Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerContent on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 
 
 
 

ผู้ออนไลน์ขณะนี้ 
 
 ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 
5652114565211456521145652114565211456521145652114 

 
คลังความรู้หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต
คลังความรู้เฉพาะทางด้านสุขภาพจิต
สถิติ รายงาน วารสาร ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต
ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตและจิตเวช
คลังความรู้วงการพัฒนางานสุขภาพจิตและจิตเวช
คลังความรู้วงการศึกษาสุขภาพจิตและจิตเวช
คลังความรู้อื่นที่น่าสนใจ
เรื่องราวทรัพย์สินทางปัญญา (ลิขสิทธิ์)
การจัดการความรู้ (KM: Knowledge Management)
 
 
  TH   EN   MYA

 
หน้าหลัก ผลงานวิจัย  
 

ข้อมูลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย : ชื่อผู้วิจัย :
สังกัดหน่วยงาน : ประเภทงานวิจัย :

 

ค้นพบทั้งหมด 141 รายการ     มุมมองรายละเอียด    มุมมองตาราง
ลำดับ รายละเอียดผลงาน
101. การศึกษาความเครียดและความฉลาดทางอารมณ์ของบุคลากรโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ ปีงบประมาณ 2547
ประเภทผลงาน : งานวิจัยเชิงปริมาณ   ผลผลิตที่ได้ :  ปีที่ตีพิมพ์ : 2547
ผู้จัดทำ : งานผู้ป่วยนอก กลุ่มงานการพยาบาล และกลุ่มงานจิตวิทยา
วัตถุประสงค์ :
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)ศึกษาภาวะความเครียดและความฉลาดทางอารมณ์ของบุคลากรโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ 2)ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจั...

Preview : 1580
  Comment : 0  Download : 144
Download เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
102. การศึกษาลักษณะของปัจจัยทางจิตสังคมในผู้ป่วยโรคซึมเศร้าโดยใช้กระบวนการตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิก
ประเภทผลงาน : งานวิจัยเชิงคุณภาพ   ผลผลิตที่ได้ :  ปีที่ตีพิมพ์ : 2549
ผู้จัดทำ : กลุ่มงานจิตวิทยา
วัตถุประสงค์ :
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะของปัจจัยทางจิตสังคมที่พบในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ ผู้ป่วยที่ได...

Preview : 1210
  Comment : 0  Download : 192
Download เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
103. การพัฒนากลวิธีและเทคโนโลยีส่งเสริมสุขภาพจิตเพื่อป้องกันโรคซึมเศร้าในประชาชนทั่วไปและกลุ่มเสี่ยง
ประเภทผลงาน : งานวิจัยเชิงคุณภาพ   ผลผลิตที่ได้ :  ปีที่ตีพิมพ์ : 2547
ผู้จัดทำ : ศิริพร จิรวัฒน์กุล และคณะ (สุวดี ศรีวิเศษ, วัชนี หัตถพนม, จรูญศรี มีหนองหว้า, ธรณินทร์ กองสุข, สมพร รุ่งเรืองกลกิจ)
วัตถุประสงค์ :
การวิจัยเรื่องการพัฒนากลวิธี และเทคโนโลยีส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันโรคซึมเศร้าในประชาชนทั่วไป และกลุ่มเสี่ยงระยะที่ 1 ซึ่งเป็นส่วนแรกของการวิจั$...

Preview : 1438
  Comment : 0  Download : 139
Download เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
104. การศึกษาวิธีการเผชิญปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
ประเภทผลงาน : งานวิจัยเชิงสำรวจ   ผลผลิตที่ได้ :  ปีที่ตีพิมพ์ : 2547
ผู้จัดทำ : กลุ่มงานจิตวิทยา
วัตถุประสงค์ :
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการเผชิญปัญหาและปัญหาที่มีผลกระทบต่อจิตใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 อำเภอพยุหะคีรี จังห...

Preview : 1465
  Comment : 0  Download : 79
Download เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
105. ความชุกของการใช้สารเสพติดและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและประโยควิชาชีพ: การสำรวจโรงเรียนและวิทยาลัย
ประเภทผลงาน : งานวิจัยเชิงสำรวจ   ผลผลิตที่ได้ :  ปีที่ตีพิมพ์ : 2547
ผู้จัดทำ : พิทักษ์พล บุณยมาลิก และคณะ (พนมศรี เสาร์สาร, วรวรรณ จุฑา)
วัตถุประสงค์ :
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประมาณการความชุกของการใช้สารเสพติด ในระดับประเทศและภูมิภาค ในนักเรียน/นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและประโยควิช...

Preview : 3152
  Comment : 0  Download : 287
Download เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
106. การใช้ Brief Psychiatric Rating Scale ในการทำนายระยะวันนอนในโรงพยาบาลของผู้ป่วยจิตเวช
ประเภทผลงาน : งานวิจัยเชิงปริมาณ   ผลผลิตที่ได้ :  ปีที่ตีพิมพ์ : 2549
ผู้จัดทำ : วรวัฒน์ ไชยชาญ
วัตถุประสงค์ :
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสามารถของคะแนน Brief Psychiatric Rating Scale (BPRS) ในการใช้ทำนายระยะวันนอนในโรงพยาบาลของผู้ป่วยจิตเวช...

Preview : 5305
  Comment : 0  Download : 132
Download เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
107. องค์ความรู้สุขภาพจิตภูมิปัญญาอีสาน: ความเชื่อ พิธีกรรมในการดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและญาติ
ประเภทผลงาน : งานวิจัยเชิงคุณภาพ   ผลผลิตที่ได้ :  ปีที่ตีพิมพ์ : 2549
ผู้จัดทำ : สมจิตต์ ลุประสงค์
วัตถุประสงค์ :
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา รวบรวม องค์ความรู้ สุขภาพจิตภูมิปัญญาอีสานผู้ให้ข้อมูลเป็นผู้รักษาพื้นบ้าน จำนวน 12 ...

Preview : 2284
  Comment : 0  Download : 176
Download เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
108. การรับรู้ในความสามารถตนเองของผู้ป่วยเสพยาบ้าที่มารับบริการโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์
ประเภทผลงาน : งานวิจัยเชิงปริมาณ   ผลผลิตที่ได้ :  ปีที่ตีพิมพ์ : 2547
ผู้จัดทำ : สนาม บินชัย และคณะ (กชพร พงษ์รัตนสวัสดิ์, สรินดา น้อยสุข)
วัตถุประสงค์ :
การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการรับรู้ในความสามารถตนเองของผู้เสพยาบ้าที่มารับบริการโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ จังหวัดนครสวรรค์ กลุ่มตัวอ&#...

Preview : 1043
  Comment : 1  Download : 82
Download เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
109. การพัฒนาระบบการดูแลเด็กและเยาวชนสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนแห่งหนึ่งในประเทศไทย
ประเภทผลงาน : งานวิจัยเชิงคุณภาพ   ผลผลิตที่ได้ :  ปีที่ตีพิมพ์ : 2547
ผู้จัดทำ : บุญชัย นวมงคลวัฒนา
วัตถุประสงค์ :
เด็กและเยาวชนที่กระทำความผิดและอยู่ในความดูแลของสถานพินิจเมื่อกลับออกไปแล้วยังพบว่าหวนกลับ เข้ามาอีกเนื่องจากการกระทำผิดซ้ำ ๆ ซึ่งปัญหาดังกล่าวมีควา...

Preview : 1129
  Comment : 0  Download : 55
Download เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
110. ผลการสำรวจศักยภาพผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรัง: กรณีศึกษาโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ อุบลราชธานี
ประเภทผลงาน : งานวิจัยเชิงสำรวจ   ผลผลิตที่ได้ :  ปีที่ตีพิมพ์ : 2547
ผู้จัดทำ : เตือนตา วิโรจน์อุไรเรือง
วัตถุประสงค์ :
ปัจจุบันโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ มีจำนวนผู้ป่วยจิตเวชที่เข้าสู่ภาวะเรื้อรังเพิ่มมากขึ้น โดยสถิติยอดผู้ป่วยในเฉลี่ยต่อวันในเดือนมกราคม 254...

Preview : 2433
  Comment : 0  Download : 100
Download เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
111. บุคลิกภาพของวัยรุ่นค่ายปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์และพัฒนาบุคลิกภาพจังหวัดนครพนม
ประเภทผลงาน : งานวิจัยเชิงสำรวจ   ผลผลิตที่ได้ :  ปีที่ตีพิมพ์ : 2546
ผู้จัดทำ : ลำไพร เฮ้าไกร
วัตถุประสงค์ :
การศึกษาบุคลิกภาพวัยรุ่นค่ายปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์และพัฒนาบุคลิกภาพ จังหวัดนครพนม เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey research) กลุ่มตัวอย่างคื...

Preview : 1258
  Comment : 0  Download : 59
Download เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
112. การประเมินโครงการบูรณาการงานสุขภาพจิตและจิตเวชโดยเครือข่ายสู่ชุมชนปี 2549
ประเภทผลงาน : งานวิจัยประเมินผล   ผลผลิตที่ได้ :  ปีที่ตีพิมพ์ : 2549
ผู้จัดทำ : กฤษณา จันทร์ตรี และคณะ (รัตน์ติกาล วาเพชร, ประภาศรี ปัญญาวชิรชัย, และคณะ)
วัตถุประสงค์ :
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยประเมินผลโครงการ โดยใช้การประเมินผลเชิงระบบ (CIPP Model) มีจุดมุ่งหมายเพื่อประเมินปัจจัยนำเข้า และสภาพแวดล้อมของโค...

Preview : 1535
  Comment : 0  Download : 69
Download เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
113. กรณีศึกษา: การพัฒนารูปแบบการจำหน่ายผู้ป่วยโรคจิตในกรณีที่มีปัญหายุ่งยากซับซ้อนกลับสู่ชุมชน โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
ประเภทผลงาน : งานวิจัยเชิงคุณภาพ   ผลผลิตที่ได้ :  ปีที่ตีพิมพ์ : 2547
ผู้จัดทำ : สมสนุก พระอามาตย์ และคณะ (ดรุณี คชพรหม, ธีราภา ธานี)
วัตถุประสงค์ :
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการจำหน่ายผู้ป่วยโรคจิตในกรณีที่มีปัญหายุ่งยากซับซ้อนกลับสู่ชุมชน วิธีการศึกษา กลุ่มประชากรเป้า...

Preview : 1899
  Comment : 1  Download : 76
Download เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
114. ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดภาวะซึมเศร้าและทำร้ายตนเองของผู้ป่วยที่มารับบริการในสถานบริการสาธารณสุข
ประเภทผลงาน : งานวิจัยเชิงปริมาณ   ผลผลิตที่ได้ :  ปีที่ตีพิมพ์ : 2547
ผู้จัดทำ : ประภาศรี ปัญญาวชิรชัย
วัตถุประสงค์ :
การวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive research) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยและสาเหตุของการเกิดภาวะซึมเศร้าและการทำร้ายตนเองของผู้ป่วย และเพื่อศึกษาความ...

Preview : 1259
  Comment : 0  Download : 197
Download เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
115. การประเมินผลการนิเทศงานสุขภาพจิตจังหวัด โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
ประเภทผลงาน : งานวิจัยประเมินผล   ผลผลิตที่ได้ :  ปีที่ตีพิมพ์ : 2547
ผู้จัดทำ : สมสนุก พระอามาตย์ และคณะ (จิรังกูร ณัฐรังสี, ลัดดาวัลย์ คุณวุฒิ)
วัตถุประสงค์ :
การนิเทศงานของทีมสุขภาพจิตจังหวัด เป็นกระบวนการที่ใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการบริหารงานไปสู่ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ซึ่งโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ได้ดำเนินการมาอ&#...

Preview : 2072
  Comment : 0  Download : 27
Download เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
116. ความสัมพันธ์ระหว่างสภาวะสุขภาพในช่องปากกับผลกระทบต่อการดำรงชีวิตประจำวันของผู้ป่วยจิตเภท
ประเภทผลงาน : งานวิจัยเชิงปริมาณ   ผลผลิตที่ได้ :  ปีที่ตีพิมพ์ : 2547
ผู้จัดทำ : นิตยา สโรบล
วัตถุประสงค์ :
การวิจัยครั้งนี้เป็นการสำรวจสุขภาพในช่องปากของผู้ป่วยจิตเภทที่รับไว้ในสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา ตั้งแต่เดือน พ.ศ. 2547-มี.ค.2548 จำนวน 150 คน อา&#...

Preview : 1474
  Comment : 0  Download : 60
Download เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
117. ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์กับพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นในภาคตะวันออก
ประเภทผลงาน : งานวิจัยเชิงปริมาณ   ผลผลิตที่ได้ :  ปีที่ตีพิมพ์ : 2547
ผู้จัดทำ : ยุวศรี กลีบโกมุท
วัตถุประสงค์ :
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความฉลาดทางอารมณ์ พฤติกรรมทางเพศ และความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์กับพฤติกรรมทางเพ...

Preview : 1205
  Comment : 0  Download : 131
Download เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
118. การสำรวจระบาดวิทยาสุขภาพจิต: การศึกษาระดับประเทศ ปี 2546
ประเภทผลงาน : งานวิจัยเชิงปริมาณ   ผลผลิตที่ได้ :  ปีที่ตีพิมพ์ : 2547
ผู้จัดทำ : พรเทพ ศิริวนารังสรรค์
วัตถุประสงค์ :
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความชุกของปัญหาด้านสุขภาพจิตและจิตเวชที่สำคัญของประเทศ ได้แก่ กลุ่มโรคจิต (Psychotic disorder) โรคซึมเศร้า (Major depre...

Preview : 2990
  Comment : 0  Download : 146
Download เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
119. สาเหตุการเกิดอาการโรคจิตในผู้ป่วยวัยกลางคนและวัยสูงอายุ ณ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
ประเภทผลงาน : งานวิจัยเชิงปริมาณ   ผลผลิตที่ได้ :  ปีที่ตีพิมพ์ : 2549
ผู้จัดทำ : ลำพู โกศัลวิทย์
วัตถุประสงค์ :
วัตถุประสงค์ เพื่อค้นหาวินิจฉัยสุดท้ายของอาการโรคจิตที่เกิดครั้งแรกในผู้ป่วยวัยกลางคนและวัยสูงอายุ ณ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระ$...

Preview : 2668
  Comment : 0  Download : 118
Download เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
120. การประเมินผลคุณภาพมาตรฐานของระบบบริการสุขภาพจิตในสถานบริการสาธารณสุข 6 จังหวัดภาคใต้ตอนบน
ประเภทผลงาน : งานวิจัยเชิงปริมาณ   ผลผลิตที่ได้ :  ปีที่ตีพิมพ์ : 2547
ผู้จัดทำ : กลุ่มงานวิชาการสุขภาพจิต
วัตถุประสงค์ :
การประเมินผลคุณภาพมาตรฐานของระบบบริการสุขภาพจิตในสถานบริการสาธารณสุข 6 จังหวัดภาคใต้ตอนบน มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบสถานการณ์คุณภาพมาตรฐานของระบบบริการสุขภาพจิตในสถานบริการสาธ...

Preview : 1709
  Comment : 0  Download : 16
Download เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
ไม่พบข้อมูล
 

หน้าแรก << 1 2 3 4 5 6 7 8 >> หน้าสุดท้าย


อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า อยู่บนพื้นฐานของงานที่ www.klb.dmh.go.th
Copyright © 2010 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข