Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerContent on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 
 
 
 

ผู้ออนไลน์ขณะนี้ 
 
 ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 
5652117565211756521175652117565211756521175652117 

 
คลังความรู้หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต
คลังความรู้เฉพาะทางด้านสุขภาพจิต
สถิติ รายงาน วารสาร ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต
ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตและจิตเวช
คลังความรู้วงการพัฒนางานสุขภาพจิตและจิตเวช
คลังความรู้วงการศึกษาสุขภาพจิตและจิตเวช
คลังความรู้อื่นที่น่าสนใจ
เรื่องราวทรัพย์สินทางปัญญา (ลิขสิทธิ์)
การจัดการความรู้ (KM: Knowledge Management)
 
 
  TH   EN   MYA

 
หน้าหลัก ผลงานวิจัย  

 

ข้อมูลงานวิจัย

ชื่องานวิจัยภาษาไทย : ประสิทธิผลการใช้กระบวนการสอนงาน (Coaching) ในการพัฒนาความสามารถของพยาบาลวิชาชีพในการใช้การปรับแนวคิดและพฤติกรรมบำบัดเพื่อลดภาวะซึมเศร้าของผู้ป่วยเรื้อรัง
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ : Effectiveness of Using Coaching Process to Develop Capability of Nurses in Using Cognitive Behavioral Therapy to Reduce Depressive Symptoms of Chronic Patients
ผู้นิพนธ์/ผู้วิจัย : วัชนี หัตถพนม และคณะ (ไพรวัลย์ ร่วมซ้าย, เอมหทัย ศรีจันทร์หล้า)
สังกัดหน่วยงาน : โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ 
ISBN : -
ประเภทงานวิจัย : งานวิจัยเชิงปริมาณ
ผลผลิตที่ได้ : หนังสือ (ชุด/เล่ม: วิชาการ รายงาน)
ชื่อผลผลิตที่ได้ : ประสิทธิผลการใช้กระบวนการสอนงาน (Coaching) ในการพัฒนาความสามารถของพยาบาลวิชาชีพในการใช้การปรับแนวคิดและพฤติกรรมบำบัดเพื่อลดภาวะซึมเศร้าของผู้ป่วยเรื้อรัง
แหล่งอ้างอิงผลผลิตที่ได้ : www.jvkk.go.th
หมวดหมู่ของงานวิจัย :  
หัวเรื่องเกี่ยวกับ
คำสำคัญ/
Keyword :
การปรับแนวคิดและพฤติกรรมบำบัด การสอนงาน ผู้ป่วยเรื้อรัง ภาวะซึมเศร้า
เกี่ยวกับมิติงาน : ฟื้นฟู
เกี่ยวกับวัย : วัยทำงาน
เกี่ยวกับ Setting : สถานบริการสาธารณสุข
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย (บทบาท) : ญาติ/ผู้ป่วย
อื่นๆ : -
วารสารที่ตีพิมพ์ : -
เจ้าของวารสาร/หน่วยงานที่ผลิต/สำนักพิมพ์ : -
ประเภทปี : พ.ศ.
ฉบับ/ปีที่ตีพิมพ์/เผยแพร่ : -
บทคัดย่อภาษาไทย :
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาประสิทธิผลการใช้กระบวนการสอนงานในการพัฒนาความสามารถของพยาบาลวิชาชีพ ในการบำบัดด้วยการปรับแนวคิดและพฤติกรรม (Cognitive Behavioral Therapy : CBT) เพื่อลดภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยเรื้อรัง
          วิธีการศึกษา  เป็นการวิจัยกึ่งทดลองแบบกลุ่มเดียววัดก่อนหลัง กลุ่มตัวอย่างเป็นพยาบาลที่ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลจิตเวช โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน และหน่วยบริการปฐมภูมิ จำนวน 20 คน อาสาสมัครเข้าร่วมโครงการ ใช้กระบวนการสอนงานการบำบัดด้วย CBTมี 3 ขั้นตอน คือ 1) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในการใช้ CBT จำนวน 2 วัน 2) การนำความรู้ความรู้และทักษะที่ได้ไปทดลองปฏิบัติงานจริงกับผู้ป่วยที่อยู่ในความรับผิดชอบ ซึ่งเป็นผู้ป่วยเรื้อรังและมีภาวะซึมเศร้า 3) ติดตามผลการบำบัดโดยจัดประชุมประเมินผล 2 ครั้ง ภายหลังการอบรม 1,2 เดือน จากนั้นประเมินผลระยะยาวอีก 1 ปี เก็บข้อมูลประเมินผลโดยใช้แบบประเมินความรู้ แบบประเมินสมรรถนะ และแบบประเมินผลลัพธ์ต่อผู้ป่วย วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้สถิติพรรณนา และข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื้อหา
          ผลการศึกษา พบว่า กระบวนการสอนงานที่พัฒนาขึ้น สามารถทำให้พยาบาลที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความสามารถในการใช้ CBTได้ ภายหลังการติดตามผลอีก 1 ปี พยาบาล 16 คน ได้บำบัดผู้ป่วยที่มีภาวะซึมเศร้า จำนวน 47 คน ซึ่งมีภาวะซึมเศร้าระดับเล็กน้อย 10 คน ปานกลาง 30 คน และรุนแรง 7 คน นอกจากนี้ยังได้ทำการบำบัดผู้ป่วยในกลุ่มโรควิตกกังวลทั่วไปอีกด้วย โดยก่อนบำบัดผู้ป่วยมีความวิตกกังวลระดับปลานกลาง 32 คน และรุนแรง 8 คน ภายหลังการบำบัดผู้ป่วยทั้ง 2 กลุ่ม มีภาวะซึมเศร้าและความวิตกกังวลลดลง
          สรุป การสอนงานช่วยให้พยาบาลมีความสามารถในการบำบัดด้วย CBTที่มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ในการลดภาวะซึมเศร้าและความวิตกกังวลได้
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ :
Objective: The purpose of this study is the effectiveness of using coaching process to develop the capability of nurses in using Cognitive Behavioral Therapy (CBT)  for reduce depressive symptoms of chronic patients.
          Methodology: This is a quasi experimental study (one group pre-post test). Twenty qualified nurses voluntarily participated in this study. They are nurses from psychiatric hospital, general hospital, community hospital and primary care unit. Coaching process of CBT which consisted of 3 steps was used to develop the nurses’ capacities. It included a 2 day workshop by using process of therapy and follow up by conducting patients’ outcome evaluation and nurses’ performances in the fist and second month after workshop. One year later, the were evaluated again. Data was collected by using 3 evaluation forms including knowledge, capacities and patient outcomes. Quantitative data was analyzed by using descriptive statistics whereas qualitative data was analyzed by means of content of content analysis.
          Results: Coaching process was found to be an effective strategy which can be used to enhance nurses’ capacities in using CBT. Sixteen nurses were able to treat depression 47 patients (10 mild depression, 30 moderate depression and 7 severe depression). Furthermore they had abilities to treat generalized anxiety disorders. All patients who received CBT showed the decrease of depressive and anxiety symptoms.
          Conclusion: The results indicated that coaching method for training (teaching) nurses regarding the use of CBT are useful and should be employed to enhance quality of nursing care in reducing depressive and anxiety symptoms in chronic patients.     
เอกสารที่เกี่ยวข้อง : -
อีเมลผู้วิจัย : huttapanom2000@hotmail.com
สถานที่ติดต่อและ
หมายเลขโทรศัพท์
:
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ โทร 043-209999
ชื่อไฟล์ (full text) ที่แนบมา : Download เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
URL เว็บไซต์ที่เชื่อมโยง :
ชื่อไฟล์สื่อ media ที่แนบมา :
URL เว็บไซต์ที่เชื่อมโยง : -
ชื่อไฟล์รูปภาพประกอบที่แนบมา : -

 

 


อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า อยู่บนพื้นฐานของงานที่ www.klb.dmh.go.th
Copyright © 2010 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข