Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerContent on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 
 
 
 

ผู้ออนไลน์ขณะนี้ 
 
 ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 
5652111565211156521115652111565211156521115652111 

 
คลังความรู้หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต
คลังความรู้เฉพาะทางด้านสุขภาพจิต
สถิติ รายงาน วารสาร ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต
ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตและจิตเวช
คลังความรู้วงการพัฒนางานสุขภาพจิตและจิตเวช
คลังความรู้วงการศึกษาสุขภาพจิตและจิตเวช
คลังความรู้อื่นที่น่าสนใจ
เรื่องราวทรัพย์สินทางปัญญา (ลิขสิทธิ์)
การจัดการความรู้ (KM: Knowledge Management)
 
 
  TH   EN   MYA

 
หน้าหลัก ผลงานวิจัย  
 

ข้อมูลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย : ชื่อผู้วิจัย :
สังกัดหน่วยงาน : ประเภทงานวิจัย :

 

ค้นพบทั้งหมด 141 รายการ     มุมมองรายละเอียด    มุมมองตาราง
ลำดับ รายละเอียดผลงาน
21. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องทั้งทางชีวภาพและทางจิตสังคมในผู้ป่วยจิตเภทที่มีการรักษาแบบผู้ป่วยในซ้ำ: มุมมองของผู้ป่วย*
ประเภทผลงาน : งานวิจัยเชิงคุณภาพ   ผลผลิตที่ได้ : อื่นๆ   ปีที่ตีพิมพ์ : 2553
ผู้จัดทำ : กนกวรรณ บุญเสริม
วัตถุประสงค์ :
ผู้ป่วยจิตเภทมีการกลับมารักษาซ้ำแบบผู้ป่วยใน มีสถิติสูงขึ้น มีสาเหตุมาจากปัจจัยหลายด้าน เช่น ตัวผู้ป่วยเอง ครอบครัว สังคม สิ่งแวดล้อม รวมถึงสา...

Preview : 2327
  Comment : 1  Download : 588
Download เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
22. ประสิทธิผลของกลุ่มบำบัดการปรับความคิดและพฤติกรรม ที่มีต่อความคิดอัตโนมัติทางลบและภาวะซึมเศร้าของผู้ป่วยจิตเวช
ประเภทผลงาน : งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมองค์ความรู้   ผลผลิตที่ได้ : หนังสือ (ชุด/เล่ม: วิชาการ รายงาน)   ปีที่ตีพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1 /มิถุนายน 2554 /จำนวน 100 เล่ม
ผู้จัดทำ : วัชนี หัตถพนม และคณะ (ไพรวัลย์ ร่มซ้าย, มัลลิฑา พูนสวัสดิ์)
วัตถุประสงค์ :
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิผลของกลุ่มบำบัดการปรับความคิดและพฤติกรรมที่มีต่อความคิดอัตโนมัติทางลบและภาวะซึมเศร้าของผู้ป่วยจิตเวช
<...

Preview : 4233
  Comment : 0  Download : 1309
Download เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
23. การศึกษาผลการบำบัดรักษาผู้ป่วยหญิงที่มีปัญหาสุขภาพจิตจากสุรา
ประเภทผลงาน : งานวิจัยเชิงปริมาณ   ผลผลิตที่ได้ : หนังสือ (ชุด/เล่ม: วิชาการ รายงาน)   ปีที่ตีพิมพ์ : 2553
ผู้จัดทำ : อัญชลี เจริญกุล และคณะ (ณัฐรินีย์ นพสุวรรณ, ประหยัด ประภาพรม)
วัตถุประสงค์ :
บทคัดย่อ
 
          โรงพ&...

Preview : 2458
  Comment : 0  Download : 904
Download เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
24. ความเชื่อมั่นของการใช้แบบประเมิน CIWA-Ar ของบุคลากรพยาบาลในโรงพยาบาลสวนปรุง เชียงใหม่
ประเภทผลงาน : งานวิจัยพัฒนาเครื่องมือ   ผลผลิตที่ได้ : หนังสือ (ชุด/เล่ม: วิชาการ รายงาน)   ปีที่ตีพิมพ์ : 2553
ผู้จัดทำ : พรทิพย์ ธรรมวงค์ และคณะ (อัญชลี ดำรงไชย)
วัตถุประสงค์ :
บทคัดย่อ
 
ผู้ที่ติดสุราเมื่อหยุดหรือลดปริมาณการดื่มลงส่งผลให้เกิดอาการถอนพิษสุร...

Preview : 1967
  Comment : 0  Download : 2033
Download เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
25. ความตรงของแบบสอบถาม SNAP-IV ฉบับภาษาไทยในการวิจัยโรคสมาธิสั้น และโรคดื้อต่อต้าน สำหรับผู้ป่วยเด็กในเขตสาธารณสุขที่ 14
ประเภทผลงาน : งานวิจัยพัฒนาเครื่องมือ   ผลผลิตที่ได้ : หนังสือ (ชุด/เล่ม: วิชาการ รายงาน)   ปีที่ตีพิมพ์ : ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 เมษายน 2552 - กันยายน 2552
ผู้จัดทำ : ดุษฏี จึงศิรกุลวิทย์ และคณะ (สุวรรณี เรืองเดช)
วัตถุประสงค์ :
        วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาค่าความตรงของแบบสอบถาม SNAP-IV ฉบับภาษาไทย สำหรับผู้ป่วยเด็กในเขตสาธารณสุขที่ 14 ศึกษาิเชิงพรร...

Preview : 2418
  Comment : 0  Download : 191
Download เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
26. อาหารเสริมที่ช่วยลดภาวะเครียดในผู้ป่วยจิตเวช (เพศชาย) โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ จังหวัดนครราชสีมา
ประเภทผลงาน : งานวิจัยเชิงปริมาณ   ผลผลิตที่ได้ : หนังสือ (ชุด/เล่ม: วิชาการ รายงาน)   ปีที่ตีพิมพ์ : -
ผู้จัดทำ : พิทักษ์พล บุณยมาลิก และคณะ (จิรัฐติกาล ดวงสา, อุดมศักดิ์ มหาวีรวัฒน์, ณัฐจาพร พิชัยณรงค์, เขมิกา สมบัติโยธา, อลิษา เสียงล้ำ, หวานใจ โคแสงรักษา, สุดารัตน์ รำมะวุธ, รุ่งฤทัย บุญทศ, สุรีพร ประภาสะโนบล)
วัตถุประสงค์ :
       การศึกษากึ่งทดลองนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมปลาสวายเนื้อขาวในอาหาร สำหรับผู้ป่วยจิตเวช ระยะฟื้นฟู (เพศชาย) ที่...

Preview : 1962
  Comment : 0  Download : 337
Download เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
27. แบบประเมินความคิดเห็นทางสังคมสำหรับวัยรุ่น - ฉบับ 10 คำถาม
ประเภทผลงาน : งานวิจัยพัฒนาเครื่องมือ   ผลผลิตที่ได้ : หนังสือ (ชุด/เล่ม: วิชาการ รายงาน)   ปีที่ตีพิมพ์ : -
ผู้จัดทำ : พิทักษ์พล บุณยมาลิก และคณะ (สพัฒนา สุขสว่าง, ศิริลักษณ์ สว่างวงศ์สิน, ขวัญจิตต์ นรากรพิจิตร์, เชฏฐพล ชัยชนะฉิมพลี)
วัตถุประสงค์ :
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินระดับของทัศนคติต่อพฤติกรรมรุนแรงสำหรับวัยรุ่นในสถานศึกษาที่มีทัศนคติต่อความรุนแรง เพื่อให้การดูแลและช่วยเหลือต่อไป กลุ่มเป้...

Preview : 1149
  Comment : 0  Download : 197
Download เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
28. แบบประเมินผลพฤติกรรมรุนแรงสำหรับวัยรุ่น ฉบับ 14 คำถาม
ประเภทผลงาน : งานวิจัยพัฒนาเครื่องมือ   ผลผลิตที่ได้ : หนังสือ (ชุด/เล่ม: วิชาการ รายงาน)   ปีที่ตีพิมพ์ : -
ผู้จัดทำ : พิทักษ์พล บุณยมาลิก และคณะ (สุพัฒนา สุขสว่าง, ศิริลักษณ์ สว่างวงศ์สิน, ขวัญจิตต์ นรากรพิจิตร์, เชฏฐพล ชัยชนะฉิมพลี)
วัตถุประสงค์ :
การศึกษานี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลก่อนและหลังการส่งเสริม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาพฤติกรรมรุนแรงของวัยรุ่นในสถานศึกษา และเป็นเครื่องมือในการประเมินผล ประสิทธิ...

Preview : 1729
  Comment : 0  Download : 244
Download เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
29. แบบประเมินพฤติกรรมเสี่ยงสำหรับวัยรุ่น ฉบับ 12 คำถาม
ประเภทผลงาน : งานวิจัยพัฒนาเครื่องมือ   ผลผลิตที่ได้ : หนังสือ (ชุด/เล่ม: วิชาการ รายงาน)   ปีที่ตีพิมพ์ : -
ผู้จัดทำ : พิทักษ์พล บุณยมาลิก และคณะ (สุพัฒนา สุขสว่าง, ศิริลักษณ์ สว่างวงศ์สิน, ขวัญจิตต์ นรากรพิจิตร์, เชฏฐพล ชัยชนะฉิมพลี)
วัตถุประสงค์ :
การศึกษานี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินและคัดกรองกลุ่มเสี่ยงต่อพฤติกรรมรุนแรงสำหรับวัยรุ่นในสถานศึกษา และเพื่อติดตาม เฝ้าระวังในการส่งเสริม สนับสนุน ป้องกัน และแ...

Preview : 5843
  Comment : 0  Download : 351
Download เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
30. การศึกษาเปรียบเทียบปริมาตรเม็ดเลือดแดงอัดแน่น (Hematocrit) ด้วยวิธีElectrical Impedance โดยเครื่องตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติกับวิธี Microhematocritโดยเครื่องปั่น Hematocrit Centrifuge
ประเภทผลงาน : งานวิจัยพัฒนาเครื่องมือ   ผลผลิตที่ได้ :  ปีที่ตีพิมพ์ : 2553
ผู้จัดทำ : เปรมฤดี เดชอุปการ
วัตถุประสงค์ :
บทคัดย่อ
 
ชื่อเรื่องวิจัย        การศึกษาเปร...

Preview : 7013
  Comment : 1  Download : 187
Download เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
31. การประเมินผลโครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุรา เครือข่ายพื้นที่นำร่อง 5 จังหวัด(จังหวัดเชียงใหม่,จังหวัดเลย,จังหวัดนครราชสีมา,จังหวัดสิงห์บุรีและจังหวัดสุราษฎร์ธานี)
ประเภทผลงาน : งานวิจัยประเมินผล   ผลผลิตที่ได้ : หนังสือ (ชุด/เล่ม: วิชาการ รายงาน)   ปีที่ตีพิมพ์ : ปีที่ 11 ฉบับ ตุลาคม 2553 - กันยายน 2554
ผู้จัดทำ : ธงชัย วชิรพินพง, อุกฤษฎ์ พงศ์ศรีเพียร, กุศลิน กัณหา,สมจิตร พี่พิมาย
วัตถุประสงค์ :
วัตถุประสงค์ เพื่อประเมินประสิทธิผลของโครงการ ศึกษาปัจจัยที่เอื้อต่อประสิทธิผลของโครงการและศึกษาปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการ การประเิมินโครงการดำเนินการในช่วง...

Preview : 1074
  Comment : 0  Download : 186
Download เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
32. โปรแกรมการให้สุขภาพจิตศึกษาเพื่อความร่วมมือในการรักษาด้วยยาของผู้ป่วยจิตเภท
ประเภทผลงาน : งานวิจัยประเภทอื่น   ผลผลิตที่ได้ : หลักสูตร/โปรแกรมฝึกอบรม   ปีที่ตีพิมพ์ : 2555
ผู้จัดทำ : ณัฏฐพัชร สุนทโรวิทย์ และคณะ (เบ็ญจา นิ่มนวล, สุนันทา พลเดชาสวัสดิ์, กานต์พิชชา อธิพรหม, เยาวลักษณ์ ตั้งวงศ์, ประชุมพร ปิ่นคำ)
วัตถุประสงค์ :
วัตถุประสงค์  เพื่อประเมินผลโปรแกรมการให้สุขภาพจิตศึกษาเพื่อความร่วมมือในการรักษาด้วยยาของ
ผู้ป่วยจิตเภท 

Preview : 4675
  Comment : 1  Download : 1416
Download เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
33. โปรแกรมการให้สุขภาพจิตศึกษาเพื่อความร่วมมือในการรักษาด้วยยาของผู้ป่วยจิตเภท
ประเภทผลงาน : งานวิจัยประเภทอื่น   ผลผลิตที่ได้ : หลักสูตร/โปรแกรมฝึกอบรม   ปีที่ตีพิมพ์ : 2555
ผู้จัดทำ : ณัฏฐพัชร สุนทโรวิทย์ และคณะ (เบ็ญจา นิ่มนวล, สุนันทา พลเดชาสวัสดิ์, กานต์พิชชา อธิพรหม, เยาวลักษณ์ ตั้งวงศ์, ประชุมพร ปิ่นคำ)
วัตถุประสงค์ :
วัตถุประสงค์  เพื่อประเมินผลโปรแกรมการให้สุขภาพจิตศึกษาเพื่อความร่วมมือในการรักษาด้วยยาของ
ผู้ป่วยจิตเภท 

Preview : 1484
  Comment : 0  Download : 546
Download เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
34. ผลการบำบัดทางพฤติกรรมความคิด (CBT) ต่อการลดอาการ PTSD ของสตรีผู้สูญเสียสามีจากสถานการณ์ความไม่สงบในอำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
ประเภทผลงาน : งานวิจัยประเมินผล   ผลผลิตที่ได้ : ไฟล์ e-book (PDF) Presentation (PowerPoint)   ปีที่ตีพิมพ์ : 2553
ผู้จัดทำ : ดารา การะเกษร
วัตถุประสงค์ :
 
การวิจัยนี้  มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลของการบำบัดความคิดและพฤติกรรม (Cognitive Behavior Therapy : CBT) ต่อการลดอาการเครียดหลังเกิดเหตุก...

Preview : 2479
  Comment : 0  Download : 358
Download เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
35. ผลของชุดกิจกรรมเคลื่อนไหวประกอบเพลง ที่มีต่อทักษะการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ของเด็กดาวน์ซินโดรมในสถาบันราชานุกูล
ประเภทผลงาน : งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมองค์ความรู้   ผลผลิตที่ได้ : ชุดเสริมพัฒนาการ   ปีที่ตีพิมพ์ : 2553
ผู้จัดทำ : สาริกา แก้วน้ำ และคณะ (สุพรทิพย์ ภุมมา,ประทีป สุทัศน์,รังสิมา อุดมกิจ)
วัตถุประสงค์ :
เด็กดาวน์ซินโดรมมีพัฒนาการทางด้านร่างกายล่าช้ากว่าเด็กปกติในวัยเดียวกัน โดยเฉพาะทักษะการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ เช่น กล้ามเนื้อแขน ขาไม่...

Preview : 5592
  Comment : 0  Download : 149
Download เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
36. ผลของโปรแกรมราชา 2010 ที่มีต่อการไหลของนํ้าลายของเด็กที่มีความบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญาในหอผู้ป่วยเด็กเล็ก 1และหอผู้ป่วยเด็กเล็ก 2 ในสถาบันราชานุกูล
ประเภทผลงาน : งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมองค์ความรู้   ผลผลิตที่ได้ : หลักสูตร/โปรแกรมฝึกอบรม   ปีที่ตีพิมพ์ : 2553
ผู้จัดทำ : นิรมัย คุ้มรักษา และคณะ (วาธิษา โนภิระ, หทัยกาญจน์ เกี้ยวสันเทียะ)
วัตถุประสงค์ :
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อเปรียบเทียบระดับความรุนแรงของนํ้าลายในเด็กที่มีความบกพร่องด้านพัฒนาการและสติปัญญาใน...

Preview : 1272
  Comment : 0  Download : 54
Download เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
37. ผลของโปรแกรมการให้สุขศึกษาที่มีต่อความรู้และทักษะของผู้ดูแลเด็กป่วยด้วยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน
ประเภทผลงาน : งานวิจัยประเมินผล   ผลผลิตที่ได้ : หลักสูตร/โปรแกรมฝึกอบรม   ปีที่ตีพิมพ์ : 2553
ผู้จัดทำ : อาจรีย์ แดงโสภณ และคณะ (วิยะดา เมภัสสกุล,มาเรียม เกาะประเสริฐ,อัญชรส ทองเพ็ชร)
วัตถุประสงค์ :
          การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลความรู้และทักษะของผู้ดูแลก่อนรับการอบรมกับหลังรับการอบรมโปรแกรมสุขศึกษาในการด...

Preview : 1129
  Comment : 0  Download : 81
Download เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
38. ผลของโปรแกรม A2M ที่มีต่อพฤติกรรมก้าวร้าวทางกาย และการมีปฏิสัมพันธ์ของผู้บกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญากับผู้ปกครอง
ประเภทผลงาน : งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมองค์ความรู้   ผลผลิตที่ได้ : หลักสูตร/โปรแกรมฝึกอบรม   ปีที่ตีพิมพ์ : 2553
ผู้จัดทำ : จารุวรรณ ประดา และคณะ (ณิราวรรณ กุลวงศ์,ปรารถนา พรมวัง,เบญจวรรณ ภูชัน)
วัตถุประสงค์ :
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1.)เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมก้าวร้าวทางกายของผู้บกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญาระหว่างก่อนกับ...

Preview : 1525
  Comment : 0  Download : 91
Download เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
39. ผลของโปรแกรมดนตรีและศิลปะบำบัดที่มีต่อพฤติกรรมก้าวร้าวของเด็กบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญาระดับรุนแรง เพศหญิง สถาบันราชานุกูล
ประเภทผลงาน : งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมองค์ความรู้   ผลผลิตที่ได้ : อื่นๆ   ปีที่ตีพิมพ์ : 2553
ผู้จัดทำ : ฐสรรพร เติมทอง และคณะ (นิลชร เย็นยาซัน,นันท์วิภา วนธารกุล,จิรภัทร เปลื้องนุช)
วัตถุประสงค์ :
     หอผู้ป่วยหญิงเป็นหน่วยให้บริการด้านส่งเสริมพัฒนาการและฟื้นฟูทักษะของเด็กบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา ระดับรุนแรง...

Preview : 3427
  Comment : 1  Download : 288
Download เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
40. ผลการใช้โปรแกรม ARS ต่อความพร้อมในการเข้าสู่ระบบการศึกษาของเด็กออทิสติกปฐมวัย สถาบันราชานุกูล
ประเภทผลงาน : งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมองค์ความรู้   ผลผลิตที่ได้ : หลักสูตร/โปรแกรมฝึกอบรม   ปีที่ตีพิมพ์ : 2553
ผู้จัดทำ : พนิดา รัตนไพโรจน์ และคณะ (ทิพวัน ค่ายสงคราม,อุดมลักษณ์ หารท่าค้อ)
วัตถุประสงค์ :
     การศึกษาวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ เปรียบเทียบความพร้อมในการเข้าสู่ระบบการศึกษาของเด็กออทิสติกปฐมวัย สถาบันราชานุกูล ...

Preview : 1278
  Comment : 0  Download : 50
Download เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
ไม่พบข้อมูล
 

หน้าแรก << 1 2 3 4 5 6 7 8 >> หน้าสุดท้าย


อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า อยู่บนพื้นฐานของงานที่ www.klb.dmh.go.th
Copyright © 2010 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข