Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerContent on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 
 
 
 

ผู้ออนไลน์ขณะนี้ 
 
 ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 
5652125565212556521255652125565212556521255652125 

 
คลังความรู้หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต
คลังความรู้เฉพาะทางด้านสุขภาพจิต
สถิติ รายงาน วารสาร ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต
ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตและจิตเวช
คลังความรู้วงการพัฒนางานสุขภาพจิตและจิตเวช
คลังความรู้วงการศึกษาสุขภาพจิตและจิตเวช
คลังความรู้อื่นที่น่าสนใจ
เรื่องราวทรัพย์สินทางปัญญา (ลิขสิทธิ์)
การจัดการความรู้ (KM: Knowledge Management)
 
 
  TH   EN   MYA

 
หน้าหลัก ผลงานวิจัย  

 

ข้อมูลงานวิจัย

ชื่องานวิจัยภาษาไทย : ประสิทธิผลของโปรแกรม 16 สัปดาห์เพื่อพัฒนาความสุข 5มิติในผู้สูงอายุ
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ : The Effectiveness of 16-week Program for Developing Five Dimensions of Happiness in Elderly
ผู้นิพนธ์/ผู้วิจัย : Pannee Panuwatsuk, et al. (Ratana Samrongthong, Phunnapa Kittirattanapaiboon, Amporn Benjaponpitak, Kanchana Wanitrommanee, Chidchanok Opaswattana, Khajitrat Chunprasert, Thanyalak Kaewmuang)
สังกัดหน่วยงาน : สำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต 
ISBN : -
ประเภทงานวิจัย : งานวิจัยเชิงปริมาณ
ผลผลิตที่ได้ : หลักสูตร/โปรแกรมฝึกอบรม
ชื่อผลผลิตที่ได้ : โปรแกรม 16 สัปดาห์เพื่อพัฒนาความสุข 5มิติในผู้สูงอายุ
แหล่งอ้างอิงผลผลิตที่ได้ : -
หมวดหมู่ของงานวิจัย :  
หัวเรื่องเกี่ยวกับ
คำสำคัญ/
Keyword :
Key words: effectiveness, five dimensions of happiness, elderly, psychosocial
เกี่ยวกับมิติงาน : ส่งเสริม
เกี่ยวกับวัย : วัยสูงอายุ
เกี่ยวกับ Setting : สถานบริการสาธารณสุข
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย (บทบาท) : บุคลากรสาธารณสุข
อื่นๆ : -
วารสารที่ตีพิมพ์ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เจ้าของวารสาร/หน่วยงานที่ผลิต/สำนักพิมพ์ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประเภทปี : พ.ศ.
ฉบับ/ปีที่ตีพิมพ์/เผยแพร่ : 2556
บทคัดย่อภาษาไทย :
วัตถุประสงค์ :เพื่อศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรม 16 สัปดาห์เพื่อพัฒนาความสุข 5 มิติในผู้สูงอายุ
วัสดุ และวิธีการ :เป็นการวิจัยกึ่งทดลองศึกษา กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป อยู่ในกลุ่มติดสังคม สามารถช่วยเหลือตัวเองในเรื่องกิจวัตรประจำวันได้ มีสถานบริการสุขภาพ 8 แห่งเข้าร่วมโคตรงการ คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยสมัครใจ ใช้ตารางอำนาจจำแนกในการกำหนดขนาดตัวอย่าง มีกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 278 คน โดยสถานบริการแต่ละแห่งใช้กลุ่มตัวอย่างแห่งละไม่น้อยกว่า 32 คน เริ่มเก็บข้อมูลเดือน มกราคม - สิงหาคม 2555 เครื่องมือที่ใช้รวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 1) เครื่องมือในการจักกิจกรรม ได้แก่โปรแกรม 16 สัปดาห์ เพื่อพัฒนาความสุข 5 มิติ ในผู้สูงอายุและคู่มือแนวคิดเรื่องสุข 5 มิติ สำหรับผู้สูงอายุ 2) เครื่องมือในการประเมินผลการทดลองได้แก่ แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล แบบประเมินสมรรถนภาพร่างกาย แบบประเมินประสิทธิภาพสมองเบื้องต้นของไทย  แบบประเมินคุณภาพชีวิต แบบรูปภาพ แบบวัดความสุขฉบับสั้น 15 ข้อ และแบบสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กลุ่มตัวอย่างจะได้รับกิจกรรมตามโปรแกรม 16 สัปดาห์ เพื่อพัฒนาความสุข 5 มิติ ทำการเก็บข้อมูลสมรรถภาพร่างกาย สมรรถภาพสมอง คุณภาพชีวิต และดัชนีชี้วัดความสุขก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรม ส่วนข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะนำมาใช้เพื่อยืนยัน ความพึงพอใจ และความคิดเห็น ต่องานวิจัยครั้งนี้ วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผล : หลังการทดลอง 1) ระดับของสภาพร่างกายของผู้สูงอายุเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติได้แก่ การทดสอบ ลุก ยืน นั่ง ใน 30 วินาที การยกน้ำหนักขึ้นลง การเดิน 6 นาที การนั่งเก้าอี้แตะปลายเท้า การเอื้อมแตะมือทั้งซ้ายและขวา และการลุกเดิน นั่ง ไปกลับ 16 ฟุต ยกเว้นการย่ำเท้า ยกเข่าสูง 2 นาที 2) ค่าเฉลี่ยของคะแนนความสุข เพิ่มมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p-value <0.01) 4) ค่าเฉลี่ยของคะแนนสมรรถภาพสมองเบื้องต้น เพิ่มมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญอย่างมีสถิติ (p-value <0.01)
สรุป : โปรแกรม 16 สัปดาห์ เพื่อพัฒนาความสุข 5 มิติในผู้สูงอายุ เหมาะสมที่จะใช้พัฒนาความสุขในผู้สูงอายุและควรได้รับการขยายผลสู่การปฏิบัติในชุมชนในวงกว้างเพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตและสุขภาพกายให้กับผู้สูงอายุ
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ :
Objective: To study the effect of 16 weeks program for developing the 5 dimensions of happiness in elderly.
Material and Methods: This is the quasi-experimental research. The subjects are the elderly aged 60 years or older who were categorized in social elderly group, and could do their activity day of living by themselves. Eight healthcare sectors joined this project, and volunteer sampling was selected in this program. The power analysis table was used to set the sample size. The sample group was to be 278 people, and each healthcare center contained at least 32 people for each sample group. The data collection began on January until August 2012. The instruments composted of 1) intervention tools, i.e., 16 weeks program for developing 5 dimensions of happiness in elderly, and the concept for developing 5 dimension of happiness in elderly 2) evaluation tools, i.e., demographic data form, Physical health examination form, Thai Mini Mental state examination, Pictorial Thai quality of life: PTQL questionnaire, Thai happiness index examination, and In-depth interview guideline for stakeholders in community. The sample group was obtained 16 weeks program for developing 5 dimensions of happiness in elderly. The data of physical health, Thai Mini Mental state, Pictorial Thai quality of life, and Thai happiness index were collected before and after program participation. The stakeholder’s interview was used to confirm the satisfaction and opinion of this research. Data were analyzed by percentage, mean, standard deviation, and t-test statistical.
          Results: The findings reveal that after this experimental the samples had significantly increased in physical health level such as 30 – Second Chair Stand test, Arm Curltest, 6-Minute Walk test,Chair – Sit – and – Reach test,Back Scratch test, and16 Foot-up-and-go test excepted2-Minute Step Test.The average of happiness index score had significantly increased (p-value < 0.01).  The average score of the quality of life in 6 dimensions such as physical, cognitive, affective, social function, economic, and self-esteem had significantly increased (p-value < 0.01). In addition,  the average score of mental state examination had significantly increased (p-value < 0.01).
Conclusion: This 16 weeks program for developing 5 dimensions of happiness in elderly was appropriated for increasing the happiness among the elderly. It should be implementing extensively in community for promoting psychosocial care and health care in elderly.
Key words: effectiveness, five dimensions of happiness, elderly, psychosocial 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง : -
อีเมลผู้วิจัย : punp1970@gmail.com
สถานที่ติดต่อและ
หมายเลขโทรศัพท์
:
สำนักส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต 02-590-8225
ชื่อไฟล์ (full text) ที่แนบมา : Download เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
URL เว็บไซต์ที่เชื่อมโยง :
ชื่อไฟล์สื่อ media ที่แนบมา :
URL เว็บไซต์ที่เชื่อมโยง :
ชื่อไฟล์รูปภาพประกอบที่แนบมา : -

 

 


อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า อยู่บนพื้นฐานของงานที่ www.klb.dmh.go.th
Copyright © 2010 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข