Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerContent on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 
 
 
 

ผู้ออนไลน์ขณะนี้ 
 
 ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 
5652118565211856521185652118565211856521185652118 

 
คลังความรู้หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต
คลังความรู้เฉพาะทางด้านสุขภาพจิต
สถิติ รายงาน วารสาร ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต
ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตและจิตเวช
คลังความรู้วงการพัฒนางานสุขภาพจิตและจิตเวช
คลังความรู้วงการศึกษาสุขภาพจิตและจิตเวช
คลังความรู้อื่นที่น่าสนใจ
เรื่องราวทรัพย์สินทางปัญญา (ลิขสิทธิ์)
การจัดการความรู้ (KM: Knowledge Management)
 
 
  TH   EN   MYA

 
หน้าหลัก ผลงานวิจัย  

 

ข้อมูลงานวิจัย

ชื่องานวิจัยภาษาไทย : การศึกษาระดับภูมิคุ้มกันและการติดเกมของเด็กตามความรับรู้ผู้ปกครองของเด็กนักเรียนมัธยมศึกษา
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ : Parental perception of game addiction and game addiction protection in adolescence
ผู้นิพนธ์/ผู้วิจัย : วรวรรณ หนึ่งด่านจาก และคณะ (สุกัญญา นามวงศ์)
สังกัดหน่วยงาน : ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 (เดิมคือศูนย์ฯ 5) 
ISBN :
ประเภทงานวิจัย : งานวิจัยเชิงปริมาณ
ผลผลิตที่ได้ :
ชื่อผลผลิตที่ได้ :
แหล่งอ้างอิงผลผลิตที่ได้ :
หมวดหมู่ของงานวิจัย :  
หัวเรื่องเกี่ยวกับ
คำสำคัญ/
Keyword :
ระดับภูมิคุ้มกันการติดเกมของเด็กนักเรียน, การติดเกมของเด็กนักเรียน, ความรับรู้ของผู้ปกครอง, adolescence, game addiction, game addiction protection, parental perception
เกี่ยวกับมิติงาน : ป้องกัน
เกี่ยวกับวัย :
เกี่ยวกับ Setting : ครอบครัว
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย (บทบาท) : นักเรียน/นักศึกษา
อื่นๆ :
วารสารที่ตีพิมพ์ :
เจ้าของวารสาร/หน่วยงานที่ผลิต/สำนักพิมพ์ : ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
ประเภทปี : พ.ศ.
ฉบับ/ปีที่ตีพิมพ์/เผยแพร่ : 2556
บทคัดย่อภาษาไทย :
วัตถุประสงค์  1) เพื่อวัดระดับภูมิคุ้มกันการติดเกมและการติดเกมของเด็กจากการตามความรับรู้ของผู้ปกครอง 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของคุณลักษณะส่วนบุคคล และภูมิคุ้มกันกับการติดเกมในเด็กมัธยมศึกษาตอนต้น
วัสดุและวิธีการศึกษาภาคตัดขวางในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน 2556ในตัวอย่างผู้ปกครองนักเรียน ชั้น
ม.1-ม.6 จำนวน 329 คนสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จากผู้ปกครองนักเรียนวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ                 เชิงพรรณา ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ผลการศึกษาการเล่นเกมจัดอยู่ในกลุ่มปกติตามความรับรู้ของผู้ปกครอง ร้อยละ 81.80 ส่วนภูมิคุ้มกันการ         ติดเกมของเด็กนักเรียนตามความรับรู้ของผู้ปกครอง อยู่ในระดับต่ำ ร้อยละ 76.60 คุณลักษณะด้านการจัดกิจกรรมร่วมกันในครอบครัวมีความสัมพันธ์กับการติดเกมในเด็กนักเรียนตามความรับรู้ของผู้ปกครอง มีหน้าที่รับผิดชอบในครอบครัว (p<.01)  และ การอบรมเลี้ยงดู  (p<.01)โดย การติดเกมมีระดับความสัมพันธ์ทางลบกับภูมิคุ้มกัน (r = -0.291) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
สรุปและข้อเสนอแนะนักเรียนมัธยมศึกษา มีระดับภูมิคุ้มกันการติดเกมต่ำ คุณลักษณะด้านการจัดกิจกรรมร่วมกันในครอบครัวที่สัมพันธ์กับการติดเกมในเด็กนักเรียนตามความรับรู้ของผู้ปกครอง คือ มอบหมายหน้าที่ให้รับผิดชอบงานในครอบครัว  และการอบรมเลี้ยงดู  ดังนั้นควรพัฒนาศักยภาพแก่ผู้ปกครอง ในเรื่องดังกล่าว เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันการติดเกมแก่เด็กและครอบครัว
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ :
Objectives: 1) To measure the level of adolescents' game addiction protection and game addictionof follow the perception of their parents.  2) To Identify relationship between personal characteristics , adolescents' game addiction protection and game addiction..
 
Materials and methods. Cross-sectional study was done with 330 students in Matayom 1-6 (or grade 7-12) from March to April 2013of secondary to high school students. The Game Addiction Screening Test (GAST Parent Version) and Game Addiction Protection Scale                        (GAPS Parent Version )were used to measure severity of game addiction and its protection level. Descriptive statistics, percentage, standard deviation and correlation analysis.
Results76.6% of parents perceived that their children have low level of game addiction protection low level. 81.8 % perceived that their children play game in normal range or with minimal problem. Family's activities was correlated with adolescents' game addiction of follow the perception of their parents. i.e. training the child's responsibility (p<.01) , parenting style (p<.01)  and Severity of game addiction was moderately negative correlate with the level of game addiction's protection (r =. -0.291 ).
Conclusions and suggestionsParents perceived that their children have low level of game addiction protection. Parenting styleand training the child's responsibility were correlated with game addiction of follow the perception of their parents. Empowering parent training skill is promising to increase adolescents' game addiction protection.
เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
อีเมลผู้วิจัย : t2829t@hotmail.com
สถานที่ติดต่อและ
หมายเลขโทรศัพท์
:
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 86 ถนนช้างเผือก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044256729 โทรสาร 044256730 website: www.mhc5.dmh.go.th email:mhc0513@yahoo.co.th
ชื่อไฟล์ (full text) ที่แนบมา : Download เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
URL เว็บไซต์ที่เชื่อมโยง : -
ชื่อไฟล์สื่อ media ที่แนบมา :
URL เว็บไซต์ที่เชื่อมโยง : -
ชื่อไฟล์รูปภาพประกอบที่แนบมา : -

 

 


อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า อยู่บนพื้นฐานของงานที่ www.klb.dmh.go.th
Copyright © 2010 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข