Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerContent on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 
 
 
 

ผู้ออนไลน์ขณะนี้ 
 
 ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 
5652120565212056521205652120565212056521205652120 

 
คลังความรู้หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต
คลังความรู้เฉพาะทางด้านสุขภาพจิต
สถิติ รายงาน วารสาร ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต
ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตและจิตเวช
คลังความรู้วงการพัฒนางานสุขภาพจิตและจิตเวช
คลังความรู้วงการศึกษาสุขภาพจิตและจิตเวช
คลังความรู้อื่นที่น่าสนใจ
เรื่องราวทรัพย์สินทางปัญญา (ลิขสิทธิ์)
การจัดการความรู้ (KM: Knowledge Management)
 
 
  TH   EN   MYA

 
หน้าหลัก ผลงานวิจัย  

 

ข้อมูลงานวิจัย

ชื่องานวิจัยภาษาไทย : การพัฒนาคู่มือการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสุขภาพจิต
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ :
ผู้นิพนธ์/ผู้วิจัย : พัชริน คุณค้ำชู และคณะ (เยาวนาฎ ผลิตนนท์เกียรติ, สตรีรัตน์ รุจิระชาคร, ศจี แซ่ตั้ง, สิริกุล จุลคีรี)
สังกัดหน่วยงาน : สำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต 
ISBN :
ประเภทงานวิจัย : งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมองค์ความรู้
ผลผลิตที่ได้ : คู่มือ (ชุด/เล่ม: คู่มือความรู้ คู่มือการดำเนินงาน คู่มือการฝึกอบรม)
ชื่อผลผลิตที่ได้ : คู่มือการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสุขภาพจิต
แหล่งอ้างอิงผลผลิตที่ได้ :
หมวดหมู่ของงานวิจัย :  
หัวเรื่องเกี่ยวกับ
คำสำคัญ/
Keyword :
การวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยีสุขภาพจิต นวัตกรรมสุขภาพจิต
เกี่ยวกับมิติงาน : อื่นๆ
เกี่ยวกับวัย :
เกี่ยวกับ Setting :
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย (บทบาท) : บุคลากรสาธารณสุข
อื่นๆ :
วารสารที่ตีพิมพ์ :
เจ้าของวารสาร/หน่วยงานที่ผลิต/สำนักพิมพ์ : สำนักพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
ประเภทปี : พ.ศ.
ฉบับ/ปีที่ตีพิมพ์/เผยแพร่ : 2554
บทคัดย่อภาษาไทย :
วัตถุประสงค์ของการศึกษา
                      เพื่อพัฒนาคู่มือการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสุขภาพจิต
วิธีการศึกษา
                   เป็นการวิจัยและพัฒนา ที่ดำเนินการระหว่างเดือนสิงหาคม 2553 –กันยายน 2554มีขั้นตอนการพัฒนาตามขั้นตอนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตของกรมสุขภาพจิตคือ 1) วิเคราะห์ความต้องการ/ความจำเป็นในการพัฒนา  โดยอาศัยข้อมูลจากการประเมินผลของผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งรับผิดชอบงานวิจัยและเป็นนักวิจัยของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต ร่วมกับทบทวนผลจากการดำเนินงานวิจัยและพัฒนาของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิตที่ดำเนินการในปีงบประมาณ 2550-2552 2) กำหนดกรอบแนวคิด โดยอาศัยขั้นตอนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตของกรมสุขภาพจิต การถอดความรู้และประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาเทคโนโลยีสุขภาพจิต และค้นหาองค์ความรู้ก้าวหน้าทางด้านการวิจัยและพัฒนาทั้งจากภายในและต่างประเทศ 3) ประชุมคณะทำงานเพื่อการออกแบบและจัดทำต้นร่างคู่มือการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสุขภาพจิต  4) ทดสอบคุณภาพทางวิชาการของต้นร่างคู่มือฯ โดยการพิจารณาความถูกต้องและความเหมาะสมของเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ และความคิดเห็นจากผู้ปฏิบัติ ทดลองใช้และประเมินคู่มือฯ ร่วมกับประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในกลุ่มผู้รับผิดชอบงานวิจัยและนักวิจัยในหน่วยงานสังกัดกรมสุขภาพจิต5) ทดลองใช้ในระบบ โดยการเผยแพร่คู่มือฉบับสมบูรณ์ และประเมินผลความพึงพอใจต่อคู่มือฯ
ผลการศึกษา
                        ต้นร่างคู่มือการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสุขภาพจิตมีการปรับแก้ตามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญและผู้ปฎิบัติ ได้เป็นร่างคู่มือการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสุขภาพจิตฉบับปรับปรุง ซึ่งนำไปทดลองใช้และประเมินคู่มือฯในกลุ่มบุคลากรผู้รับผิดชอบงานวิจัยและผู้มีประสบการณ์ในการทำงานวิจัยและพัฒนาของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต จำนวน 36 หน่วยงาน ร่วมกับประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มเดียวกัน ปรับแก้ตามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอีกครั้งได้เป็นคู่มือการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสุขภาพจิตฉบับสมบูรณ์  เผยแพร่และประเมินความพึงพอใจต่อคู่มือฯจากบุคลากรในสังกัดกรมสุขภาพจิต จำนวน 36 หน่วยงานพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 52 คนจาก 66 คน (ร้อยละ 78.79) มีความพึงพอใจต่อคู่มือในระดับมากขึ้นไป ทั้งในภาพรวม จำนวน 49 คน (ร้อยละ 94.24) และรายด้าน ได้แก่ ความเหมาะสม จำนวน 50 คน (ร้อยละ 96.15) ความเข้าใจง่าย จำนวน 49 คน (ร้อยละ 94.24) ความสอดคล้อง 49 คน (ร้อยละ 94.24) ความครอบคลุม จำนวน 48 คน (ร้อยละ 92.30) ความครบถ้วน จำนวน 48 คน (ร้อยละ 92.30) และการนำไปใช้ประโยชน์จำนวน 46 คน (ร้อยละ 88.46)
สรุป
                        คู่มือการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสุขภาพจิต ซึ่งพัฒนาตามขั้นตอนการวิจัยและพัฒนาฯของกรมสุขภาพจิตเบื้องต้นร่วมกับการจัดการความรู้ ได้รับความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไปทั้งในภาพรวมและรายด้าน ได้แก่ ความเหมาะสม ความเข้าใจง่าย ความสอดคล้อง ความครอบคลุมความครบถ้วน และการนำไปใช้ประโยชน์
 
คำสำคัญ (Key words)
          การวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยีสุขภาพจิตนวัตกรรมสุขภาพจิต 
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ :
เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
อีเมลผู้วิจัย : koonpatrin@gmail.com
สถานที่ติดต่อและ
หมายเลขโทรศัพท์
:
สำนักพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต โทรศัพท์ 02 590 8197
ชื่อไฟล์ (full text) ที่แนบมา : Download เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
URL เว็บไซต์ที่เชื่อมโยง : -
ชื่อไฟล์สื่อ media ที่แนบมา :
URL เว็บไซต์ที่เชื่อมโยง : -
ชื่อไฟล์รูปภาพประกอบที่แนบมา : -

 

 


อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า อยู่บนพื้นฐานของงานที่ www.klb.dmh.go.th
Copyright © 2010 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข