คลังความรู้ทางวิชาการด้านสุขภาพจิตและจิตเวช กรมสุขภาพจิต

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerContent on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 
 
 
 

ผู้ออนไลน์ขณะนี้ 
2 
 ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 
3850506385050638505063850506385050638505063850506 

 
คลังความรู้หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต
คลังความรู้เฉพาะทางด้านสุขภาพจิต
สถิติ รายงาน วารสาร ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต
ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตและจิตเวช
คลังความรู้วงการพัฒนางานสุขภาพจิตและจิตเวช
คลังความรู้วงการศึกษาสุขภาพจิตและจิตเวช
คลังความรู้อื่นที่น่าสนใจ
เรื่องราวทรัพย์สินทางปัญญา (ลิขสิทธิ์)
การจัดการความรู้ (KM: Knowledge Management)
 
 
  TH   EN   MYA

 
ค้นหาขั้นสูง


 • ผูกพันกับในหลวง
  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ ๙) ราษฎรพสกนิกรของพระองค์ ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม แสดงถึงความรัก เคารพ เทิดทูน ในหลวงของพวกเราด้วยกิจกรรมการทำความดีตามพระราชปณิธานของพระองค์
  พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
  พระผู้เสด็จสู่ฟากฟ้าสุราลัย ธ สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์ น้อมศิระกรานกราบแทบพระยุคลบาท(พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร)ด้วยสำนึกและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
  ผูกพันกับในหลวง
  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ ๙) ราษฎรพสกนิกรของพระองค์ ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม แสดงถึงความรัก เคารพ เทิดทูน ในหลวงของพวกเราด้วยกิจกรรมการทำความดีตามพระราชปณิธานของพระองค์
 • เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  การร่วมกันจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 ครั้งนี้ทุกคนมีความตั้งใจในการทำถวาย ซึ่งพระองค์เป็นศูนย์รวมแห่งความจงรักภักดี และศูนย์รวมแห่งความรักความสามัคคีของคนในชาติ
+ ดูทั้งหมด
1. คู่มือการใช้ชีวิตวัยรุ่น
   เปิดอ่าน : [146 ครั้ง]   Download : [19 ครั้ง Recommend : [0 ครั้ง]
 
1. การพัฒนาและทดสอบแบบประเมินสุขภาพจิตผู้สูงอายุ
   เปิดอ่าน : [3010 ครั้ง]   Download : [469 ครั้ง]   Recommend : [0 ครั้ง]
 
2. การรักษาผู้ป่วยโรคย้ำคิดย้ำทำด้วยยาและการฝึกสติ: รายงานผู้ป่วย 2 ราย
   เปิดอ่าน : [2920 ครั้ง]   Download : [901 ครั้ง]   Recommend : [0 ครั้ง]
 
3. Identify care management program for late-life depression in a general practice of Thailand.
   เปิดอ่าน : [1746 ครั้ง]   Download : [136 ครั้ง]   Recommend : [1 ครั้ง]
 
4. Miniresearch : Sensory art therapy.
   เปิดอ่าน : [1580 ครั้ง]   Download : [127 ครั้ง]   Recommend : [0 ครั้ง]
 
5. ประสิทธิผลของการใช้สโนซีเล็นลดภาวะหลีกหนีสัมผัสในเด็กออทิสติก
   เปิดอ่าน : [2045 ครั้ง]   Download : [97 ครั้ง]   Recommend : [0 ครั้ง]
 
ดูทั้งหมด
4. รวมบทความวิชาการในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติประจำปี 2557
   เปิดอ่าน : [562 ครั้ง]   Download : [69 ครั้ง]   Recommend : [0 ครั้ง]
 
5. รวมบทความวิชาการในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติประจำปี 2558
   เปิดอ่าน : [1061 ครั้ง]   Download : [101 ครั้ง]   Recommend : [0 ครั้ง]
 
 
เครือข่ายสุขภาพจิต  มีความหมายว่า
(Mental Health Network) ผู้ให้ความร่วมมือเกี่ยวกับการดำเนินงานสุขภาพจิต ทั้งในรูปแบบจัดบริการสุขภาพจิต พัฒนาข้อมูลสารสนเทศและองค์ความรู้สุขภาพจิต และถ่ายทอดความรู้สุขภาพจิตเพื่อการเรียนรู้ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งได้แก่ระดับหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รวมทั้งภาคประชาชน และระดับบุคคลที่เป็นผู้บริหาร นักวิชาการ ผู้ปฏิบัติบัติงานสุขภาพจิต และผู้เกี่ยวข้องสายงานอื่น ๆ จากหลากหลายวิชาชีพที่ทำงานส่งเสริม ป้องกัน บำบัดรักษา ฟื้นฟู และบริหารงานสุขภาพจิต เรียบเรียงและขยายความจากเอกสารทางสุขภาพจิตและจิตเวช
ดูทั้งหมด

  คู่มือการใช้ชีวิตวัยรุ่น [13/09/2559]
  มาตรฐานการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต ในโรงพยาบาลชุมชน (ฉบับปรับปรุง) [13/09/2559]
  แนวทางการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูง ต่อการก่อความรุนแรง (Serious Mental Illness With High Risk to Violence) สำหรับสถาบัน/โรงพยาบาลจิตเวช ในสังกัดกรมสุขภาพจิต [13/09/2559]
  ต้นแบบเพื่อจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข [13/09/2559]
  หลักสูตร การให้การดูแลผู้ป่วยสุราและแอมเฟตามีน ที่มีปัญหาด้านจิตเวช สำหรับพยาบาล [13/09/2559]

  สถิติการใช้เว็บเทคโนโลยี
อ่าน [557287 ครั้ง] ดาวโหลด [105835 ครั้ง]
  สถิติการใช้เว็บงานวิจัย
อ่าน [305405 ครั้ง] ดาวโหลด [53826 ครั้ง]
  สถิติเข้าใช้เว็บบทความทางวิชาการ
อ่าน
[318278 ครั้ง] ดาวโหลด [545003 ครั้ง]
 
 

อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า อยู่บนพื้นฐานของงานที่ www.klb.dmh.go.th
Copyright © 2010 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข