Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerContent on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 
 
 
 

ผู้ออนไลน์ขณะนี้ 
 
 ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 
5696394569639456963945696394569639456963945696394 

 
คลังความรู้หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต
คลังความรู้เฉพาะทางด้านสุขภาพจิต
สถิติ รายงาน วารสาร ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต
ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตและจิตเวช
คลังความรู้วงการพัฒนางานสุขภาพจิตและจิตเวช
คลังความรู้วงการศึกษาสุขภาพจิตและจิตเวช
คลังความรู้อื่นที่น่าสนใจ
เรื่องราวทรัพย์สินทางปัญญา (ลิขสิทธิ์)
การจัดการความรู้ (KM: Knowledge Management)
 
 
  TH   EN   MYA

 
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์  
 
เมื่อถึงสงกรานต์คือวันครอบครัว
เมื่อถึงวันหยุดสงกรานต์ที่หยุดต่อเนื่องหลายวัน ทำให้ผู้คนต่างมีแผนการเดินทางกลับบ้านสู่ภูมิลำเนาและส่วนหนึ่งท่องเที่ยวเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนาน แต่ต้องไม่ลืมหลักในการปฏิบัติในชีวิตประจำวันที่ง่าย ๆ สำหรับครอบครัว คือ ใช้หลัก 5 อ.
            เมื่อถึงวันสงกรานต์ เป็นเวลาที่ทุกคนจะยิ้มแย้มแจ่มใส จิตใจเบิกบานเพื่อร่วมกันทำกิจกรรมที่มีความหมาย งดงาม และเต็มไปด้วยบรรยากาศของความกตัญญู ดังต่อไปนี้
          - การทำบุญ สมาชิกในครอบครัวได้ร่วมกันตักบาตรตอนเช้า หรือนำอาหารไปถวายพระที่วัด
          - การทำบุญอัฐิ เป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว
          - การสรงนำพระ สามารถทำได้ 2 แบบ คือ การสรงนำพระภิกษุสามเณรและการสรงนำพระพุทธรูป
          - การก่อเจดีย์ทราย สามารถทำในวันใดวันหนึ่งระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน โดยการขนทรายมาก่อเป็นเจดีย์ขนาดต่าง ๆ ในบริเวณวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้วัดได้ใช้ประโยชน์ในการก่อสร้างหรือถมพื้นที่ต่อไป ถือเป็นการทำบุญอีกลักษณะหนึ่งที่ได้บุญและความสนุกสนาน
          - การปล่อยนก-ปล่อยปลา เป็นการทำบุญทำทานอีกรูปแบบหนึ่ง โดยเฉพาะการปล่อยนก ปล่อยปลาที่ติดกับดัก บ่วง ให้ไปสู่อิสระ
          - การรดนำดำหัวผู้ใหญ่หรือการรดนำขอพร เป็นการแสดงความเคารพต่อผู้ใหญ่ของครอบครัวหรือผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ
          - การเล่นรดนำ หลังจากเสร็จพิธีการต่าง ๆ แล้ว เป็นการเล่นรดนำเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างญาติมิตร โดยการใช้นำสะอาดผสมนำอบหรือนำหอม หรือจะใช้นำอบก็ได้ รดกันเบา ๆ ด้วยความสุภาพ
          - การเล่นรื่นเริงต่าง ๆ สุดแล้วแต่ความนิยมของท้องถิ่นนั้น ๆ
          จะเห็นได้ว่าสงกรานต์เป็นประเพณีที่งดงาม อ่อนโยนและให้ความสำคัญในการเคารพซึ่งกันและกัน เมื่อถึงวันสงกรานต์ ขอให้ทุกคนถือปฎิบัติประเพณีสงกรานต์ที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน เพื่อคงไว้ซึ่งความหมายและคุณค่าต่อผู้ปฎิบัติ ชุมชและสังคมสืบไป (ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.panyathai.or.th
 
          13 เมษายน ของทุกปีเป็นวันสงกรานต์ คนไทยได้ยึดถือประเพณีอันดีงามสืบต่อกันมาแต่ โบราณกาล ถัดมาอีก 1 วันคือวันที่ 14 เมษายน ของทุกปีเป็น “วันครอบครัว” เพื่อมุ่งหวังจะให้มีการฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีแต่ดั้งเดิม
          ครอบครัว คือ สถาบันมูลฐานของมนุษย์ชาติ เป็นหน่วยขนาดเล็กที่สุดของสังคม เป็นผู้สร้างและกำหนดสถานภาพ สิทธิ หน้าที่ของบุคคลอันพึงปฏิบัติต่อกันในสังคม เป็น สถาบันแห่งแรกในการถ่ายทอดวัฒนธรรมและพัฒนา ผู้ร่วมครัวเรือน คือ สามี ภรรยา และบุตร การที่ทางราชการกำหนดวันครอบครัวขึ้นมานั้น เนื่องจากต้องการให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของครอบครัวให้มากขึ้น เพราะการที่วิถีชีวิตของคนในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงไป ย่อมทำให้ครอบครัวมีความขัดแย้ง และห่างเหินกันมากขึ้น ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาสังคมตามมาทีหลังได้
          หลักในการปฏิบัติในชีวิตประจำวันที่ง่าย ๆ สำหรับครอบครัว คือ ใช้หลัก 5 อ.
1. อ. อภัย เมื่อฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดทำผิดพลาดไปบ้างให้นึกถึงคำว่าอภัยเสมอ และจะไม่นำเอาสิ่งที่ผิดพลาดนั้นมาพูดซ้ำเติมอีก
2. อ. เอื้อเฟื้อ สมาชิกทุกคนในครอบครัว ต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่าคิดว่าไม่ใช่เรื่องของฉันไม่ใช่หน้าที่ของ ฉัน ฉันไม่เกี่ยวเช่น คุณพ่อซักผ้า แม่ถูบ้าน ลูกล้างจาน อย่าคิดว่าเป็นงานของใครคนใดคนหนึ่ง
3. อ. อารมณ์ขัน ฝึกให้มีอารมณ์ขันเสียบ้าง มีการกระเซ้าเย้าแหย่กันบ้างในบางโอกาสอาจเป็นทั้งพ่อทั้งแม่ เพื่อนและพี่สำหรับลูกก็ได้
4. อ. อดทน อดกลั้น อดออม ชีวิตครอบครัวที่จะต้องมี 3 อ นี้ด้วย อดทนต่อความยากลำบากต่าง ๆ ในครอบครัวอดกลั้นต่อสิ่งที่มากระทบจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือกิเลสที่มา กระตุ้นเราให้หลุ่มหลง และให้รู้จักอดออมเงินทองที่หามาได้แบ่งไว้ใช้เป็นสัดส่วน ส่วนที่หนึ่ง ใช้จ่ายในครอบครัวส่วนที่สองสำหรับการศึกษาของบุตร สวนที่สามสำหรับค่ารักษาพยาบาลเมื่อยามเจ็บไข้ ส่วนที่สี่บริจาคทานทำบุญสร้างกุศลไว้เป็นเสบียง เมื่อยามจะจากโลก นี้ไป แล้วอีกส่วนหนึ่ง เก็บออมไว้ใช้เมื่อยามแก่เฒ่า
5. อ. อบอุ่น เมื่อเราปฏิบัติได้ 4 อ. ข้างต้นแล้ว อ.ที่ 5 ก็จะตามมาอย่างแน่นอน คือ อบอุ่น เมื่อสมาชิก ทุกคนรู้หน้าที่และบทบาทของตัวเองแล้ว ชีวิตครอบครัวก็คงหนีไม่พ้นคำว่า “สุขภาพจิตเริ่มต้นที่บ้าน” ดังคำขวัญที่ว่าไว้อย่างแน่นอน
 
          กรมสุขภาพจิตได้จัดทำ คู่มือการให้ความรู้สุขภาพจิตครอบครัวทางระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ 1667 เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้สุขภาพจิตครอบครัวผ่านทางระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ 1667 สำหรับให้บริการประชาชนทั่วไป และให้ความรู้ความเข้าใจในการช่วยเหลือผู้มีปัญหาสุขภาพจิตครอบครัวและมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาด้วยตนเองต่อไป
          สถานการณ์ครอบครัวไทยเปลี่ยนแปลงจากครอบครัวขยาย ซึ่งมีสมาชิกในครอบครัวจำนวนมาก มีปู่ ย่า ตา ยาย เป็นผู้ดูแลลูกหลาน ได้กลายเป็นครอบครัวเดี่ยวที่มีเพียงคู่สมรส ซึ่งส่วนมากเป็นคู่สมรสสูงวัยหรือเป็นครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวที่มีเพียงพ่อกับลูก หรือแม่กับลูกตามลำพังในหลายปีที่ผ่านมาจากข้อมูลการจดทะเบียนสมรสและการหย่าร้างพบว่า การหย่าร้างมีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งสะท้อนถึงความไม่มั่นคงของครอบครัวไทย ส่งผลให้มีผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนและปัญหาความรุนแรงในสังคมตามมา
          สำนักพัฒนาสุขภาพจิต จึงได้พัฒนาคู่มือการให้ความรู้สุขภาพจิตครอบครัวทางระบบื โทรศัพท์อัตโนมัติ 1667 ขึ้น ประกอบด้วยหัวข้อดังนี้
- แนวทางการอยู่กับคู่สมรสที่มีปัญหาทางสุขภาพจิต
- กลวิธี...ลดความขัดแย้งในครอบครัว
- การอยู่กับคู่สมรสที่มีความผิดปกติทางเพศ
- คู่สมรสกับปัญหาโรคซึมเศร้าอยากฆ่าตัวตาย
- เทคนิคการง้อคู่สมรส
- จะหย่าดีหรือไม่หย่าดี
- เมื่อคู่ครองไม่ยอมหย่า
- แยกกันอยู่ก่อนหย่า
- ข้อตกลงก่อนหย่า
- จะอยู่อย่างไร...เมื่อไม่มีเธอ
- การดูแลลูกหลังการหย่าร้าง
- เมื่ออีกฝ่ายผิดสัญญา
- คุณพร้อมที่จะเลือกคู่ครองครั้งใหม่หรือยัง
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ : 04/04/2560
เอกสารแนบ : -

อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า อยู่บนพื้นฐานของงานที่ www.klb.dmh.go.th
Copyright © 2010 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข