คลังความรู้ทางวิชาการด้านสุขภาพจิตและจิตเวช กรมสุขภาพจิต

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerContent on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 
 
 
 

ผู้ออนไลน์ขณะนี้ 
4040 
 ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 
5319964531996453199645319964531996453199645319964 

 
คลังความรู้หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต
คลังความรู้เฉพาะทางด้านสุขภาพจิต
สถิติ รายงาน วารสาร ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต
ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตและจิตเวช
คลังความรู้วงการพัฒนางานสุขภาพจิตและจิตเวช
คลังความรู้วงการศึกษาสุขภาพจิตและจิตเวช
คลังความรู้อื่นที่น่าสนใจ
เรื่องราวทรัพย์สินทางปัญญา (ลิขสิทธิ์)
การจัดการความรู้ (KM: Knowledge Management)
 
 
  TH   EN   MYA

 
หน้าหลัก บทความ  

ข้อมูลบทความ

ชื่อบทความ : ชื่อผู้เขียน :
สังกัดหน่วยงาน : ประเภทบทความ :

 

ค้นพบทั้งหมด 241 รายการ     มุมมองรายละเอียด    มุมมองตาราง
ลำดับ รายละเอียดผลงาน
81. ผู้นำในภาวะวิกฤต
ประเภทผลงาน : บทความทั่วไป   ประเภทบทความย่อย : บทความประชาสัมพันธ์   ปีที่ตีพิมพ์ : 2555
ผู้จัดทำ : อุษา ลิ่มซิ้ว
วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้บุคลากรวัยทำงานสามารถปรับตัวได้ตามสถานการณ์


Preview : 955
  Comment : 0  Download : 2091
[ชื่อไฟล์ : RF-t1348727499.docx] [ขนาด : 20.92 KB]
82. ธรรมะกับความสุขในยุคโลกาภิวัฒน์
ประเภทผลงาน : บทความทั่วไป   ประเภทบทความย่อย : อื่นๆ   ปีที่ตีพิมพ์ : 2555
ผู้จัดทำ : สตรีรัตน์ รุจิระชาคร
วัตถุประสงค์ :
การนำธรรมะในพุทธศาสนา มาปรับใช้ในยุคโลกาภิวัตน์ ให้อยู่อย่างมีความสุข สุขภาพจิตดี 


Preview : 1152
  Comment : 0  Download : 1889
[ชื่อไฟล์ : AF-t1348112205.doc] [ขนาด : 48.00 KB]
83. เป็นพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวอย่างมีคุณภาพ
ประเภทผลงาน : บทความทั่วไป   ประเภทบทความย่อย : อื่นๆ   ปีที่ตีพิมพ์ : 2555
ผู้จัดทำ : ชลลดา จารุศิริชัยกุล
วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลลูก


Preview : 1261
  Comment : 0  Download : 3096
[ชื่อไฟล์ : AF-t1347504152.doc] [ขนาด : 37.50 KB]
84. ก้าวสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
ประเภทผลงาน : บทความทั่วไป   ประเภทบทความย่อย : บทความประชาสัมพันธ์   ปีที่ตีพิมพ์ : 2555
ผู้จัดทำ : นฤภัค ฤธาทิพย์
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้ทราบถึงแนวคิดขององค์กรแห่งการเรียนรู้


Preview : 1256
  Comment : 0  Download : 3582
[ชื่อไฟล์ : RF-t1347938142.doc] [ขนาด : 43.50 KB]
85. คิดก่อน...กิ๊ก
ประเภทผลงาน : บทความทั่วไป   ประเภทบทความย่อย : อื่นๆ   ปีที่ตีพิมพ์ : 2555
ผู้จัดทำ : ภวมัย กาญจนจิรางกูร
วัตถุประสงค์ :
เพื่อชี้ให้เห็นถึงปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากการนอกใจ พร้อมเสนอแนวทางแก้ไขปรับปรุงหากผลั้งเผลอหรือคิดนอกใจคู่ของตน


Preview : 892
  Comment : 0  Download : 909
[ชื่อไฟล์ : AF-t1346828983.doc] [ขนาด : 39.50 KB]
86. การจัดการกับปัญหาพฤติกรรมจิตใจและอารมณ์ในผู้ป่วยสมองเสื่อม
ประเภทผลงาน : บทความวิชาการ   ประเภทบทความย่อย : บทความที่มีการอ้างอิง   ปีที่ตีพิมพ์ : 2555
ผู้จัดทำ : อัญชุลี เตมียะประดิษฐ์
วัตถุประสงค์ :
เพื่อจัดการกับปัญหาพฤติกรรม   จิตใจและอารมณ์ในผู้ป่วยสมองเสื่อม ( BPSD)


Preview : 774
  Comment : 0  Download : 130
Download เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
87. การพยาบาลผู้ป่วยโรคติดสุรา
ประเภทผลงาน : บทความงานพัฒนา   ประเภทบทความย่อย : รายงานผล   ปีที่ตีพิมพ์ : 2555
ผู้จัดทำ : กานต์พิชชา อธิพรหม
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อศึกษาประวัติการเจ็บป่วย อาการและอาการแสดง สาเหตุและกลไกของการเกิดโรค และวิเคราะห์ปัญหาของผู้ป่วย โดยนำแนวคิดทฤษฎีทางการพยาบาล...

Preview : 3530
  Comment : 0  Download : 516
Download เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
88. อารมณ์ของคุณมีผลต่อการทำงานอย่างไร
ประเภทผลงาน : บทความทั่วไป   ประเภทบทความย่อย : อื่นๆ   ปีที่ตีพิมพ์ : 2555
ผู้จัดทำ : สิริกุล จุลคีรี
วัตถุประสงค์ :
เข้าใจเรื่องอารมณ์ด้าน บวก  และด้านลบ 
ผลต่อการทำงาน


Preview : 1473
  Comment : 0  Download : 637
[ชื่อไฟล์ : RF-t1347843094.doc] [ขนาด : 96.50 KB]
89. พฤติกรรมที่เป็นปัญหาในเด็กกลุ่มอาการดาวน์
ประเภทผลงาน : บทความวิชาการ   ประเภทบทความย่อย : อื่นๆ   ปีที่ตีพิมพ์ : 2555
ผู้จัดทำ : ชนิสา เวชวิรุฬห์
วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้ทราบแนวทางการพิจารณาพฤติกรรมที่เป็นปัญหา ปัญหาพฤติกรรมที่พบบ่อยในเด็กกลุ่มอาการดาวน์  ปัญหาทางการแพทย์และปัญหาอื่นๆ ที่ควรต...

Preview : 1470
  Comment : 0  Download : 128
Download เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
90. โรคซึมเศร้าสำหรับผู้ป่วย
ประเภทผลงาน : บทความวิชาการ   ประเภทบทความย่อย : บทความที่มีการอ้างอิง   ปีที่ตีพิมพ์ : 2555
ผู้จัดทำ : วรรณภา แห้วดี
วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้ผู้อ่านรู้จักโรคซึมเศร้า สามารถสังเกตุอาการและดูแลคนรอบข้างที่ีอาจมีลักษณะอาการของโรคซึมเศร้าได้


Preview : 3487
  Comment : 0  Download : 1581
[ชื่อไฟล์ : AF-t1339489420.pdf] [ขนาด : 73.29 KB]
91. ความรู้สำหรับผู้ติดสุรา
ประเภทผลงาน : บทความทั่วไป   ประเภทบทความย่อย : บทความประชาสัมพันธ์   ปีที่ตีพิมพ์ : พ.ศ.2555
ผู้จัดทำ : พูลทรัพย์ วงค์วรรณ์
วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้ทราบถึงสาเหตุ อาการ ผลกระทบจากการติดสุรา การรักษาผู้ติดสุรา และการป้องกันการกลับไปดื่มซ้ำ


Preview : 1657
  Comment : 0  Download : 199
Download เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
92. ความรู้ทั่วไปเรื่อง การติดสุรา
ประเภทผลงาน : บทความทั่วไป   ประเภทบทความย่อย : บทความประชาสัมพันธ์   ปีที่ตีพิมพ์ : พ.ศ.2555
ผู้จัดทำ : ดวงเดือน นรสิงห์
วัตถุประสงค์ :
เพื่่อให้ผู้อ่านเข้าใจสถานการณ์การติดสุรา สาเหตุของการติดสุรา ลักษณะ ผลกรทบและการรักษา


Preview : 1318
  Comment : 0  Download : 133
Download เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
93. ความรู้เรื่องโรคจิตเภทสาหรับญาติผู้ป่วย
ประเภทผลงาน : บทความวิชาการ   ประเภทบทความย่อย : บทความที่มีการอ้างอิง   ปีที่ตีพิมพ์ : พ.ศ.2555
ผู้จัดทำ : พรรณี จันทร์อินทร์
วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้ญาติมีความรู้และความเ้ข้าใจในเรื่องโรคจิตเภทและบทบาทในการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภท


Preview : 1656
  Comment : 0  Download : 249
Download เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
94. ภาพรวมโรคจิตเภท
ประเภทผลงาน : บทความทั่วไป   ประเภทบทความย่อย : อื่นๆ   ปีที่ตีพิมพ์ : พ.ศ.2555
ผู้จัดทำ : จีระพรรณ สุริยงค์ และคณะ (กิตติศักดิ์ วิบูลย์มา)
วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้รู้จักเกี่ยวกับโรคจิตเภทและมีความเข้าใจในผู้ป่วยโรคจิตเภท


Preview : 1512
  Comment : 0  Download : 247
Download เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
95. เรื่องเหล้า…ที่เล่าสู่กันฟัง (ความรู้สำหรับญาติ)
ประเภทผลงาน : บทความทั่วไป   ประเภทบทความย่อย : อื่นๆ   ปีที่ตีพิมพ์ : 2555
ผู้จัดทำ : สุปราณี สมบูรณ์
วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้ญาติผู้ดูแลผู้ป่วยมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องสุราและมีแนวทางในการดูแลผู้ป่วย


Preview : 1145
  Comment : 0  Download : 1087
[ชื่อไฟล์ : AF-t1339056685.pdf] [ขนาด : 164.50 KB]
96. 8 ขั้นตอน ช่วยเหลือผู้ที่คิดฆ่าตัวตาย
ประเภทผลงาน : บทความทั่วไป   ประเภทบทความย่อย : อื่นๆ   ปีที่ตีพิมพ์ : พฤษภาคม 2555
ผู้จัดทำ : นันท์นภัส ประสานทอง
วัตถุประสงค์ :
เพื่อเป็นแนวทางให้บุคลากรสาธารณสุข ใช้ในการการช่วยเหลือผู้ที่คิดฆ่าตัวตาย


Preview : 1192
  Comment : 0  Download : 1142
[ชื่อไฟล์ : AF-t1337916967.doc] [ขนาด : 53.00 KB]
97. 20 วิธีลด ละ เลิกการดื่มเหล้า
ประเภทผลงาน : บทความทั่วไป   ประเภทบทความย่อย : อื่นๆ   ปีที่ตีพิมพ์ : พฤษภาคม 2555
ผู้จัดทำ : นันท์นภัส ประสานทอง
วัตถุประสงค์ :
เพื่อเป็นแนวทางในการให้คำแนะนำแก่ประชาชน ในการลด ละ เลิกการดื่มเหล้า


Preview : 1186
  Comment : 0  Download : 4737
[ชื่อไฟล์ : AF-t1337915991.doc] [ขนาด : 41.50 KB]
98. พ่อแม่เกราะป้องกันปัญหาความรุนแรงจากสื่อ
ประเภทผลงาน : บทความทั่วไป   ประเภทบทความย่อย : อื่นๆ   ปีที่ตีพิมพ์ : 2555
ผู้จัดทำ : นฤภัค ฤธาทิพย์
วัตถุประสงค์ :
แนวทางการป้องกันความรุนแรงจาสื่อ


Preview : 1225
  Comment : 2  Download : 1937
[ชื่อไฟล์ : AF-t1337847029.doc] [ขนาด : 34.50 KB]
99. อย่างนี้ต้องปฏิเสธ
ประเภทผลงาน : บทความทั่วไป   ประเภทบทความย่อย : อื่นๆ   ปีที่ตีพิมพ์ : 2555
ผู้จัดทำ : นฤภัค ฤธาทิพย์
วัตถุประสงค์ :
แนวทางการป้องกันยาเสพติด โดยใช้ทักษะการปกิเสธ


Preview : 1451
  Comment : 0  Download : 791
[ชื่อไฟล์ : AF-t1337846901.doc] [ขนาด : 36.00 KB]
100. แนวทางการป้องกันลูกมิให้ติดเกม
ประเภทผลงาน : บทความทั่วไป   ประเภทบทความย่อย : อื่นๆ   ปีที่ตีพิมพ์ : 2555
ผู้จัดทำ : นฤภัค ฤธาทิพย์
วัตถุประสงค์ :
แนวทางการป้องกันการติดเกม


Preview : 1091
  Comment : 0  Download : 772
[ชื่อไฟล์ : AF-t1337846734.doc] [ขนาด : 30.50 KB]
ไม่พบข้อมูล

หน้าแรก << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 >> หน้าสุดท้าย


อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า อยู่บนพื้นฐานของงานที่ www.klb.dmh.go.th
Copyright © 2010 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข