Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerContent on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 
 
 
 

ผู้ออนไลน์ขณะนี้ 
 
 ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 
5652146565214656521465652146565214656521465652146 

 
คลังความรู้หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต
คลังความรู้เฉพาะทางด้านสุขภาพจิต
สถิติ รายงาน วารสาร ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต
ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตและจิตเวช
คลังความรู้วงการพัฒนางานสุขภาพจิตและจิตเวช
คลังความรู้วงการศึกษาสุขภาพจิตและจิตเวช
คลังความรู้อื่นที่น่าสนใจ
เรื่องราวทรัพย์สินทางปัญญา (ลิขสิทธิ์)
การจัดการความรู้ (KM: Knowledge Management)
 
 
  TH   EN   MYA

 
หน้าหลัก บทความ  

ข้อมูลบทความ

ชื่อบทความ : ชื่อผู้เขียน :
สังกัดหน่วยงาน : ประเภทบทความ :

 

ค้นพบทั้งหมด 241 รายการ     มุมมองรายละเอียด    มุมมองตาราง
ลำดับ รายละเอียดผลงาน
61. การเสริมสร้างความสุข 5 มิติ
ประเภทผลงาน : บทความทั่วไป   ประเภทบทความย่อย : อื่นๆ   ปีที่ตีพิมพ์ : 2556
ผู้จัดทำ : พรรณี ภาณุวัฒน์สุข
วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้ผูอ่านทราบแนวทางการสร้างเสริมความสุข 5 มิติ


Preview : 2137
  Comment : 0  Download : 4656
-
62. คิดบวก ชีวิตบวก
ประเภทผลงาน : บทความทั่วไป   ประเภทบทความย่อย : อื่นๆ   ปีที่ตีพิมพ์ : 2556
ผู้จัดทำ : วีร์ เมฆวิลัย
วัตถุประสงค์ :
ให้ทราบถึงอิทธิของความคิดที่ส่งผลต่อพฤติกรรม


Preview : 1224
  Comment : 0  Download : 5760
-
63. ปั้นลูกให้เป็นนักคิด
ประเภทผลงาน : บทความทั่วไป   ประเภทบทความย่อย : อื่นๆ   ปีที่ตีพิมพ์ : 2556
ผู้จัดทำ : ธัญลักษณ์ แก้วเมือง
วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้พ่อแม่ ผู้ปกครองได้มีความรู้ ความเข้าใจในการฝึกการคิดให้กับเด็ก   สามารถนำวิธีการง่ายๆ ไปใช้กับบุตรหลานของตน


Preview : 968
  Comment : 0  Download : 1039
-
64. จับจ้องมองเฟสบุ๊ค
ประเภทผลงาน : บทความทั่วไป   ประเภทบทความย่อย : อื่นๆ   ปีที่ตีพิมพ์ : 2556
ผู้จัดทำ : ศจี แซ่ตั้ง
วัตถุประสงค์ :
นำเสนอข้อมูลผลกระทบจากการใช้เฟสบุ๊ก วิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่ส่งผลให้เกิดปัญหา เพื่อให้ผู้อ่านตระหนักและรู้เท่าทันในการสื่อสารผ่านเฟซบุ๊ก สามาร...

Preview : 1406
  Comment : 0  Download : 1433
-
65. วินัย 5 ประการ (Fifth Disciplines)
ประเภทผลงาน : บทความทั่วไป   ประเภทบทความย่อย : อื่นๆ   ปีที่ตีพิมพ์ : 2556
ผู้จัดทำ : สตรีรัตน์ รุจิระชาคร
วัตถุประสงค์ :
เสนอเอกลักษณ์สำคัญหรือวินัย 5 ประการ (Fifth Disciplines) ของบุคคลและองค์การที่จะนำไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) 


Preview : 1069
  Comment : 0  Download : 525
-
66. การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง (Palliative Care)
ประเภทผลงาน : บทความทั่วไป   ประเภทบทความย่อย : อื่นๆ   ปีที่ตีพิมพ์ : 2556
ผู้จัดทำ : ชิดชนก โอภาสวัฒนา
วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้ความรู้ แนวทางการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง


Preview : 1659
  Comment : 0  Download : 1894
-
67. ลูกน้อยเติบโตอย่างสวยสด งดงามด้วย IQ และ EQ
ประเภทผลงาน : บทความทั่วไป   ประเภทบทความย่อย : เรื่องเล่าเร้าพลัง   ปีที่ตีพิมพ์ : มีนาคม 2556
ผู้จัดทำ : พัชรินทร์ ศิริวิสุทธิรัตน์
วัตถุประสงค์ :
เพื่อส่งเสริมการพัฒนา IQ และ EQ ให้ลูกน้อย


Preview : 917
  Comment : 0  Download : 953
-
68. สร้างผู้นำในวัยเยาว์
ประเภทผลงาน : บทความทั่วไป   ประเภทบทความย่อย : อื่นๆ   ปีที่ตีพิมพ์ : 2556
ผู้จัดทำ : อุษา ลิ่มซิ้ว
วัตถุประสงค์ :
เพื่อส่งเสริมการสร้างภาวะผู้นำในวัยเด็ก


Preview : 917
  Comment : 0  Download : 668
-
69. คุยกันอย่างไร ไม่ขัดใจวัยรุ่น
ประเภทผลงาน : บทความทั่วไป   ประเภทบทความย่อย : บทความประชาสัมพันธ์   ปีที่ตีพิมพ์ : 2556
ผู้จัดทำ : ชลลดา จารุศิริชัยกุล
วัตถุประสงค์ :
เพื่อแนะนำวิธีการสื่อสารกับลูกวัยรุ่น


Preview : 929
  Comment : 0  Download : 811
-
70. การแก้ไขพฤติกรรมก้าวร้าวให้กับลูก
ประเภทผลงาน : บทความทั่วไป   ประเภทบทความย่อย : อื่นๆ   ปีที่ตีพิมพ์ : 2556
ผู้จัดทำ : นฤภัค ฤธาทิพย์
วัตถุประสงค์ :
เพื่อเป็นแนวทางการป้องกันแก้ไขพฤติกรรมก้าวร้าวในเด็ก


Preview : 766
  Comment : 0  Download : 790
-
71. ทุกข์ เหงา เศร้า ไม่เอาได้ไหม
ประเภทผลงาน : บทความทั่วไป   ประเภทบทความย่อย : อื่นๆ   ปีที่ตีพิมพ์ : มีนาคม 2556
ผู้จัดทำ : ภวมัย กาญจนจิรางกูร
วัตถุประสงค์ :
เพื่อเสนอแนวทางในการจัดการกับอารมณ์และความรู้สึกเป็นทุกข์ เหงา เศร้า ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ


Preview : 780
  Comment : 0  Download : 691
-
72. ทำงานอย่างไร...ให้มีสมดุลในชีวิต
ประเภทผลงาน : บทความทั่วไป   ประเภทบทความย่อย : อื่นๆ   ปีที่ตีพิมพ์ : 2556
ผู้จัดทำ : พัชริน คุณค้ำชู
วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้ความรู้ในเรื่องการทำงานอย่างมีสมดุลในชีวิต


Preview : 785
  Comment : 0  Download : 1034
-
73. คุณ(ผู้หญิง)มีส่วนช่วยป้องกันการคุกคามทางเพศได้อย่างไร
ประเภทผลงาน : บทความทั่วไป   ประเภทบทความย่อย : อื่นๆ   ปีที่ตีพิมพ์ : 2556
ผู้จัดทำ : สิริกุล จุลคีรี
วัตถุประสงค์ :
1.ความหมายคุกคามทางเพศ ลักษณะการคุกคามทางเพศ ในที่ทำงาน 
2.วิิธีป้องกัน


Preview : 836
  Comment : 0  Download : 3796
-
74. สาเหตุของอาการอ่อนล้าในสถานที่ทำงาน
ประเภทผลงาน : บทความทั่วไป   ประเภทบทความย่อย : อื่นๆ   ปีที่ตีพิมพ์ : 2556
ผู้จัดทำ : สิริกุล จุลคีรี
วัตถุประสงค์ :
 
1.เพื่อให้ทราบสาเหตุของอาการอ่อนล้าและวิธีแก้ไข


Preview : 843
  Comment : 0  Download : 497
-
75. A conceptual structure of resilience among Thai elderly
ประเภทผลงาน : บทความวิชาการ   ประเภทบทความย่อย : บทความที่มีการอ้างอิง   ปีที่ตีพิมพ์ : 2011
ผู้จัดทำ : Sonthaya Maneerat, et al. (Sang-arun Isaramalai, Umaporn Boonyasopun)
วัตถุประสงค์ :
เพื่อศึกษาการพัฒนาเครื่องมือการเสริมพลังในผู้สูงอายุไทย


Preview : 1256
  Comment : 0  Download : 84
Download เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
76. การดูแลผู้ป่วยผู้สูงอายุสมองเสื่อมในมุมมองสุขภาพจิต: ภาระของผู้ดูแล และบทบาทพยาบาล
ประเภทผลงาน : บทความวิชาการ   ประเภทบทความย่อย : บทความที่มีการอ้างอิง   ปีที่ตีพิมพ์ : 2555
ผู้จัดทำ : สนธยา มณีรัตน์
วัตถุประสงค์ :
เพื่อ ทำความเข้าใจในการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม


Preview : 2726
  Comment : 0  Download : 252
Download เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
77. เจ็ดประการเพื่อความมั่นคงและเป็นสุขของครอบครัว
ประเภทผลงาน : บทความทั่วไป   ประเภทบทความย่อย : อื่นๆ   ปีที่ตีพิมพ์ : 2555
ผู้จัดทำ : จุฑาทิพย์ วัชรานนท์
วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้ความรู้และแนวทางการเสริมสร้างความมั่นคงและความสุขในครอบครัว


Preview : 1035
  Comment : 0  Download : 987
-
78. คุณค่าของ “การจัดการความรู้” กับ “การพัฒนางานสุภาพจิต”
ประเภทผลงาน : บทความทั่วไป   ประเภทบทความย่อย : บทความประชาสัมพันธ์   ปีที่ตีพิมพ์ : 2555
ผู้จัดทำ : ภัคนพิน กิตติรักษนนท์
วัตถุประสงค์ :
เพื่อส่งงเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานสุขภาพจิตนำเครื่องมือการจัดการความรู้ไปใช้ในการพัฒนาคน พัฒนางาน


Preview : 850
  Comment : 0  Download : 884
-
79. โมงยามแห่งความสุข ‘ใจ’ ในการทำงาน
ประเภทผลงาน : บทความทั่วไป   ประเภทบทความย่อย : บทความประชาสัมพันธ์   ปีที่ตีพิมพ์ : 2555
ผู้จัดทำ : ภัคนพิน กิตติรักษนนท์
วัตถุประสงค์ :
เพื่อเสริมสร้างความสุขในการทำงาน


Preview : 1232
  Comment : 1  Download : 1511
-
80. บทเรียนจากเรื่องเล่าก้าวผ่านวิกฤตน้ำท่วม
ประเภทผลงาน : บทความทั่วไป   ประเภทบทความย่อย : บทความประชาสัมพันธ์   ปีที่ตีพิมพ์ : 2555
ผู้จัดทำ : ภัคนพิน กิตติรักษนนท์
วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้ผู้เป็นแกนหลักรับผิดชอบหรือเกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาวิกฤตจากภัยน้ำท่วมทั้งภาครัฐและภาคเอกชนสามารถเตียมตัว เตรียมใจ ปรับตัว และก้าวผ่า...

Preview : 822
  Comment : 0  Download : 38
Download เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
ไม่พบข้อมูล

หน้าแรก << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >> หน้าสุดท้าย


อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า อยู่บนพื้นฐานของงานที่ www.klb.dmh.go.th
Copyright © 2010 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข