คลังความรู้ทางวิชาการด้านสุขภาพจิตและจิตเวช กรมสุขภาพจิต

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerContent on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 
 
 
 

ผู้ออนไลน์ขณะนี้ 
3535 
 ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 
5319948531994853199485319948531994853199485319948 

 
คลังความรู้หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต
คลังความรู้เฉพาะทางด้านสุขภาพจิต
สถิติ รายงาน วารสาร ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต
ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตและจิตเวช
คลังความรู้วงการพัฒนางานสุขภาพจิตและจิตเวช
คลังความรู้วงการศึกษาสุขภาพจิตและจิตเวช
คลังความรู้อื่นที่น่าสนใจ
เรื่องราวทรัพย์สินทางปัญญา (ลิขสิทธิ์)
การจัดการความรู้ (KM: Knowledge Management)
 
 
  TH   EN   MYA

 
หน้าหลัก บทความ  

ข้อมูลบทความ

ชื่อบทความ : ชื่อผู้เขียน :
สังกัดหน่วยงาน : ประเภทบทความ :

 

ค้นพบทั้งหมด 241 รายการ     มุมมองรายละเอียด    มุมมองตาราง
ลำดับ รายละเอียดผลงาน
161. หัวใจ...วัยโจ๋
ประเภทผลงาน : บทความทั่วไป   ประเภทบทความย่อย : อื่นๆ   ปีที่ตีพิมพ์ : 2554
ผู้จัดทำ : ชาดา ประจง
วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้พ่อแม่ผู้ปกครองเข้าใจในพฤติกรรมและมีแนวทางในการดูแลลูกในวัยรุ่น


Preview : 797
  Comment : 0  Download : 47
Download เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
162. อยู่กับคนเศร้าอย่างเป็นสุข
ประเภทผลงาน : บทความทั่วไป   ประเภทบทความย่อย : เรื่องเล่าเร้าพลัง   ปีที่ตีพิมพ์ : 2554
ผู้จัดทำ : ธีราภา ธานี
วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้ผู้อ่านได้ประเมิน ใฝ่ให้ความรู้ และทำตามข้อปฏิบัติสำหรับญาติ อันจะช่วยให้อยู่ร่วมกับผู้ป่วยโรคซึมเศร้าได้ และมีกำลังใจบำบัดรักษาอย...

Preview : 962
  Comment : 0  Download : 62
Download เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
163. เจตคติที่มีผลต่อการให้การช่วยเหลือด้านจิตใจในสถานการณ์วิกฤต
ประเภทผลงาน : บทความวิชาการ   ประเภทบทความย่อย : บทความที่มีการอ้างอิง   ปีที่ตีพิมพ์ : 2550
ผู้จัดทำ : เสาวลักษณ์ สุวรรณไมตรี และคณะ (อุษา ลิ่มซิ้ว, ชาดา ประจง)
วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้มีเกิดทักษะและเจตคติเกี่ยวกับการปรึกษา รู้ปัจจัยทางจิตสังคมของผู้ให้การช่วยเหลือ ปัจจัยทางจิตสังคมของผู้ได้รับการช่วยเหลือ คุณสมบัติขอ...

Preview : 957
  Comment : 0  Download : 456
[ชื่อไฟล์ : AF-t1308108773.pdf] [ขนาด : 97.24 KB]
164. การดูแลจิตใจตนเอง
ประเภทผลงาน : บทความวิชาการ   ประเภทบทความย่อย : บทความที่มีการอ้างอิง   ปีที่ตีพิมพ์ : 2550
ผู้จัดทำ : เสาวลักษณ์ สุวรรณไมตรี และคณะ (อุษา ลิ่มซิ้ว, ชาดา ประจง)
วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการดูแลตนเองของผู้ช่วยเหลือ
ทราบวิธีการจัดการความเครียดเนื่องจากงาน ความเครียดส่วนบุคคล เครียดจากการช่ว&...

Preview : 1806
  Comment : 1  Download : 974
[ชื่อไฟล์ : AF-t1308107026.pdf] [ขนาด : 166.02 KB]
165. คนไทยทำอย่างไร???... เมื่อเครียด
ประเภทผลงาน : บทความทั่วไป   ประเภทบทความย่อย : บทความประชาสัมพันธ์   ปีที่ตีพิมพ์ : 2554
ผู้จัดทำ : ดวงกมล ลืมจันทร์
วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้ผู้อ่านรับรู้ถึงวิธีการจัดการกับความเครียดที่คนไทยเลือกใช้ทั้งรูปแบบเชิงบวก และเชิงลบ


Preview : 1448
  Comment : 0  Download : 809
[ชื่อไฟล์ : AF-t1308106566.doc] [ขนาด : 33.50 KB]
166. การเยี่ยมบ้าน
ประเภทผลงาน : บทความวิชาการ   ประเภทบทความย่อย : บทความที่มีการอ้างอิง   ปีที่ตีพิมพ์ : 2550
ผู้จัดทำ : เสาวลักษณ์ สุวรรณไมตรี และคณะ (อุษา ลิ่มซิ้ว, ชาดา ประจง)
วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจการเยี่ยมบ้าน  ผังกระบวนการเยี่ยมบ้าน แนวทางปฏิบัติในการเยี่ยมบ้าน ขั้นตอนการเยี่ยมบ้าน สิ่ง...

Preview : 2556
  Comment : 0  Download : 164
Download เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
167. พัฒนาจิตเตรียมรับภัยพิบัติ
ประเภทผลงาน : บทความทั่วไป   ประเภทบทความย่อย : บทความประชาสัมพันธ์   ปีที่ตีพิมพ์ : 2554
ผู้จัดทำ : ขนิษฐา สนเท่ห์
วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้ผู้อ่านพัฒนาจิตใจ ปฏิบัติตัว เจริญภาวนา ฝึกฝนอบรมจิตใจ ด้วยสติปัญญาของตนเอง ช่วยให้สามารถเอาตัวรอดได้ ไม่คิดสั้น แม้จะประสบภาวะวิกฤติใ...

Preview : 1046
  Comment : 0  Download : 486
[ชื่อไฟล์ : AF-t1308105389.doc] [ขนาด : 34.00 KB]
168. กลุ่มบำบัด
ประเภทผลงาน : บทความวิชาการ   ประเภทบทความย่อย : บทความที่มีการอ้างอิง   ปีที่ตีพิมพ์ : 2550
ผู้จัดทำ : เสาวลักษณ์ สุวรรณไมตรี และคณะ (อุษา ลิ่มซิ้ว, ชาดา ประจง)
วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจกลุ่มบำบัด ประโยชน์ ชนิดกลุ่มบำบัด กลุ่มประคับประคอง   กลุ่มเรียนรู้  กลุ่มช่วยเหลือตนเอง  การสนทนากลุ่ม&nb...

Preview : 4144
  Comment : 0  Download : 524
Download เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
169. ผลการบำบัดเพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจต่อพฤติกรรมการดื่มสุราของผู้ที่เป็นโรคจิตจากสุรา
ประเภทผลงาน : บทความวิจัย   ประเภทบทความย่อย : บทความที่รอการตีพิมพ์   ปีที่ตีพิมพ์ : 2554
ผู้จัดทำ : สวัสดิ์ เที่ยงธรรม
วัตถุประสงค์ :
เพื่อศึกษาผลของการบำบัดเพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจต่อพฤติกรรมการดื่มสุราของผู้ที่เป็นโรคจิตจากสุรา


Preview : 1831
  Comment : 0  Download : 108
Download เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
170. การสร้างเสริมความหยุ่นตัวเพื่อรองรับวิกฤตสุขภาพจิต(Resilience)
ประเภทผลงาน : บทความวิชาการ   ประเภทบทความย่อย : บทความที่มีการอ้างอิง   ปีที่ตีพิมพ์ : 2550
ผู้จัดทำ : เยาวนาฏ ผลิตนนท์เกียรติ และคณะ (เสาวลักษณ์ สุวรรณไมตรี, อุษา ลิ่มซิ้ว, ชาดา ประจง)
วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้มีความรู้เรื่องความหยุ่นตัว ทราบลักษณะของคนที่มีความหยุ่นตัว
มีวิธีเสริมสร้างความหยุ่นตัว
รู้แนวทางการปรับตัวเมื่อเผ...

Preview : 2727
  Comment : 0  Download : 837
[ชื่อไฟล์ : AF-t1308103474.pdf] [ขนาด : 98.14 KB]
171. กระบวนการให้การปรึกษา
ประเภทผลงาน : บทความวิชาการ   ประเภทบทความย่อย : บทความที่มีการอ้างอิง   ปีที่ตีพิมพ์ : 2550
ผู้จัดทำ : อรวรรณ ดวงจันทร์ และคณะ (ธนเนตร ฉันทลักษณ์วงศ์)
วัตถุประสงค์ :
เพ์่อให้รู้ถึงกระบวนการให้การปรึกษา


Preview : 1563
  Comment : 0  Download : 137
Download เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
172. บาดแผลทางจิตใจและการปรับสมดุล
ประเภทผลงาน : บทความวิชาการ   ประเภทบทความย่อย : บทความที่มีการอ้างอิง   ปีที่ตีพิมพ์ : 2550
ผู้จัดทำ : เสาวลักษณ์ สุวรรณไมตรี และคณะ (อุษา ลิ่มซิ้ว, ชาดา ประจง)
วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้ผู้อ่านมีความรู้เรื่องบาดแผลทางจิตใจ  รวมถึงปัจจัย ความรู้เรื่อง PTSD  ให้มีทักษะที่จำเป็นในการจัดการกับอารมณ์ต่า...

Preview : 1388
  Comment : 0  Download : 125
Download เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
173. การประเมินสภาวะสุขภาพจิต
ประเภทผลงาน : บทความวิชาการ   ประเภทบทความย่อย : บทความที่มีการอ้างอิง   ปีที่ตีพิมพ์ : 2550
ผู้จัดทำ : เสาวลักษณ์ สุวรรณไมตรี และคณะ (อุษา ลิ่มซิ้ว, ชาดา ประจง)
วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้ผู้อ่านมีความรู้ความเข้าใจอาการที่ควรเฝ้าระวังของกลุ่มเสี่ยง เครื่องมือสำรวจสภาวะสุขภาพจิต (GHQ12 Plus-R) การแปลผล&nbs...

Preview : 4067
  Comment : 0  Download : 831
[ชื่อไฟล์ : AF-t1308031353.pdf] [ขนาด : 129.87 KB]
174. การปฐมพยาบาลทางจิตใจ
ประเภทผลงาน : บทความวิชาการ   ประเภทบทความย่อย : บทความที่มีการอ้างอิง   ปีที่ตีพิมพ์ : 2550
ผู้จัดทำ : เสาวลักษณ์ สุวรรณไมตรี และคณะ (อุษา ลิ่มซิ้ว, ชาดา ประจง)
วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้ผู้อ่านรู้การช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ  การปฐมพยาบาล คุณลักษณะของผู้ปฐมพยาบาล เด็ก สูงอายุ ผู้พิการ การเตรีมตั...

Preview : 1160
  Comment : 0  Download : 618
[ชื่อไฟล์ : AF-t1308025656.pdf] [ขนาด : 261.37 KB]
175. การช่วยเหลือในภาวะวิกฤต
ประเภทผลงาน : บทความวิชาการ   ประเภทบทความย่อย : บทความที่มีการอ้างอิง   ปีที่ตีพิมพ์ : 2550
ผู้จัดทำ : เสาวลักษณ์ สุวรรณไมตรี และคณะ (อุษา ลิ่มซิ้ว, ชาดา ประจง)
วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจระยะของภาวะวิกฤต และหลักการช่วยเหลือในภาวะวิกฤต


Preview : 2129
  Comment : 0  Download : 796
[ชื่อไฟล์ : AF-t1308024490.pdf] [ขนาด : 217.92 KB]
176. ผลด้านจิตใจของผู้ได้รับผลกระทบในสถานการณ์วิกฤต
ประเภทผลงาน : บทความวิชาการ   ประเภทบทความย่อย : บทความที่มีการอ้างอิง   ปีที่ตีพิมพ์ : 2550
ผู้จัดทำ : เสาวลักษณ์ สุวรรณไมตรี และคณะ (อุษา ลิ่มซิ้ว, ชาดา ประจง)
วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้รู้ผลด้านจิตใจของผู้ได้รับผลกระทบในสถานการณ์วิกฤต ปฏิกิริยาด้านจิตใจผู้ได้รับผลกระทบในสถานการณ์วิกฤต จะรู้ได้อย่างไรว่าเด็กและวัยรุ่นมีบาดแผลทางจิ...

Preview : 1192
  Comment : 0  Download : 466
[ชื่อไฟล์ : RF-t1308021597.pdf] [ขนาด : 172.08 KB]
177. ความเครียดกับไมเกรน
ประเภทผลงาน : บทความทั่วไป   ประเภทบทความย่อย : บทความประชาสัมพันธ์   ปีที่ตีพิมพ์ : 2554
ผู้จัดทำ : สิริกุล จุลคีรี
วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้ผู้อ่านได้รู้ผลของความเครียด โรคทางกายที่เกิดจากความเครียด ไมเกรนมีอาการอย่างไร รู้การรักษาไมเกรนที่...

Preview : 1745
  Comment : 2  Download : 1275
[ชื่อไฟล์ : RF-t1315378079.pdf] [ขนาด : 40.82 KB]
178. การดำเนินโรคจิตเวช
ประเภทผลงาน : บทความทั่วไป   ประเภทบทความย่อย : บทความประชาสัมพันธ์   ปีที่ตีพิมพ์ : 2554
ผู้จัดทำ : กาญจน์กนก สุรินทร์ชมภู
วัตถุประสงค์ :
การดำเนินโรคจิตเวช


Preview : 723
  Comment : 0  Download : 64
Download เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
179. วิธีปฐมพยาบาลความโกรธขั้นพื้นฐาน
ประเภทผลงาน : บทความทั่วไป   ประเภทบทความย่อย : บทความประชาสัมพันธ์   ปีที่ตีพิมพ์ : 2554
ผู้จัดทำ : วินัย นารีผล
วัตถุประสงค์ :
เพื่อเป็นการระบายความโกรธที่สะสมอยู่ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างภูมิต้านทานให้แก่จิตใจ


Preview : 931
  Comment : 0  Download : 511
[ชื่อไฟล์ : RF-t1315471428.doc] [ขนาด : 30.00 KB]
180. รับมือกับลูกก้าวร้าวอย่างสร้างสรรค์
ประเภทผลงาน : บทความทั่วไป   ประเภทบทความย่อย : บทความประชาสัมพันธ์   ปีที่ตีพิมพ์ : 2554
ผู้จัดทำ : พรทิพย์ วชิรดิลก
วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้พ่อแม่ผู้ปกครองการแก้ไขพฤติกรรมเด็กด้วยการฝึกตัวเองและลูกให้ควบคุมอารมณ์โกรธและความก้าวร้าวได้


Preview : 1290
  Comment : 0  Download : 8519
[ชื่อไฟล์ : AF-t1307081030.doc] [ขนาด : 43.50 KB]
ไม่พบข้อมูล

หน้าแรก << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 >> หน้าสุดท้าย


อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า อยู่บนพื้นฐานของงานที่ www.klb.dmh.go.th
Copyright © 2010 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข