Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerContent on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 
 
 
 

ผู้ออนไลน์ขณะนี้ 
 
 ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 
5696402569640256964025696402569640256964025696402 

 
คลังความรู้หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต
คลังความรู้เฉพาะทางด้านสุขภาพจิต
สถิติ รายงาน วารสาร ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต
ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตและจิตเวช
คลังความรู้วงการพัฒนางานสุขภาพจิตและจิตเวช
คลังความรู้วงการศึกษาสุขภาพจิตและจิตเวช
คลังความรู้อื่นที่น่าสนใจ
เรื่องราวทรัพย์สินทางปัญญา (ลิขสิทธิ์)
การจัดการความรู้ (KM: Knowledge Management)
 
 
  TH   EN   MYA

 
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์  
 
อาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ
วันที่ 20 มีนาคม ของทุกปีเป็นวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ บุคลากรที่ทำหน้าที่ แก้ข่าวร้าย กระจายข่าวดี ชี้บริการ ประสานงานสาธารณสุข บำบัดทุกข์ประชาชน ทำตนเป็นตัวอย่างที่ดี
                    อาสาสมัครสาธารณสุข หมายถึง บุคคลที่สมัครใจ เสียสละ ทำงานเพื่อสังคมโดยรวมในด้านการพัฒนาคุณภาพตามแนวนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข มีชื่อย่อว่า อสม. จำแนกเป็น 4 ประเภท ได้แก่
               1.อาสาสมัครสาธารณสุขในพื้นที่ภูมิภาค  หมายถึงอาสาสมัครสาธารณสุขปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่ส่วนภูมิภาคทั้งในเขตชนบทและเขตเมืองรวมถึงเมืองพัทยา เรียกว่า อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)
                2.อาสาสมัครสาธารณสุขในเขตกรุงเทพมหานนคร หมายถึง อาสาสมัครสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เรียกว่าอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร
                3.อาสาสมัครสาธารณสุขของหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆที่ผ่านการอบรมตามแนวทางของกระทรวงสาธาณสุข เช่น อาสาสมัครสาธารสุขการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(อสม.กฟผ.) และอาสาสมัครสาธารณสุขขนส่งมวลชน(อสม.ขสมก.)
                  4.อาสาสมัครสาธารณสุขกิตติมศักดิ์ หมายถึง บุคคลทีทำคุณประโยชน์
สนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุข
               วัตถุประสงค์ในการดำเนินงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ได้แก่
              1.เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพกันเองด้วยวิธีที่ง่าย ประหยัดและทั่วถึง         
               2.เพื่อช่วยบรรเทาภาวะขาดแคลนบุคลากรทางด้านสาธารณสุขในชนบท              
               3.เพื่อแก้ไขปัญหารักษาพยาบาลหรือดูแลรักษาสุขภาพที่ไม่ถูกต้องของประชาชน
             ปัจจุบันมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) รวมประมาณ 1 ล้านคนกระจายอยู่ทั่วประเทศทั้งในเขตเมืองและเขตชนบท เพื่อทำหน้าที่ในการถ่ายทอดความรู้ กระตุ้นเตือน และส่งเสริมชักชวนใหพี่น้องประชาชนดูแลสุขภาพทั้งทางกายและจิตใจ ทำให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
             เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน ทุกวันที่ 20 มีนาคมของทุกปี กระทรวงสาธารณสุข จึงจัดงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ โดยมีการมอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณแก่อสม.ที่มีผลงานดีเด่น.
 
ขอขอบคุณข้อมูลจาก :
--ข่าวไทยรัฐออนไลน์ 
 -คลังปัญญาไทย
- สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ : 13/03/2560
เอกสารแนบ : -

อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า อยู่บนพื้นฐานของงานที่ www.klb.dmh.go.th
Copyright © 2010 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข