Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerContent on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 
 
 
 

ผู้ออนไลน์ขณะนี้ 
 
 ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 
5652099565209956520995652099565209956520995652099 

 
คลังความรู้หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต
คลังความรู้เฉพาะทางด้านสุขภาพจิต
สถิติ รายงาน วารสาร ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต
ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตและจิตเวช
คลังความรู้วงการพัฒนางานสุขภาพจิตและจิตเวช
คลังความรู้วงการศึกษาสุขภาพจิตและจิตเวช
คลังความรู้อื่นที่น่าสนใจ
เรื่องราวทรัพย์สินทางปัญญา (ลิขสิทธิ์)
การจัดการความรู้ (KM: Knowledge Management)
 
 
  TH   EN   MYA

 
หน้าหลัก บทความ  

ข้อมูลบทความ

ชื่อบทความ : ชื่อผู้เขียน :
สังกัดหน่วยงาน : ประเภทบทความ :

 

ค้นพบทั้งหมด 241 รายการ     มุมมองรายละเอียด    มุมมองตาราง
ลำดับ รายละเอียดผลงาน
1. รวมบทความวิชาการในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติประจำปี 2559
ประเภทผลงาน : บทความวิชาการ   ประเภทบทความย่อย : อื่นๆ   ปีที่ตีพิมพ์ : 2559
ผู้จัดทำ : กลุ่มพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
วัตถุประสงค์ :
เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการด้านสุขภาพจิตและจิตเวชจากการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนา...

Preview : 1358
  Comment : 0  Download : 64
Download เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
2. การพัฒนาระบบการดูแลผู้ต้องขังจิตเวชในเรือนจำ(รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ปี 2558 ระดับดีเด่นประเภทรางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ)
ประเภทผลงาน : บทความงานพัฒนา   ประเภทบทความย่อย : อื่นๆ   ปีที่ตีพิมพ์ : 2558
ผู้จัดทำ : นางสาวสำราญ บุญรักษา
วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้ความรู้เรื่องระบบการดูแลผู้ต้องขังจิตเวชในเรือนจำ


Preview : 1012
  Comment : 0  Download : 18
Download เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
3. การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีภาวะวิกฤตตามระดับความเร่งด่วน (staging)(รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ปี 2559 ระดับดีเด่นประเภทรางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ)
ประเภทผลงาน : บทความงานพัฒนา   ประเภทบทความย่อย : อื่นๆ   ปีที่ตีพิมพ์ : 2559
ผู้จัดทำ : นางศุกภนิตย์ พลไพรินทร์
วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีภาวะวิกฤตตามระดับความเร่งด่วน (Staging)


Preview : 1019
  Comment : 0  Download : 25
Download เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
4. การฝึกทักษะทางอาชีพและสังคมเพื่อการมีงานทำของบุคคลออทิสติก(รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ปี 2559 ระดับดีเด่นประเภทรางวัลนวตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ)
ประเภทผลงาน : บทความงานพัฒนา   ประเภทบทความย่อย : อื่นๆ   ปีที่ตีพิมพ์ : 2559
ผู้จัดทำ : นางวรัฎฐา เจริญ นางสาวธิรดา พลรักษา
วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรมฝึกทักษะทางอาชีพและสังคมแก่เด็กออทิสติก


Preview : 863
  Comment : 1  Download : 22
Download เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
5. รวมบทความวิชาการในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติประจำปี 2557
ประเภทผลงาน : บทความวิชาการ   ประเภทบทความย่อย : อื่นๆ   ปีที่ตีพิมพ์ : 2558
ผู้จัดทำ : กลุ่มพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
วัตถุประสงค์ :

เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการด้านสุขภาพจิตและจิตเวชจากการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ประจำปี 2557Preview : 1395
  Comment : 0  Download : 94
Download เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
6. รวมบทความวิชาการในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติประจำปี 2558
ประเภทผลงาน : บทความวิชาการ   ประเภทบทความย่อย : อื่นๆ   ปีที่ตีพิมพ์ : 2558
ผู้จัดทำ : กลุ่มพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
วัตถุประสงค์ :
เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการด้านสุขภาพจิตและจิตเวชจากการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ประจำปี 2558


Preview : 1687
  Comment : 0  Download : 108
Download เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
7. โครงการพัฒนาระบบ Data Center ผู้ป่วยจิตเวชของประเทศไทย(รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ปี 2558 รางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ)
ประเภทผลงาน : บทความงานพัฒนา   ประเภทบทความย่อย : รายงานผล   ปีที่ตีพิมพ์ : 2558
ผู้จัดทำ : นายชรินทร์ ลิ้มสนธิกุล
วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้ทราบผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบData Center  ผู้ป่วยจิตเวชของประเทศไทย


Preview : 1417
  Comment : 0  Download : 33
Download เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
8. รายงานสถานการณ์ข่าวที่สื่อมวลชนให้ความสนใจ ประจาเดือน กรกฏาคม 2558
ประเภทผลงาน : บทความทั่วไป   ประเภทบทความย่อย : อื่นๆ   ปีที่ตีพิมพ์ : 2558
ผู้จัดทำ : ศูนย์สื่อสารสังคม
วัตถุประสงค์ :
เพื่อทราบสถานการณ์ข่าวประจำเดือน


Preview : 996
  Comment : 0  Download : 383
-
9. รายงานสถานการณ์ข่าวที่สื่อมวลชนให้ความสนใจ ประจาเดือน มิถุนายน 2558
ประเภทผลงาน : บทความทั่วไป   ประเภทบทความย่อย : อื่นๆ   ปีที่ตีพิมพ์ : 2558
ผู้จัดทำ : ศูนย์สื่อสารสังคม
วัตถุประสงค์ :
เพื่อทราบสถานการณ์ข่าวประจำเดือน


Preview : 823
  Comment : 0  Download : 151
-
10. รายงานสถานการณ์ข่าวที่สื่อมวลชนให้ความสนใจ ประจาเดือน พฤษภาคม 2558
ประเภทผลงาน : บทความทั่วไป   ประเภทบทความย่อย : อื่นๆ   ปีที่ตีพิมพ์ : 2558
ผู้จัดทำ : ศูนย์สื่อสารสังคม
วัตถุประสงค์ :
เพื่อทราบสถานการณ์ข่าวประจำเดือน


Preview : 490
  Comment : 0  Download : 161
-
11. รายงานสถานการณ์ข่าวที่สื่อมวลชนให้ความสนใจ ประจาเดือน เมษายน 2558
ประเภทผลงาน : บทความทั่วไป   ประเภทบทความย่อย : อื่นๆ   ปีที่ตีพิมพ์ : 2558
ผู้จัดทำ : ศูนย์สื่อสารสังคม
วัตถุประสงค์ :
เพื่อทราบสถานการณ์ข่าวประจำเดือน


Preview : 472
  Comment : 0  Download : 144
-
12. รายงานสถานการณ์ข่าวที่สื่อมวลชนให้ความสนใจ ประจาเดือน มีนาคม 2558
ประเภทผลงาน : บทความทั่วไป   ประเภทบทความย่อย : อื่นๆ   ปีที่ตีพิมพ์ : 2558
ผู้จัดทำ : ศูนย์สื่อสารสังคม
วัตถุประสงค์ :
เพื่อทราบสถานการณ์ข่าวประจำเดือน


Preview : 499
  Comment : 0  Download : 152
-
13. รายงานสถานการณ์ข่าวที่สื่อมวลชนให้ความสนใจ ประจาเดือน กุมภาพันธ์ 2558
ประเภทผลงาน : บทความทั่วไป   ประเภทบทความย่อย : อื่นๆ   ปีที่ตีพิมพ์ : 2558
ผู้จัดทำ : ศูนย์สื่อสารสังคม
วัตถุประสงค์ :
เพื่อทราบสถานการณ์ข่าวในรอบเดือน


Preview : 324
  Comment : 0  Download : 183
-
14. ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวที่สื่อมวลชนให้ความสนใจ ประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 20 - 26 ม.ค. 2558
ประเภทผลงาน : บทความทั่วไป   ประเภทบทความย่อย : อื่นๆ   ปีที่ตีพิมพ์ : 2558
ผู้จัดทำ : กลุ่มสื่อสารสังคม
วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข่าวที่สื่อมวลชนให้ความสนใจประจำสัปดาห์


Preview : 979
  Comment : 0  Download : 36
Download เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
15. ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวที่สื่อมวลชนให้ความสนใจ ประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 13 - 19 ม.ค. 2558
ประเภทผลงาน : บทความทั่วไป   ประเภทบทความย่อย : อื่นๆ   ปีที่ตีพิมพ์ : 2558
ผู้จัดทำ : กลุ่มสื่อสารสังคม
วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับข่าวที่สื่อมวลชนให้ความสนใจประจำสัปดาห์


Preview : 898
  Comment : 0  Download : 16
Download เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
16. ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวที่สื่อมวลชนให้ความสนใจ ประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 6 - 12 ม.ค. 2558
ประเภทผลงาน : บทความทั่วไป   ประเภทบทความย่อย : อื่นๆ   ปีที่ตีพิมพ์ : 2558
ผู้จัดทำ : กลุ่มสื่อสารสังคม
วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับข่าวที่สื่อมวลชนให้ความสนใจประจำสัปดาห์


Preview : 818
  Comment : 0  Download : 13
Download เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
17. ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวที่สื่อมวลชนให้ความสนใจ ประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 16 - 22 ธ.ค. 2557
ประเภทผลงาน : บทความทั่วไป   ประเภทบทความย่อย : อื่นๆ   ปีที่ตีพิมพ์ : 2557
ผู้จัดทำ : กลุ่มสื่อสารสังคม
วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้ข้อมูลผลการวิเคราะห์ข่าวด้านสุขภาพจิตประจำสัปดาห์


Preview : 801
  Comment : 0  Download : 31
Download เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
18. ทำอย่างไรให้องค์กรเป็น “Excellence Center”
ประเภทผลงาน : บทความทั่วไป   ประเภทบทความย่อย : อื่นๆ   ปีที่ตีพิมพ์ : 2557
ผู้จัดทำ : นางสาวภัคนพิน กิตติรักษนนท์
วัตถุประสงค์ :
เพื่อเป็นแนวทางให้แก่หลายๆ องค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อองค์กรภาครัฐที่ทำงานด้านระบบบริการสุขภาพ นำไปใช้ประโยชน์ในการนำพาองค์กรให้ก้าวส...

Preview : 865
  Comment : 0  Download : 117
Download เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
19. รายงานผลการวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวด้านสุขภาพจิตประจำสัปดาห์(28 ตค.-3 พย.57)
ประเภทผลงาน : บทความทั่วไป   ประเภทบทความย่อย : อื่นๆ   ปีที่ตีพิมพ์ : 2557
ผู้จัดทำ : กลุ่มสื่อสารสังคม
วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้ผู้อ่านได้ทราบข้อมูลผลการวิเคราะห์ข่าวด้านสุขภาพจิตประจำสัปดาห์


Preview : 783
  Comment : 0  Download : 196
Download เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
20. โครงการ ร่วมคิด ร่วมใจ ร่วมทำ เพื่อชีวิตใหม่ในกรุงเทพมหานคร(รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2557 รางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ(ระดับดี)
ประเภทผลงาน : บทความงานพัฒนา   ประเภทบทความย่อย : รายงานการพัฒนา    ปีที่ตีพิมพ์ : 2557
ผู้จัดทำ : กลุ่มงานจิตเวชและสุขภาพจิตชุมชน
วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้ข้อมูล


Preview : 1912
  Comment : 0  Download : 36
Download เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
ไม่พบข้อมูล

หน้าแรก << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >> หน้าสุดท้าย


อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า อยู่บนพื้นฐานของงานที่ www.klb.dmh.go.th
Copyright © 2010 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข