Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerContent on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 
 
 
 

ผู้ออนไลน์ขณะนี้ 
 
 ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 
5652133565213356521335652133565213356521335652133 

 
คลังความรู้หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต
คลังความรู้เฉพาะทางด้านสุขภาพจิต
สถิติ รายงาน วารสาร ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต
ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตและจิตเวช
คลังความรู้วงการพัฒนางานสุขภาพจิตและจิตเวช
คลังความรู้วงการศึกษาสุขภาพจิตและจิตเวช
คลังความรู้อื่นที่น่าสนใจ
เรื่องราวทรัพย์สินทางปัญญา (ลิขสิทธิ์)
การจัดการความรู้ (KM: Knowledge Management)
 
 
  TH   EN   MYA

 
หน้าหลัก ผลงานวิจัย  

 

ข้อมูลงานวิจัย

ชื่องานวิจัยภาษาไทย : ผลของโปรแกรมสุขภาพจิตศึกษาต่อความเครียด ความรู้เรื่องโรคออทิซึมและพฤติกรรมการดูแลเด็กออทิสติกของผู้ปกครอง
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ :
ผู้นิพนธ์/ผู้วิจัย : สุภาวดี คำกุณา และคณะ
สังกัดหน่วยงาน : โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ 
ISBN :
ประเภทงานวิจัย : งานวิจัยเชิงคุณภาพ
ผลผลิตที่ได้ :
ชื่อผลผลิตที่ได้ :
แหล่งอ้างอิงผลผลิตที่ได้ :
หมวดหมู่ของงานวิจัย :  
หัวเรื่องเกี่ยวกับ
คำสำคัญ/
Keyword :
เด็กออทิสติก ผู้ปกครองเด็กออทิสติก
เกี่ยวกับมิติงาน : บำบัดรักษา
เกี่ยวกับวัย : วัยเด็ก
เกี่ยวกับ Setting : ครอบครัว
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย (บทบาท) : ญาติ/ผู้ป่วย
อื่นๆ :
วารสารที่ตีพิมพ์ :
เจ้าของวารสาร/หน่วยงานที่ผลิต/สำนักพิมพ์ : ยังไม่ได้ตีพิมพ์
ประเภทปี : พ.ศ.
ฉบับ/ปีที่ตีพิมพ์/เผยแพร่ : ยังไม่ได้ตีพิมพ์
บทคัดย่อภาษาไทย :
1.ชื่อเรื่อง:  ผลของโปรแกรมสุขภาพจิตศึกษาต่อความเครียด, ความรู้เรื่องโรคออทิซึมและพฤติกรรม
          การดูแลเด็กออทิสติกของผู้ปกครอง
2.ผู้วิจัย:  สุภาวดี คำกุณาและคณะ
3.ที่มา:
                                 จากข้อมูลการให้บริการในคลินิกส่งเสริมพัฒนาการระหว่างวันที่ 1สิงหาคม-28กันยายน 2554 มีผู้ปกครองของของเด็กออทิสติกที่ได้รับการวินิจฉัยและส่งต่อจากจิตแพทย์เด็กจำนวน 10 คน จากการประเมินความรู้หลักการฝึกเด็กพบว่ามีคะแนนเฉลี่ย ()= 3.9(จากคะแนนเต็ม 10)  และความรู้เรื่องโรค Autism พบว่ามีคะแนนเฉลี่ย ()= 7.2(จากคะแนนเต็ม 15) จากการประเมินความเครียดพบว่าผู้ปกครองมีความเครียดสูงกว่าระดับปกติเล็กน้อย จำนวน 1 คน,มีความเครียดสูงกว่าปกติระดับปานกลางจำนวน 7 คน และมีความเครียดสูงกว่าระดับปกติมาก จำนวน 3 คน ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือ
4.  วัตถุประสงค์:
                        1. เพื่อศึกษาความรู้, ความเครียดและพฤติกรรมการดูแลเด็กออทิสติกของผู้ปกครอง ในกลุ่มงานจิตเวชเด็ก โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
                        2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบ ความรู้, ความเครียดและพฤติกรรมการดูแลเด็กออทิสติกของผู้ปกครอง ก่อนและหลังการได้รับโปรแกรมสุขภาพจิตศึกษา โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในกลุ่มงานจิตเวชเด็ก โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
5.  ระเบียบวิธีวิจัย:                    
             กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้เป็นผู้ปกครองเด็กออทิสติก ที่มารับบริการในช่วงระหว่าง 1พ.ย. 54–29 ก.พ. 55 ในกลุ่มงานจิตเวชเด็กและวัยรุ่น โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จังหวัดอุบลราชธานี
             เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม ประกอบด้วย 5 ส่วนดังนี้
             ส่วนที่ 1ข้อมูลทั่วไปของผู้ปกครองเด็กออทิสติก
                      ส่วนที่ 2พฤติกรรมการดูแลเด็กออทิสติกของผู้ปกครองเป็นคำถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากกรอบแนวคิดการดูแลของ Watson (1985 : 1-21,1988 : 29)และจากการทบทวนวรรณกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยคำถามที่ระบุถึงกิจกรรมการดูแล
                      ส่วนที่ 3การสัมภาษณ์ ประกอบด้วยคำถามปลายเปิด จำนวน 2 ข้อ ได้แก่
                      1.  ปัญหาและอุปสรรคที่พบในการดูแลเด็กมีอะไรบ้าง
                      2.  ท่านให้การดูแลเด็กเป็นพิเศษอย่างไร
                      ส่วนที่4 แบบประเมินและวิเคราะห์ความเครียด (กรมสุขภาพจิต)
                      ส่วนที่ 5 แบบประเมินความรู้เรื่องโรคออทิซึม
6. ผลการศึกษา
          ผลการเปรียบเทียบข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิผลของโปรแกรมก่อนและหลังการทดลองต่อความเครียด,ความรู้เรื่องโรคออทิซึม และพฤติกรรมการดูแลเด็กของผู้ดูแลเด็กออทิสติก พบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนเกี่ยวกับความเครียดของผู้ปกครองก่อนการทดลองใช้โปรแกรมสุขภาพจิตศึกษา สูงกว่าหลังการทดลองใช้โปรแกรมสุขภาพจิตศึกษาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01, ค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้เรื่องโรคออทิซึมของผู้ปกครองหลังการทดลองใช้โปรแกรมสุขภาพจิตศึกษา สูงกว่าก่อนการทดลองใช้โปรแกรมสุขภาพจิตศึกษาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01และโดยภาพรวมค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมการดูแลเด็กออทิสติกของผู้ปกครองหลังการทดลองใช้โปรแกรมสุขภาพจิตศึกษา สูงกว่าก่อนการทดลองใช้โปรแกรมสุขภาพจิตศึกษาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมการดูแลเด็กออทิสติกของผู้ปกครองหลังการทดลองใช้โปรแกรมสุขภาพจิตศึกษาทุกด้าน สูงกว่าก่อนการทดลองใช้โปรแกรมสุขภาพจิตศึกษาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ :
เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
อีเมลผู้วิจัย : webmaster@prasri.go.th
สถานที่ติดต่อและ
หมายเลขโทรศัพท์
:
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ 212 แจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 045 352571
ชื่อไฟล์ (full text) ที่แนบมา : Download เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
URL เว็บไซต์ที่เชื่อมโยง : -
ชื่อไฟล์สื่อ media ที่แนบมา :
URL เว็บไซต์ที่เชื่อมโยง : -
ชื่อไฟล์รูปภาพประกอบที่แนบมา : -

 

 


อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า อยู่บนพื้นฐานของงานที่ www.klb.dmh.go.th
Copyright © 2010 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข