดต่อและ
หมายเลขโทรศัพท์
:
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 86 ถนนช้างเผือก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044256729 โทรสาร 044256730 website: www.mhc5.dmh.go.th email:mhc0513@yahoo.co.th
ชื่อไฟล์ (full text) ที่แนบมา : Download เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
URL เว็บไซต์ที่เชื่อมโยง : -
ชื่อไฟล์สื่อ media ที่แนบมา :
URL เว็บไซต์ที่เชื่อมโยง : -
ชื่อไฟล์รูปภาพประกอบที่แนบมา : -

 

 


อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า อยู่บนพื้นฐานของงานที่ www.klb.dmh.go.th
Copyright © 2010 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข