Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerContent on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 
 
 
 

ผู้ออนไลน์ขณะนี้ 
 
 ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 
5734256573425657342565734256573425657342565734256 

 
คลังความรู้หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต
คลังความรู้เฉพาะทางด้านสุขภาพจิต
สถิติ รายงาน วารสาร ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต
ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตและจิตเวช
คลังความรู้วงการพัฒนางานสุขภาพจิตและจิตเวช
คลังความรู้วงการศึกษาสุขภาพจิตและจิตเวช
คลังความรู้อื่นที่น่าสนใจ
เรื่องราวทรัพย์สินทางปัญญา (ลิขสิทธิ์)
การจัดการความรู้ (KM: Knowledge Management)
 
 
  TH   EN   MYA

 
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์  
 
การประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ
คลังความรู้ทางวิชาการด้านสุขภาพจิตและจิตเวช ขอประชาสัมพันธ์ติดตามการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 17 และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ครั้งที่ 15 เรื่อง สุขใจวัยทำงาน Mental Health in the Workplace วันที่ 1 - 3 ส.ค. 2561
คลังความรู้ทางวิชาการด้านสุขภาพจิตและจิตเวช ขอประชาสัมพันธ์ติดตามการประชุมวิชาการที่เว็บไซต์ IMHC : International Mental Health Conference 
http://aimhc.net/index.php 
และขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอ เชิญชวนเข้าร่วมประชุม และขอฝากประชาสัมพันธ์ต่อ แก่เพื่อนสมาชิกผู้สนใจความรู้สุขภาพจิต เข้าร่วมประชุมในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 17 และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ครั้งที่ 15 ประจำปี 2561 เรื่อง สุขใจวัยทำงาน Mental Health in the Workplace วันที่ 1 - 3 สิงหาคม 2561 (ยืนยันแล้ว) ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
http://aimhc.net/index.php และ http://www.dmh.go.th/
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ : 20/03/2561
เอกสารแนบ : -

อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า อยู่บนพื้นฐานของงานที่ www.klb.dmh.go.th
Copyright © 2010 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข