Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerContent on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 
 
 
 

ผู้ออนไลน์ขณะนี้ 
 
 ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 
5652134565213456521345652134565213456521345652134 

 
คลังความรู้หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต
คลังความรู้เฉพาะทางด้านสุขภาพจิต
สถิติ รายงาน วารสาร ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต
ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตและจิตเวช
คลังความรู้วงการพัฒนางานสุขภาพจิตและจิตเวช
คลังความรู้วงการศึกษาสุขภาพจิตและจิตเวช
คลังความรู้อื่นที่น่าสนใจ
เรื่องราวทรัพย์สินทางปัญญา (ลิขสิทธิ์)
การจัดการความรู้ (KM: Knowledge Management)
 
 
  TH   EN   MYA

 
หน้าหลัก ผลงานวิจัย  
 

ข้อมูลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย : ชื่อผู้วิจัย :
สังกัดหน่วยงาน : ประเภทงานวิจัย :

 

ค้นพบทั้งหมด 141 รายการ     มุมมองรายละเอียด    มุมมองตาราง
ลำดับ รายละเอียดผลงาน
41. ประสิทธิผลของโปรแกรมประมวลผลสำหรับแบบประเมินพฤติกรรมการปรับตัวของไวน์แลนด์ กลุ่มงานจิตวิทยา สถาบันราชานุกูล
ประเภทผลงาน : งานวิจัยพัฒนาเครื่องมือ   ผลผลิตที่ได้ : โปรแกรมหรือเครื่องวัด   ปีที่ตีพิมพ์ : 2553
ผู้จัดทำ : ประเสริฐ จุฑา และคณะ (จันทนี มุ่งเขตกลาง,อัจจิมา ศิริพิบูลย์ผล,ปราณี ต๊ะวิไล)
วัตถุประสงค์ :
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เปรียบเทียบความถูกต้อง ความครบถ้วน และระยะเวลาการประมวลผล ระหว่างการใช้โปรแกรมประมวล...

Preview : 3222
  Comment : 0  Download : 208
Download เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
42. การวิจัยนำร่องการศึกษาระดับความสามารถทางเชาวน์ปัญญา ในเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้และเด็กปกติด้วยแบบทดสอบเชาวน์ปัญญา
ประเภทผลงาน : งานวิจัยเชิงสำรวจ   ผลผลิตที่ได้ :  ปีที่ตีพิมพ์ : 2554
ผู้จัดทำ : วนิดา ชนินทยุทธวงศ์ และคณะ (ประเสริฐ จุฑา,จันทนี มุ่งเขตกลาง,อัจจิมา ศิริพิบูลย์ผล)
วัตถุประสงค์ :
ที่มา ในประเทศไทยยังไม่พบว่ามีการวิจัยเกี่ยวกับแบบทดสอบทางเชาวน์ปัญญาที่สามารถค้นหาภาวะความบกพร่องทางการเรียนรู้ได้โดยตรง ซึ...

Preview : 2176
  Comment : 0  Download : 240
Download เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
43. ผลของการใช้ชุดอุปกรณ์ส่งเสริมทักษะพื้นฐานด้านการเขียนสำหรับเด็กดาวน์ซินโดรม
ประเภทผลงาน : งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมองค์ความรู้   ผลผลิตที่ได้ : ชุดเสริมพัฒนาการ   ปีที่ตีพิมพ์ : 2553
ผู้จัดทำ : กัญญารัตน์ เหล็กมูล และคณะ (ผกาวรรณ สุทธิวงศ์, อภิศักดิ์ ประสมศรี)
วัตถุประสงค์ :
     การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบทักษะที่มีอิทธิพลต่อทักษะพื้นฐานด้านการเขียน 5ด้าน คือ (1)กำลังการกำของมือข้างถนัด...

Preview : 2170
  Comment : 0  Download : 106
Download เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
44. การคัดแยกเซลล์ต้นกำเนิดจากโพรงประสาทฟันและกระดูกเบ้าฟัน
ประเภทผลงาน : งานวิจัยเชิงปริมาณ   ผลผลิตที่ได้ :  ปีที่ตีพิมพ์ : 2553
ผู้จัดทำ : ฐสรรพร เติมทอง และคณะ (วินิรมล ศรีวัฒนา, ธันยภัทร วณิชชานนท์, ณศิกาณ ม่วงกล่อม, มัทนา จองกา)
วัตถุประสงค์ :
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อคัดแยกเซลล์ต้นกำเนิดออกมาจากโพรงประสาทฟันและ
กระดูกเบ้าฟัน พร้อมทั้งระบุเซลล์ต้นกำเนิดที่คัดแยกได้โด$...

Preview : 1307
  Comment : 0  Download : 19
Download เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
45. ผลของของโปรแกรมการบำบัดตามแนวคิดการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมต่อ ภาวะซึมเศร้าของผู้ดูแลเด็กออทิสติก
ประเภทผลงาน : งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมองค์ความรู้   ผลผลิตที่ได้ : หลักสูตร/โปรแกรมฝึกอบรม   ปีที่ตีพิมพ์ : 2554
ผู้จัดทำ : ภิญโญ อิสรพงศ์ และคณะ (ดาราวรรณ ต๊ะปินตา, กชพงศ์ สารการ, เสาวลักษณ์ ลังการ์พินธ์)
วัตถุประสงค์ :
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการบำบัดตามแนวคิดการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมต่อภาวะซึมเศร้าของผู้ดูแลเด็กออทิสติก
วัสดุและว...

Preview : 2301
  Comment : 1  Download : 738
Download เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
46. การศึกษาเกณฑ์ปกติด้านพัฒนาการของเด็กไทย วัยแรกเกิด -5 ปี โดยใช้แบบประเมินพัฒนาการเด็ก กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
ประเภทผลงาน : งานวิจัยเชิงสำรวจ   ผลผลิตที่ได้ : หนังสือ (ชุด/เล่ม: วิชาการ รายงาน)   ปีที่ตีพิมพ์ : 2554
ผู้จัดทำ : สมัย ศิริทองถาวร และคณะ (อัศวิน นาคพงศ์พันธุ์, นงลักษณ์ พงศ์ทวีบุญ, วาสนา เกษมสุข, ภิญโญ อิสรพงศ์, สุรีรักษ์ พิลา)
วัตถุประสงค์ :
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาเกณฑ์ปกติด้านพัฒนาการของเด็กไทยวัยแรกเกิดถึง  5 ปี  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  ได้แ...

Preview : 3308
  Comment : 0  Download : 402
Download เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
47. การศึกษาเกณฑ์ปกติด้านพัฒนาการของเด็กวัยแรกเกิด ถึง 5 ปี ในจังหวัดเชียงใหม่
ประเภทผลงาน : งานวิจัยเชิงสำรวจ   ผลผลิตที่ได้ : หนังสือ (ชุด/เล่ม: วิชาการ รายงาน)   ปีที่ตีพิมพ์ : 2553
ผู้จัดทำ : สมัย ศิริทองถาวร และคณะ (อัศวิน นาคพงศ์พันธ์, นงลักษณ์ พงศ์ทวีบุญ, ภิญโญ อิสรพงศ์, วาสนา เกษมสุข, สุรีรักษ์ พิลา)
วัตถุประสงค์ :
การศึกษาเกณฑ์ปกติด้านพัฒนาการของเด็กวัยแรกเกิดถึง5 ปี ในจังหวัดเชียงใหม่              ...

Preview : 1613
  Comment : 0  Download : 237
Download เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
48. การพัฒนาแบบประเมินพัฒนาการเด็กแรกเกิด-5 ปี ของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
ประเภทผลงาน : งานวิจัยพัฒนาเครื่องมือ   ผลผลิตที่ได้ : แบบประเมิน   ปีที่ตีพิมพ์ : 2552
ผู้จัดทำ : สมัย ศิริทองถาวร และคณะ
วัตถุประสงค์ :
การศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนาแบบประเมินพัฒนาการเด็กแรกเกิด-5 ปี ของกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุข มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเครื่องมือประเมินพัฒนาการเด็กแรกเกิด-...

Preview : 3959
  Comment : 0  Download : 628
Download เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
49. การพยาบาลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า:กรณีศึกษา
ประเภทผลงาน : งานวิจัยประเภทอื่น   ผลผลิตที่ได้ : หนังสือ (ชุด/เล่ม: วิชาการ รายงาน)   ปีที่ตีพิมพ์ : 2554
ผู้จัดทำ : อมร จันพินิจ
วัตถุประสงค์ :
กรณีศึกษาผู้ป่วยเฉพาะกรณีเป็นงานสำคัญอย่างหนึ่งของการพยาบาล  โดยเฉพาะพยาบาลจิตเวช  เพราะผู้ป่วยแต่ละคนมีปัŧ...

Preview : 5525
  Comment : 1  Download : 959
Download เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
50. ผลการใช้โปรแกรมครอบครัวต่อการรับรู้สมรรถนะ พฤติกรรมการดูแลของครอบครัว และพัฒนาการของผู้ที่มีความบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา
ประเภทผลงาน : งานวิจัยประเภทอื่น   ผลผลิตที่ได้ :  ปีที่ตีพิมพ์ : 2553
ผู้จัดทำ : จารุวรรณ ประดา และคณะ (ณิราวรรณ กุลวงศ์,ปรารถนา พรมวัง, เบญจวรรณ ภูชัน)
วัตถุประสงค์ :
          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อเปรียบเทียบการรับรู้สมรรถนะการดูแลและพฤติกรรมการดูแลครอบครัวผู้บกพร่องพัฒน...

Preview : 1808
  Comment : 1  Download : 288
Download เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
51. การใช้สารสกัดเซริซิน (sericin) ทดแทนการใช้ซีรัมของตัวอ่อนในลูกวัวในการเพาะเลี้ยงโครโมโซมมนุษย์
ประเภทผลงาน : งานวิจัยประเภทอื่น   ผลผลิตที่ได้ :  ปีที่ตีพิมพ์ : 2553
ผู้จัดทำ : ภิริญา สมิตร และคณะ (ศรัณย์พร สัจจะบันดาลใจ, อิศรา รังรงทอง, สุภาวดี ดีการกระทำ, ณศิกาณ ม่วงกล่อม, ธันยภัทร วณิชชานนท์, วีรยุทธ ประพันธ์พจน์)
วัตถุประสงค์ :
          เซริซิน(sericin)เป็นโปรตีนที่พบได้จากรังไหม ซึ่งทำหน้าที่เป็นกาวห่อหุ้มเส้นใยไฟโบรอิน(fibroin)ให้คงสภาพรังไหมไว้ได้ ในการศึกษานี้ทำ...

Preview : 2861
  Comment : 0  Download : 33
Download เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
52. การจัดการผู้ป่วยรายกรณี : ผู้ป่วยจิตเภทเรื้อรัง
ประเภทผลงาน : งานวิจัยประเภทอื่น   ผลผลิตที่ได้ : หนังสือ (ชุด/เล่ม: วิชาการ รายงาน)   ปีที่ตีพิมพ์ : 2554
ผู้จัดทำ : เทียน ปาโต
วัตถุประสงค์ :
ผู้ป่วยโรคจิตเภทเป็นผู้ป่วยที่มีความผิดปกติทางด้านความคิด  การรับรู้ความจริง อารมณ์ พฤติกรรมและบุคลิกภาพจัดเป็นผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังเนื่องจา...

Preview : 9215
  Comment : 0  Download : 891
Download เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
53. ผลของเกมส์ที่ใช้มือในการแข่งขันต่อความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของผู้บกพร่องด้านพัฒนาการและสติปัญญาระดับรุนแรงอายุ 6-12 ปี สถาบันราชานุกูล
ประเภทผลงาน : งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมองค์ความรู้   ผลผลิตที่ได้ : หนังสือ (ชุด/เล่ม: วิชาการ รายงาน)   ปีที่ตีพิมพ์ : ฉบับที่ 3 ปีที่24 2552
ผู้จัดทำ : เกศยุพี วัฒนะธนากร และคณะ (ฉลอง วงศ์สุรินทร์, วรรณนภา เปรมปรีดา, เอกวิทย์ ปฏิสัมภิทากุล, จิรภัทร เปลื้องนุช)
วัตถุประสงค์ :
          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของผู้บกพร่องด้านพัฒนาการและสติป...

Preview : 2332
  Comment : 0  Download : 84
Download เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
54. การประเมินประสิทธิผลของคู่มือการจัดกิจกรรมการเสริมสร้างพลังอึด ฮึด สู้ ในชุมชน
ประเภทผลงาน : งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมองค์ความรู้   ผลผลิตที่ได้ : หนังสือ (ชุด/เล่ม: วิชาการ รายงาน)   ปีที่ตีพิมพ์ : พ.ศ. 2554
ผู้จัดทำ : อรวรรณ ดวงจันทร์ และคณะ (อมรากุล อินโอชานนท์, กาญจนา วณิชรมณีย์, ชิดชนก โอภาสวัฒนา, นันท์นภัส ประสานทอง)
วัตถุประสงค์ :
 การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาแบบวิจัยเชิงทดลองโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินประสิทธิผลของคู่มือการจัดกิจกรรมการเสริมสร้าพลังอึด ฮึด สู้ ในชุมชน กลุ่มเป้าหมา...

Preview : 1546
  Comment : 0  Download : 963
Download เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
55. ผลของโปรแกรมการบำบัดการดูแลเชิงรุกในชุมชนต่อพฤติกรรมการดื่มสุราในผู้ติดสุรา กรณีศึกษา : โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่
ประเภทผลงาน : งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมองค์ความรู้   ผลผลิตที่ได้ : หลักสูตร/โปรแกรมฝึกอบรม   ปีที่ตีพิมพ์ : 2554
ผู้จัดทำ : ภรภัทร สิมะวงค์ และคณะ (จารุณี รัศมีสุวิวัฒน์, นพวรรณ อูปคำ)
วัตถุประสงค์ :
บทคัดย่อ
การศึกษาครั􀃊งนี􀃊เป็นการวิจัยกึ􀃉งทดลองมีวัตถุประสงค์เพื􀃉อศึกษาผลของโปรแกรมกาบรำบัด
...

Preview : 1515
  Comment : 0  Download : 205
Download เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
56. ผลของการบำบัดแบบกลุ่มตามแนวคิดพิจารณาความเป็นจริงต่อความสานึก ในคุณค่าแห่งตนของผู้ที่เป็นโรคติดแอมเฟตามีน ผู้วิ
ประเภทผลงาน : งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมองค์ความรู้   ผลผลิตที่ได้ : หลักสูตร/โปรแกรมฝึกอบรม   ปีที่ตีพิมพ์ : 2554
ผู้จัดทำ : ก้องเกียรติ อุเต็น
วัตถุประสงค์ :
บทคัดย่อ
ความสานึกในคุณค่าแห่งตนมีความสาคัญต่อคุณภาพชีวิตของบุคคล ก่อให้เกิดพฤติกรรมที่มีประสิทธิภาพ การยอมรับตนเอง กล้าแสดงความ...

Preview : 1547
  Comment : 0  Download : 186
Download เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
57. การติดตามการใช้ยา clozapine แบบเมื่อมีอาการ
ประเภทผลงาน : งานวิจัยเชิงปริมาณ   ผลผลิตที่ได้ : หนังสือ (ชุด/เล่ม: วิชาการ รายงาน)   ปีที่ตีพิมพ์ : 2554
ผู้จัดทำ : ฐิตารีย์ พงษ์ด้วง
วัตถุประสงค์ :
การติดตามการใช้ยา Clozapine แบบเมื่อมีอาการ
ฐิตารีย์ พงษ์ด้วงภบ. B.Phar...

Preview : 1787
  Comment : 0  Download : 189
Download เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
58. การพัฒนา HoNOSCA ฉบับภาษาไทย
ประเภทผลงาน : งานวิจัยเชิงปริมาณ   ผลผลิตที่ได้ :  ปีที่ตีพิมพ์ : 2554
ผู้จัดทำ : จักริน ปิงคลาศัย และคณะ (บุศยา วิทยาอารีย์กุล, ชมัยพร จันทร์ศิริ, นงนภัส พงษ์ปลัด, ภิญญดา ทันวัน, อรอุมา ภูโสภา)
วัตถุประสงค์ :
การพัฒนาHoNOSCAฉบับภาษาไทย
จักริน ปิงคลาศัย พ.บ.,วว.จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น
บทคัดย่อ
...

Preview : 1516
  Comment : 0  Download : 93
Download เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
59. การทดสอบความเที่ยงตรง และความเชื่อมั่นของแบบประเมิน ความสามารถด้านความรู้ ความเข้าใจ (LOTCA) ฉบับภาษาไทย สำหรับผู้มีปัญหาสุขภาพจิตจากแอลกอฮอล์
ประเภทผลงาน : งานวิจัยพัฒนาเครื่องมือ   ผลผลิตที่ได้ : แบบประเมิน   ปีที่ตีพิมพ์ : 2554
ผู้จัดทำ : ขวัญฤทัย รัตนพรหม และคณะ (เมธิศา พงษ์ศักดิ์ศรี, พรเพ็ญ สิริสัตยะวงศ์, นฤมล พิณเมืองทอง)
วัตถุประสงค์ :
บทคัดย่อ
 
          ...

Preview : 1828
  Comment : 0  Download : 2792
Download เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
60. การรักษาด้วยไฟฟ้าตามการรับรู้ของผู้ป่วยจิตเวชและครอบครัว: โรงพยาบาลศรีธัญญา
ประเภทผลงาน : งานวิจัยเชิงสำรวจ   ผลผลิตที่ได้ :  ปีที่ตีพิมพ์ : 2551
ผู้จัดทำ : เยาวรัตน์ เพ็งปรีชา
วัตถุประสงค์ :
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการรับรู้เรื่องการรักษาด้วยไฟฟ้าของผู้ป่วยจิตเวชและครอบครัว ด้านความรู้  ความเข้าใจ   ความรู้สึกที่มีต่อ...

Preview : 5319
  Comment : 0  Download : 418
Download เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
ไม่พบข้อมูล
 

หน้าแรก << 1 2 3 4 5 6 7 8 >> หน้าสุดท้าย


อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า อยู่บนพื้นฐานของงานที่ www.klb.dmh.go.th
Copyright © 2010 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข